Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform
Belgium-Flemish-Community

Belgium-Flemish-Community

References

Last update: 30 March 2024

Legislation and official policy documents

Federal Government (Federale Overheid), 2005. Federal Law of 3 July 2005 concerning the rights of volunteers 2005 (Wet betreffende de rechten van vrijwilligers) (last accessed 04/09/2023).

Federal Government (Federale Overheid), 1971. Federal Labour Law of 16 March 1971 (Arbeidswet) (last accessed 10/11/2021). 

Federal Public Service of Social Security (Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid), 2008. Young people and social security: 20 questions and answers (Jongeren en Sociale Zekerheid: 20 vragen en antwoorden) (last accessed 10/11/2021)

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2002. Flemish Decree of 28 june 2002 on Equal Educational Opportunities I (Decreet van 28 juni 2002 betreffende Gelijke OnderwijsKansen I) (last accessed 10/11/2021). 

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2003. Flemish Decree on Poverty Reduction. (Decreet betreffende de armoedebestrijding) (last accessed 10/11/2021).

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2004. Decree of 7 May 2004 on the establishment of public law external autonomous agency 'Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)', (Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) (last accessed 10/11/2021). 

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2008. Participation Decree (Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport ("Participatiedecreet")  (last accessed 10/11/2021).

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2008. Flemish Decree of 10 July 2008 concerning the system of learning and working in the Flemish Community (Decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap) (last accessed 10/11/2021). 

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2008. Flemish Decree of 18 July 2008 on the promotion of Sustainable Development (Decreet 18 juli 2008 ter bevordering van duurzame ontwikkeling)  (last accessed 10/11/2021).

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2012. Flemish Decree of 20 January 2012 on conducting a renewed policy on youth and children's rights (Decreet 20 januari 2012 houdende een Vernieuwd Jeugd- en Kinderrechtenbeleid) (last accessed 10/11/2021).

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2012. Flemish Decree of 20 April 2012 concerning the organisation of child care for babies and toddlers (Decreet 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters) (last accessed 10/11/2021). 

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2012. Flemish Decree of 6 July 2012 on supporting and promoting local youth policy and the determination of provincial youth work policy (Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid) (last accessed 10/11/2021). 

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2012. Suggestion for the Health Objective Suicide Prevention. Flemish Action Plan of Suicide Prevention 2012-2020 (Voorstel voor de gezondheidsdoelstelling preventie van zelfdoding. Een Vlaams actieplan voor de preventie van zelfdoding 2012-2020) (last accessed 10/11/2021). 

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2013. Flemish Decree of 12 July 2013 on Integrated Youth Care (Decreet 12 juli 2013 betreffende de Integrale Jeugdhulp) (last accessed 10/11/2021). 

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2013. Flemish Decree on Education XXIV (Decreet betreffende het onderwijs XXIV) (last accessed 10/11/2021). 

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2015. Decree of 21 March 2014 on pupils with specific educational needs. (Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften) (last accessed 10/11/2021).               

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2015. Action Plan on Entrepreneurial Education 2015-2019. Action Plan for the promotion of Entrepreneurial Spirit and Entrepreneurship through Education (Actieplan Ondernemend Onderwijs 2015-2019) (last accessed 10/11/2021). 

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2015. Policy Paper on Work, Economy, Science and Innovation 2014-2019 issued by Mr. Philippe Muyters, Flemish Minister for Work, Economy, Innovation and Sport (Beleidsnota Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2014-2019) (last accessed 10/11/2021). 

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2020. Flemish Youth and Children's Rights Policy Plan 2020 -2024. (Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024) (last accessed 10/11/2021). 

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2020. Policy Plan Youth 2019- 2024 (Beleidsnota Jeugd 2019-2024) issued by Mr. Benjamin Dalle, Flemish Minister for Media, Youth and Brussels. Brussels: Flemish Government.

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2020. Policy Paper on Economy, Science Policy and Innovation 2019-2024 issued by Deputy Prime Minister Hilde Crevits, Flemish Minister of Economy, Innovation, Work, Social Economy and Agriculture (Beleidsnota Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie 2019 - 2024) (last accessed 10/11/2021). 

Flemish Government (Vlaamse Overheid), 2023. Decree on the coordinated Flemish volunteer policy (Decreet over het gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid) (last accessed 04/09/2023).

