Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform
Belgium-Flemish-Community

Belgium-Flemish-Community

Archive

Last update: 28 November 2023

2021

2020

2019

2018

2017

Legislation and official policy documents

Act of Parliament concerning the Rights of volunteers 2005. Brussels: Federal Government.

Act of Parliament concerning the Labour Law 1971. Brussels: Federal Government.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (2008)Jongeren en Sociale Zekerheid: 20 vragen en antwoorden .  Available at: http://socialsecurity.fgov.be/docs/nl/news/brochure_masecu_nl.pdf

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2002. Flemish Parliament Act  of 28 june 2002 on Equal Educational Opportunities (Decreet van 28 juni 2002 betreffende Gelijke OnderwijsKansen GOK)

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2003. Flemish Parliament Act on Poverty Reduction. (Decreet betreffende de armoedebestrijding).

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2008. Participation Decree (Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport ("Participatiedecreet").

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2008. Flemish Parliament Act of 18 July 2008 on the promotion of Sustainable Development (Decreet 18 juli 2008 ter bevordering van duurzame ontwikkeling)

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2012. Flemish Parliament Act of 20 January 2012 on conducting a renewed policy on youth and children's rights (Decreet 20 januari 2012 houdende een Vernieuwd Jeugd- en Kinderrechtenbeleid).

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2012. Flemish Parliament Act of 20 April 2012 concerning the organisation of child care for babies and toddlers (Decreet 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters). 

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2012. Flemish Parliament Act of 6 July 2012 on supporting and promoting local youth policy and the determination of provincial youth work policy (Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid)

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2012. Suggestion for the Health Objective Suicide Prevention. Flemish Action Plan of Suicide Prevention 2012-2020 (Voorstel voor de gezondheidsdoelstelling preventie van zelfdoding. Een Vlaams actieplan voor de preventie van zelfdoding 2012-2020). 

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2013. Flemish Parliament Act of 12 July 2013 on Integrated Youth Care (Decreet 12 juli 2013 betreffende de Integrale Jeugdhulp). 

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2013. Flemish Parliament Act on Education XXIV (Decreet betreffende het onderwijs XXIV).

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2014. Policy Plan Youth 2014-2019 (Beleidsnota Jeugd 2014-2019) issued by Mr. Sven Gatz, Flemish Minister for Culture, Media, Youth and Brussels. Brussels: Flemish Government.

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2014. Policy Plan on Environment 2014-2019 issued by Mrs. Joke Schauvliege, Flemish Minister for Environment, Nature and Energy (Beleidsnota Omgeving 2014-2019). Brussels: Flemish Government. 

Flemish Government, 2015. Flemish Youth and Children's Rights Policy Plan 2015-2019. Brussels: Flemish Government. 

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2015. Parliamentary act on pupils with specific educational needs. (decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften)               

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2015. Action Plan on Entrepreneurial Education 2015-2019 (Actieplan Ondernemend Onderwijs 2015-2019).  Action Plan for the promotion of Entrepreneurial Spirit and Entrepreneurship through Education. Brussels: Flemish Government. 

Flemish Government (Vlaamse overheid), 2015. Policy Paper Work, Economy and Innovation 2014-2019 issued by Mr. Philippe Muyters, Flemish Minister for Work, Economy, Innovation and Sport (Beleidsnota Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2014-2019). Brussels: Flemish Government.

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2016. Action Plan concerning a Flemish Coordinated Voluntary Policy (Actieplan Vlaams Gecoordineerd Vrijwilligersbeleid). Brussels: Flemish Government.

Flemish Ministry of education and training (Vlaams Ministerie Onderwijs en Vorming), 2010. VOET@2010. Cross-curricular attainment goals for secondary education (VOET@2010. Vakoverschrijdende eindtermen voor het secundair onderwijs). Available at:  http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/publicaties/voet/voet2010.pdf

Flemish Parliament Act of 7 May 2004 on the establishment of public law external autonomous agency 'Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)', BS 7 June 2016.

Flemish Parliament Act of 10 July 2008 concerning the system of learning and working in the Flemish Community, BS 3 July 2008.

Flemish Parliament Act of 10 January 2012 on conducting a renewed policy on youth and children's rights, BS 7 March 2012. 

Royal Decree of 21 September 2004 concerning the protection of trainees, BS 4 oktober 2004.

Royal Decree of 1 September 2006 concerning starting and tutoring premiums, BS 7 September 2006.

Royal Decree of 16 May 2003 concerning the harmonisation and simplification of the regulations regarding the reduction of the social security contributions mention target group reduction for ‘mentors’, BS 6 June 2003.

The Federation of Belgian Public Employment and Training Services, n.d. Belgian Youth Guarantee Implementation Plan (YGIP). Brussels: Federation of Belgian Public Employment and Training Services.

 

Data and statistics

Youth Research Platform (Jeugd Onderzoeks Platform, JOP), Interactive Youth Monitor, 2013.

Unemployed jobseekers younger than 25 of age (niet-werkende werzoekenden jonger dan 25), http://arvastat.vdab.be, 2016.

 

Studies, reports and academic publications

Abts, K., Swyngedouw, M. & Meuleman, B. (2015). Het profiel van de Vlaamse kiezers in 2014. Wie stemde waarom op welke partij? Analyse op basis van de postelectorale verkiezingsonderzoeken 1991-2014. Leuven: KULeuven – Centrum voor Sociologisch Onderzoek/ Instituut voor Sociaal en Politiek Opinieonderzoek. Available at: https://soc.kuleuven.be/ceso/ispo/downloads/Het%20profiel%20van%20de%20Vlaamse%20kiezers%20in%202014.pdf

Agirdag, O., Nouwen, W., Mahieu, P., Van Avermaet, P., Vandenbroucke, A., & Van Houtte, M. (2012). Segregatie in het basisonderwijs: geen zwart-witverhaal. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Ambrassade, 2016. A pathway to qualitative work. Young people talking about their trajectory school to work: a participatory perception research. (De weg naar kwaliteitsvol werk. Jongeren aan het woord over hun traject van schoolbank naar werkvloer: een participatief belevingsonderzoek). Available at: https://ambrassade.be/sites/default/files/pers/de_ambrassade_onderzoeksr....

Bamford, A. (2007). Kwaliteit en consistentie, Arts and cultural education in Flanders, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, CANON Cultuurcel, Brussel. (https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/kwaliteit-en-consistentie-arts-and-cultural-education-in-flanders)

Berten, H., Cardoen, D., Brondeel, R. & Vettenburg, N., 2012. Alcohol and cannabis use among adolescents in Flemish secondary school in Brussels: effects of type of educationBMC Public Health12, p. 215. 

Caluwaerts, L., Gallez, V., Letawe, I., Meys, A. and Pommée, Y., 2015. Youth policy in the three communities in Belgium. European Youth Work Covention.Caluwaerts, L., 2013. Country sheet on youth policy in Flanders (Belgium). Youth Partnership.

Cops, D., Pleysier, S., Put, J., & De Boeck, A. (2015). Divers jong. Over diversiteit bij en tussen jongeren in Vlaanderen. Leuven: Acco.

Coussée, F., Verschelden, G., Van de Walle, T., Medlinska, M. and Williamson, H. (eds.), 2010. The history of youth work in Europe: Relevance for youth policy today. Council of Europe Publishing.

De Pauw, P., Vermeersch, H., Cox. N., Verhaeghe, M. & Stevens, P. (2013). Jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Een onderzoek bij werkingen, begeleiding en deelnemende jongeren. (Youth work with disadvantaged children and young people. A study on youth work, its youth workers and the young people involved). Brussels: Departement Cultuur, Jeugd, Media en Sport (report – only in Dutch)

Division Youth (Afdeling Jeugd), 2013. Flemish Youth and Children’s Rights Policy Plan (2015-2019). Environmental Analysis (Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (2015-2019). Omgevingsanalyse). Available at: http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/jkp/20130822-omgevingsanalyse-JKP.pdf

Elchardus, M., & Smits, W. (2012). Participatieprofielen van etnisch culturele minderheden in Brussel. Een analyse op basis van gegevens over de leerlingen van het Nederlandstalige secundair onderwijs in Brussel. (Working paper). Brussel: Vrije Universiteit Brussel, Onderzoeksgroep TOR.

European Commission/EACEA/Eurydice, 2016. Entrepreneurship Education at School in Europe. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Flemish Youth Council (Vlaamse Jeugdraad), 2011. Final report Youth Pact 2020. A survey of children and young people (Eindrapport Jongerenpact 2020. Bevraging kinderen en jongeren). Available at: http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/jeugd_kinderrechtenbeleid_doc/jongerenpact/eindrapport_bevraging_jongerenpact2020.pdf

Flemish Youth Council (Vlaamse Jeugdraad), 2017. Flemish Youth 4 Global Goals. 17 Goals for a better world (Flemish Youth 4 Global Goals. 17 doelstellingen voor een betere wereld). Available at: https://vlaamsejeugdraad.be/sites/default/files/pagina/rapport_sdg_vjr_5_losse_paginas.pdf