Vanhee J., Groenen A., Geudens T., Coenen P.(eds). Youth policy in the three communities in Belgium. This publication is an initiative of the youth administrations of the three Communities of Belgium as part of the Belgian EU Presidency 2024 (Downloaded on 15 March 2024 from https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/63541#:~:text=The%20federal%20'Belgian'%20level%20of,policy%20at%20the%20Belgian%20level.

Data and statistics

Dataloep - Statistics on Flemish Education (Vlaamse Onderwijsstatistieken)  (last accessed 10/11/2021). 

Official results of the elections in Belgium: https://verkiezingen.fgov.be/algemeen/resultaten (intro page in Dutch, results can be consulted in English) (last accessed 10/11/2021). 

Statbel - Belgian statistical office: https://statbel.fgov.be/en (last accessed 10/11/2021). 

Participation Survey 2014: www.participatiesurvey.be (last accessed 10/11/2021). 

Statistics Flanders (Statistiek Vlaanderen) - Offical Flemish statistics: https://www.statistiekvlaanderen.be/en (last accessed 10/11/2021). 

Unemployed jobseekers younger than 25 of age (niet-werkende werzoekenden jonger dan 25): https://arvastat.vdab.be (last accessed 10/11/2021). 

Youth Research Platform (Jeugd Onderzoeks Platform, JOP) with Interactive Youth Monitor : www.jeugdonderzoeksplatform.be  (last accessed 04/09/2023). 

 

Studies, reports and academic publications

Abts, K., Swyngedouw, M. & Meuleman, B. (2015). Het profiel van de Vlaamse kiezers in 2014. Wie stemde waarom op welke partij? Analyse op basis van de postelectorale verkiezingsonderzoeken 1991-2014. Leuven: KULeuven – Centrum voor Sociologisch Onderzoek/ Instituut voor Sociaal en Politiek Opinieonderzoek. 

Agirdag, O., Nouwen, W., Mahieu, P., Van Avermaet, P., Vandenbroucke, A., & Van Houtte, M. (2012). Segregatie in het basisonderwijs: geen zwart-witverhaal. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Ambrassade, 2016. A pathway to qualitative work. Young people talking about their trajectory school to work: a participatory perception research. (De weg naar kwaliteitsvol werk. Jongeren aan het woord over hun traject van schoolbank naar werkvloer: een participatief belevingsonderzoek). Available at: https://ambrassade.be/sites/default/files/pers/de_ambrassade_onderzoeksrapport_werk-groot_rapport.pdf.

Anne, L., Cordy, A., Dequidt, A., Detavernier, M., Tanghe, S., Vankeirsblick, E. Vanmeenen, E. & Demeyer, C. (2022). Trends en evoluties inzake vrijwillige inzet door jongeren tussen 15 en 30 jaar in Vlaanderen. In welke mate is er een mismatch tussen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties? (Trends and evolutions regarding voluntary commitment by young people between 15 and 30 years in Flanders. To what extent is there a mismatch between volunteers and voluntary organisations?) Vives Hogeschool.

Bamford, A. (2007). Kwaliteit en consistentie, Arts and cultural education in Flanders, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, CANON Cultuurcel, Brussel. (https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/kwaliteit-en-consistentie-arts-and-cultural-education-in-flanders)

Berten, H., Cardoen, D., Brondeel, R. & Vettenburg, N., 2012. Alcohol and cannabis use among adolescents in Flemish secondary school in Brussels: effects of type of education. BMC Public Health, 12, p. 215. 

Bral, L., Carton, A., , Noppe, J., Pauwels,  G., Pickery, J. & Verlet, D. (2011) Sociale, maatschappelijke en politieke participatie in Vlaanderen en Europa. In Noppe, J., Vanderleyden, L. & Callens, M. (Eds.), De sociale staat van Vlaanderen 2011 (pp. 257-310). Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering.

Caluwaerts, L., Gallez, V., Letawe, I., Meys, A. and Pommée, Y., 2015. Youth policy in the three communities in Belgium. European Youth Work Convention.

Caluwaerts, L., 2013. Country sheet on youth policy in Flanders (Belgium). Youth Partnership.

Cops, D., Pleysier, S., Put, J., & De Boeck, A. (2015). Divers jong. Over diversiteit bij en tussen jongeren in Vlaanderen. Leuven: Acco.

Coussée, F., Verschelden, G., Van de Walle, T., Medlinska, M. and Williamson, H. (eds.), 2010. The history of youth work in Europe: Relevance for youth policy today. Council of Europe Publishing.

De Bleser, J. (2023). Erkenning geven aan competenties van Jonge vrijwilligers. Kwalitatief onderzoek. (Recognizing competencies of young volunteers. Qualitative research). De verenigingscoach – Departement Cultuur, Jeugd en Media.