GHK, 2010. Study on volunteering in the European Union: Country report Belgium. Available at http://ec.europa.eu

Go Strange, 2015. Research of numbers by Go Strange. The number of Flemish young people who gained an intercultural experience abroad in 2015 through a Flemish/Brussels organisations (Cijferonderzoek Go Strange. Aantal Vlaamse jongeren die via een Vlaamse/Brusselse organisatie in 2015 in het buitenland een interculturele ervaring opdeden). Available at: http://www.jint.be/Portals/0/Documenten/Infotheek/cijferonderzoekgostrange_2015.pdf

Jacobs, D., Rea, A., Teney, C., Callier, L., & Lothaire, S. (2009). De sociale lift blijft steken. De prestaties van allochtone leerlingen in de Vlaamse Gemeenschap en de Franse GemeenschapBrussel: ULB, DI-Fusion.

Jint vzw, 2010. International institutions: young people and youth policy (Internationale instellingen: jongeren en jeugdbeleid). Brussels: Jint vzw. 

Keppens, G., & Siongers, J. (2014). De ene school is de andere niet: over concentratie en segregatie in het Vlaamse scholenlandschap. In L. Bradt, S. Pleysier, J. Put, J. Siongers, & B. Spruyt (Eds.), Jongeren in cijfers en letters : bevindingen uit de JOP-monitor 3 en de JOP-schoolmonitor 2013 (pp. 136–159). Leuven: Acco.

Kinable, H., 2009. VAD-student survey: in view of a drug policy at school. Synthesis report of the school year 2008-2009. Brussels: Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen. 

Lamote, C. Van Landeghem, G. Blommaert, M. Nicaise, I. De Fraine, B. & Van Damme, J. (2013) Voortijdig schoolverlaten in Vlaanderen: een stand van zaken en een voorstel tot aanpak. In de sociale staat van Vlaanderen        https://steunpuntssl.be/Publicaties/Nevenproducten/Voortijdig-schoolverlaten-in-Vlaanderen-een-stand-van-zaken-en-een-voorstel-tot-aanpak

Lamote, C. Van Damme, J. (2011). Wetenschappelijk syntheserapport: Iedereen gekwalificeerd? Een samenvatting van de kenmerken, oorzaken, gevolgen en aanpak van ongekwalificeerd uitstromen vanuit een Vlaams en Europees kader.  

Lievens, J., Siongers, J. & Beunen, S. (2015). Arts education in Flanders. Paper presented at the conference „Perspectives of Arts and Cultural Education in Europe” 17th-18th of November 2015, Genshagen.

Lievens, J., Siongers, J. & Waege H., 2015. Participation in Flanders. Basic Data of the Participation Survey of 2014 (Participatie in Vlaanderen. Basisgegevens van de Participatiesurvey 2014).  Belgium: Acco.

Moons, D., Pauwels, G. & Noppe, J. (2014). Wie participeert niet? Deelname van personen met een functiebeperking aan verschillende domeinen van het maatschappelijke levenBrussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering.

Notredame, L., 2001. Social movement on the midfield (Sociaal bewegen op het middenveld). Alert, 27(6), 31-46.

Pelfrene, E. (2013). Perceptie van de gezondheid en de gezondheidszorg bij Vlamingen. Resultaten van de ISSP-survey 2011. SVR-webartikelPudar, G., Suurpää, L., Williamson, H. and Zentner, M. (eds.), 2013. Youth policy in Belgium: It's more complex than you think!. Council of Europe Publishing.

Pulignano, V. and Doerflinger, N., 2014. Belgian trade unions and the Youth: Initiatives and challenges. Available at:  https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/464174/1/141001Belgium+trade+unions+and+the+youth+final.pdf.

Quintellier, E. & Hooghe, M. (2010). De evolutie van het ledenaantal van de politieke partijen, 1980-2009. Leuven: KU.Leuven – Centrum voor Politicologie. Available at: https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/278498/1/evolutie-leden_1980-2009.pdf

Schaepkens, L., 2013. Working with young people: The value of youth work in the EU Country report: Dutch speaking community of Belgium. ICF. Available at: http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/internationalesamenwerking_doc/EU-s...;

Schepers & Nicaise (2014). Sociale investeringen in kinderen en jongeren: Vóórschoolse educatie en jeugdgarantieplannen. Antwerpen: VLAS studies. Available at: https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container34677/files/Publicaties/2014_sociale_investeringen.pdf