De Pauw, P., Vermeersch, H., Cox. N., Verhaeghe, M. & Stevens, P. (2013). Jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Een onderzoek bij werkingen, begeleiding en deelnemende jongeren. (Youth work with disadvantaged children and young people. A study on youth work, its youth workers and the young people involved). Brussels: Departement Cultuur, Jeugd, Media en Sport (report – only in Dutch)

Dhoore, J.asper (20121). Facts and figures: Vrijwilligerswerk. (Facts and Figures: Volunteering). Jeugdonderzoeksplatform.https://www.jeugdonderzoeksplatform.be/files/FF_vrijwilligerswerk.pdf 

Dhoore, J. (2023). Facts and figures: Vrijwiligerswerk bij jong en oud (Facts and Figures: Volunteering for young and old). Jeugdonderzoeksplatform.

Division Youth (Afdeling Jeugd), 2013. Flemish Youth and Children’s Rights Policy Plan (2015-2019). Environmental Analysis (Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (2015-2019). Omgevingsanalyse). Available at: http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/jkp/20130822-omgevingsanalyse-JKP.pdf

Elchardus, M., & Smits, W. (2012). Participatieprofielen van etnisch culturele minderheden in Brussel. Een analyse op basis van gegevens over de leerlingen van het Nederlandstalige secundair onderwijs in Brussel. (Working paper). Brussel: Vrije Universiteit Brussel, Onderzoeksgroep TOR.

European Commission/EACEA/Eurydice, 2016. Entrepreneurship Education at School in Europe. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Flemish Youth Council (Vlaamse Jeugdraad), 2011. Final report Youth Pact 2020. A survey of children and young people (Eindrapport Jongerenpact 2020. Bevraging kinderen en jongeren). Available at: http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/jeugd_kinderrechtenbeleid_doc/jongerenpact/eindrapport_bevraging_jongerenpact2020.pdf

Flemish Youth Council (Vlaamse Jeugdraad), 2017. Flemish Youth 4 Global Goals. 17 Goals for a better world (Flemish Youth 4 Global Goals. 17 doelstellingen voor een betere wereld). Available at: https://vlaamsejeugdraad.be/sites/default/files/pagina/rapport_sdg_vjr_5_losse_paginas.pdf

GHK, 2010. Study on volunteering in the European Union: Country report Belgium. Available at http://ec.europa.eu

Go Strange, 2015. Research of numbers by Go Strange. The number of Flemish young people who gained an intercultural experience abroad in 2015 through a Flemish/Brussels organisations (Cijferonderzoek Go Strange. Aantal Vlaamse jongeren die via een Vlaamse/Brusselse organisatie in 2015 in het buitenland een interculturele ervaring opdeden). Available at: http://www.jint.be/Portals/0/Documenten/Infotheek/cijferonderzoekgostrange_2015.pdf

Hauspie, B., Cox, N. & H. Vermeersch (2023). Aanpak van ‘regulitis’ bij vrijwillig engagement van jongeren. Wat kan het lokale (Jeugd)beleid betekenen? Kwalitatief onderzoek. (Tackling 'regulitis' in voluntary youth engagement. What can local (youth) policy do? Qualitative research) Hogeschool VIVES Zuid – Departement Cutuur, Jeugd en Media.

Hooghe, M. & Boonen, J. (2014). De evolutie van het ledenaantal van de politieke partijen in Vlaanderen, 1970-2014 . Leuven: KU.Leuven – Centrum voor Politicologie. 

Jacobs, D., Rea, A., Teney, C., Callier, L., & Lothaire, S. (2009). De sociale lift blijft steken. De prestaties van allochtone leerlingen in de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap. Brussel: ULB, DI-Fusion.

Jint vzw, 2010. International institutions: young people and youth policy (Internationale instellingen: jongeren en jeugdbeleid). Brussels: Jint vzw. 

Keppens, G., & Siongers, J. (2014). De ene school is de andere niet: over concentratie en segregatie in het Vlaamse scholenlandschap. In L. Bradt, S. Pleysier, J. Put, J. Siongers, & B. Spruyt (Eds.), Jongeren in cijfers en letters : bevindingen uit de JOP-monitor 3 en de JOP-schoolmonitor 2013 (pp. 136–159). Leuven: Acco.

Kinable, H., 2009. VAD-student survey: in view of a drug policy at school. Synthesis report of the school year 2008-2009. Brussels: Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen. 