Schraepen, B., Maelstaf, H., Dehertogh, B., Halsberghe, M. & Van de Mosselaer, K. (2016) Vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen: persoonlijke ruimte of hulpverleningsruimte? Een onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren in de residentiële hulpverlening en de rol die het jeugdwerk daarin speelt. (Leisure of youth in residential facilities: personal space or assistance room? An investigation into the leisure activities of children and young people in residential care and the role of youth work therein). Brussels: Departement Cultuur, Jeugd, Media en Sport. (report – only in Dutch)

Schraepen, B., Maelstaf, H. & Halsberghe, M. (2016). Vrije tijd als handicapsituatie. De rol van het jeugdwerk binnen de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren met een handicap.  Leisure as a handicap situation. The role of youth work in the leisure activities of children and young people with disabilities. Brussels: Departement Cultuur, Jeugd, Media en Sport (report – only in Dutch)

Scientific institute of Public Health & General Institute of Statistics, 2013. Health interview survey 2013. Report 1: health and well-being (Gezondheidesenquête 2013. Rapport 1: gezondheid en welzijn. Summary of the research results). Brussels: Scientific Institute of Public Health.

Scientific Institute of Public Health & General Institute of Statistics, 2013. Health interview survey 2013. Report 2: Health and lifestyle behauviours (Gezondsheidsenquête 2013. Rapport 2: gezondheidsgedrag en leefstijl). Brussels: Scientific Institute of Public Health.

Vandekinderen, C. and Roose, R., 2016. Social innovation - empowering the young (society) for the common good: Belgian report on the socio-economic political context. SocIEtY.Van der Eecken, A., Kemper, R. and Bradt, L., 2016. Country sheet on youth policy in Flanders (Belgium). Youth Partnership.

Van der Eecken, A., Kemper, R., Derluyn, I., & Bradt, L. (2015). De vrijetijdsbesteding van jongeren met en zonder migratieachtergrond en de rol van de woonomgeving. In D. Cops, S. Pleysier, J. Put & A. De Boeck. Divers jong: over diversiteit bij en tussen jongeren in Vlaanderen (pp. 268-286). Leuven: Acco.

Vanhee, J., Lambert, K. & Redig, G., 2017. European and international youth policy. A guide to systems, actors and their policy for youth(work) (Europees en internationaal jeugdbeleid. Een wegwijzer bij systemen, actoren en hun beleid voor jeugd(werk)). Brussels: Departement Cultuur, Jeugd en Media.  

Van Nieuwenhove, K., Bartholomeus, L., Cuisinier, E., Gaublomme, K. and Peeters, C. (eds.), 2013. Textbook local youth policy (Handboek lokaal jeugdbeleid). Brussel: Politeia.Verhoest, K., Voets, J. & Molenveld, A., 2013. Coordination practice: Integrated Youth Care. Flanders: COCOPS.

VDAB, 2015. Focus on Long-term unemployment (Focus op Langdurige werkloosheid). VDAB Ontcijfert, 37. Brussels: VDAB. 

Verbelen, J., E. Samoy & H. Van Geel (2005), Vlamingen met een handicap of langdurige gezondheidsproblemen. Een verkennende schets van hun sociale positive aan de hand van concrete onderzoekscijfers. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Planning en Statistiek.

Verschelden, G., Coussée, F., Van de Walle, T. and Williamson, H. (eds.), 2009. The history of youth work in Europe and its relevance for youth policy today. Council of Europe Publishing.Vettenburg, N., 2011. Information sheet volunteering of young people: Belgium (Flanders). Council of Europe Publishing.

Vettenburg, N., Walgrave, L., & Van Kerckvoorde, J. (1984). Jeugdwerkloosheid, delinquentie en maatschappelijke kwetsbaarheid [Youth unemployment, delinquency and societal vulnerability]. Antwerpen/Arnhem, Belgium: Kluwer/Gouda Quint.

Vettenburg, N. (1988). Schoolervaringen, delinquentie en maatschappelijke kwetsbaarheid: een theoretisch en empirisch onderzoek in het beroepsonderwijs. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Afd. Strafrecht, strafvordering en criminologie.

VRIND - Vlaamse Regionale Indicatoren (2016). Brussel: Studiedienst Vlaamse Regering. Available at: http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Pages/vrind-2016.aspx    

WHO, 2016. Belgium: Physical activity factsheet

WIV-ISP. (2014). Gezondheidsenquête 2013. Rapport 1: Gezondheid en Welzijn. Geraadpleegd via https://his.wiv-isp.be/nl/Gedeelde%20%20documenten/summ_HS_NL_2013.pdf  .

Youth Partnership, 2008. Questionnaire voluntary activities Belgium-Flanders. Council of Europe.