Lamote, C. Van Landeghem, G. Blommaert, M. Nicaise, I. De Fraine, B. & Van Damme, J. (2013) Voortijdig schoolverlaten in Vlaanderen: een stand van zaken en een voorstel tot aanpak. In de sociale staat van Vlaanderen        https://steunpuntssl.be/Publicaties/Nevenproducten/Voortijdig-schoolverlaten-in-Vlaanderen-een-stand-van-zaken-en-een-voorstel-tot-aanpak

Lamote, C. Van Damme, J. (2011). Wetenschappelijk syntheserapport: Iedereen gekwalificeerd? Een samenvatting van de kenmerken, oorzaken, gevolgen en aanpak van ongekwalificeerd uitstromen vanuit een Vlaams en Europees kader.  

Lievens, J., Siongers, J. & Beunen, S. (2015). Arts education in Flanders. Paper presented at the conference „Perspectives of Arts and Cultural Education in Europe” 17th-18th of November 2015, Genshagen.

Lievens, J., Siongers, J. & Waege H., 2015. Participation in Flanders. Basic Data of the Participation Survey of 2014 (Participatie in Vlaanderen. Basisgegevens van de Participatiesurvey 2014).  Belgium: Acco.

Moons, D., Pauwels, G. & Noppe, J. (2014). Wie participeert niet? Deelname van personen met een functiebeperking aan verschillende domeinen van het maatschappelijke leven. Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering.

Notredame, L., 2001. Social movement on the midfield (Sociaal bewegen op het middenveld). Alert, 27(6), 31-46.

Op de Beeck, S. & De Peuter, B. ( 2017) . Eenmeting jeugdbeleid in lokale besturen - Lokaal jeugdbeleid in een nieuwe context van strategische meerjarenplanning. Brussel: Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Pelfrene, E. (2013). Perceptie van de gezondheid en de gezondheidszorg bij Vlamingen. Resultaten van de ISSP-survey 2011. SVR-webartikel

Pudar, G., Suurpää, L., Williamson, H. and Zentner, M. (eds.), 2013. Youth policy in Belgium: It's more complex than you think!. Council of Europe Publishing.

Pulignano, V. and Doerflinger, N., 2014. Belgian trade unions and the Youth: Initiatives and challenges. Available at:  https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/464174/1/141001Belgium+trade+unions+and+the+youth+final.pdf.

Put, G.J., & Maddens, B. (2019). Het profile van de (Vlaamse) verkozenen in de Kamer: Een analyses van  1987 tot en met 2019. Leuven: KULeuven Instituut voor de overheid. 

Quintellier, E. & Hooghe, M. (2010). De evolutie van het ledenaantal van de politieke partijen, 1980-2009. Leuven: KU.Leuven – Centrum voor Politicologie. Available at:

Schaepkens, L., 2013. Working with young people: The value of youth work in the EU Country report: Dutch speaking community of Belgium. ICF. Available at: http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/internationalesamenwerking_doc/EU-studie-jeugdwerk_rapport-vlaanderen.pdf 

Schepers & Nicaise (2014). Sociale investeringen in kinderen en jongeren: Vóórschoolse educatie en jeugdgarantieplannen. Antwerpen: VLAS studies. Available at: https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container34677/files/Publicaties/2014_sociale_investeringen.pdf

Schraepen, B., Maelstaf, H., Dehertogh, B., Halsberghe, M. & Van de Mosselaer, K. (2016) Vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen: persoonlijke ruimte of hulpverleningsruimte? Een onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren in de residentiële hulpverlening en de rol die het jeugdwerk daarin speelt. (Leisure of youth in residential facilities: personal space or assistance room? An investigation into the leisure activities of children and young people in residential care and the role of youth work therein). Brussels: Departement Cultuur, Jeugd, Media en Sport. (report – only in Dutch)

Schraepen, B., Maelstaf, H. & Halsberghe, M. (2016). Vrije tijd als handicapsituatie. De rol van het jeugdwerk binnen de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren met een handicap.  Leisure as a handicap situation. The role of youth work in the leisure activities of children and young people with disabilities. Brussels: Departement Cultuur, Jeugd, Media en Sport (report – only in Dutch)

Scientific institute of Public Health & General Institute of Statistics, 2013. Health interview survey 2013. Report 1: health and well-being (Gezondheidesenquête 2013. Rapport 1: gezondheid en welzijn. Summary of the research results). Brussels: Scientific Institute of Public Health.

Scientific Institute of Public Health & General Institute of Statistics, 2013. Health interview survey 2013. Report 2: Health and lifestyle behauviours (Gezondsheidsenquête 2013. Rapport 2: gezondheidsgedrag en leefstijl). Brussels: Scientific Institute of Public Health.

Spruyt, B. & Van Droogenbroeck, F. (2014). Jongeren over politiek: een situatieschets en vergelijking met bevindingen uit eerdere JOP-monitors. In L. Bradt, S. Pleysier, J. Put, J. Siongers en B. Spruyt (eds.) Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 3 en de JOP-school-monitor 2013 (pp.160-183). Leuven: ACCO.

Vandekinderen, C. and Roose, R., 2016. Social innovation - empowering the young (society) for the common good: Belgian report on the socio-economic political context. SocIEtY.

Van der Eecken, A., Kemper, R. and Bradt, L., 2016. Country sheet on youth policy in Flanders (Belgium). Youth Partnership.

Van der Eecken, A., Kemper, R., Derluyn, I., & Bradt, L. (2015). De vrijetijdsbesteding van jongeren met en zonder migratieachtergrond en de rol van de woonomgeving. In D. Cops, S. Pleysier, J. Put & A. De Boeck. Divers jong: over diversiteit bij en tussen jongeren in Vlaanderen (pp. 268-286). Leuven: Acco.

Vanhee, J., Lambert, K. & Redig, G., 2017. European and international youth policy. A guide to systems, actors and their policy for youth(work) (Europees en internationaal jeugdbeleid. Een wegwijzer bij systemen, actoren en hun beleid voor jeugd(werk)). Brussels: Departement Cultuur, Jeugd en Media.  

Vanhoutte, B. (2009) Exploration of youth political participation in Flanders. In D. Dolejšiová & M.A. García López (Eds.) European citizenship – In the process of construction …Challenges for citizenship, citizenship education and democratic practice in Europe (pp.114 – 127).

Van Nieuwenhove, K., Bartholomeus, L., Cuisinier, E., Gaublomme, K. and Peeters, C. (eds.), 2013. Textbook local youth policy (Handboek lokaal jeugdbeleid). Brussel: Politeia.

Van Steen, A., Willekens, M., Beunen, S., Siongers, J., & Lievens, J. (2015). Evoluties in cultuurdeelname: trends over generaties en opleidingen heen. Participatie in Vlaanderen 2: eerste analyses van de participatiesurvey 2014, 37-70.

Verhoest, K., Voets, J. & Molenveld, A., 2013. Coordination practice: Integrated Youth Care. Flanders: COCOPS.

VDAB, 2015. Focus on Long-term unemployment (Focus op Langdurige werkloosheid). VDAB Ontcijfert, 37. Brussels: VDAB. 

Verbelen, J., E. Samoy & H. Van Geel (2005), Vlamingen met een handicap of langdurige gezondheidsproblemen. Een verkennende schets van hun sociale positive aan de hand van concrete onderzoekscijfers. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Planning en Statistiek.

Verschelden, G., Coussée, F., Van de Walle, T. and Williamson, H. (eds.), 2009. The history of youth work in Europe and its relevance for youth policy today. Council of Europe Publishing.

Vettenburg, N., 2011. Information sheet volunteering of young people: Belgium (Flanders). Council of Europe Publishing.

Vettenburg, N., Walgrave, L., & Van Kerckvoorde, J. (1984). Jeugdwerkloosheid, delinquentie en maatschappelijke kwetsbaarheid [Youth unemployment, delinquency and societal vulnerability]. Antwerpen/Arnhem, Belgium: Kluwer/Gouda Quint.

Vettenburg, N. (1988). Schoolervaringen, delinquentie en maatschappelijke kwetsbaarheid: een theoretisch en empirisch onderzoek in het beroepsonderwijs. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Afd. Strafrecht, strafvordering en criminologie.

VRIND - Vlaamse Regionale Indicatoren (2016). Brussel: Studiedienst Vlaamse Regering. Available at: http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Pages/vrind-2016.aspx    

WHO, 2016. Belgium: Physical activity factsheet

WIV-ISP. (2014). Gezondheidsenquête 2013. Rapport 1: Gezondheid en Welzijn. Geraadpleegd via https://his.wiv-isp.be/nl/Gedeelde%20%20documenten/summ_HS_NL_2013.pdf  .

Youth Partnership, 2008. Questionnaire voluntary activities Belgium-Flanders. Council of Europe.

 

Official websites