Skip to main content

YouthWiki

EACEA National Policies Platform: Youthwiki
Poland

Poland

References

On this page
  1. Legislation and official policy documents
  2. Data and statistics
  3. Studies, reports and academic publications
  4. Official websites

 

Legislation and official policy documents

Accessibility Plus Programme [Program Dostępność Plus]

Act of 14 March 2003 on Academic Degrees and Titles and Degrees and Titles in the Field of Art [Ustawa z dn. 14 marca 2003 r. o Stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki]

Act on the Integrated Qualification System of 22 December 2015 [Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji]

Act on Juvenile Delinquency Proceedings of 26 October 1982 [Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dn. 26 października 1982 r.]

Act on the Ombudsman for Children  of 6 January 2000 [Ustawa z dn. 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka]

Act of 25 September 2015 amending the Act on Promotion of Employment and Labour Market Institutions [Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy]

Act of 29 December 1992 on radio and television broadcasting [Ustawa z dn. 29 grudnia 1992 r. o Radiofonii i telewizji ]

Active Forms of Combating Social Exclusion - a New 2020 Dimension programme [Program Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020]

All Children’s Sport programme [Program Sport wszystkich dzieci]

Associations Act of 7 April 1989 [Ustawa z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach]

Constitution of the Republic of Poland [Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej] of 2 April 1997

Core curriculum 2018/2019

Departmental Programme Youth Solidarity in Action 2016-2019 [Program Rządowy Młodzież Solidarna w Działaniu 2016-2019]

Drug Abuse Prevention Act of 5 April 2017 [Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dn. 5 kwietnia 2017 r.]

Education for Safety core curriculum [Podstawa programowa Edukacja dla bezpieczeństwa]

Education Law of 14 December 2016 [Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe]

Electoral Code of 5 January 2011 [Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks Wyborczy]

Family and guardianship Code of 25 February 2964 [Ustawa z dn. 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy]

Improved Access to Dental Care for Children and Young People at Schools in 2018 programme [Program Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 roku]

Labour Code of 26 June 2974 [Ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy]

Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 [Ustawa z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]

Law on School Education of 14 December 2016 [Ustawa z dn 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe]

Provisions introducing the Law on School Education of 14 December 2016 [Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe]

Law on Higher Education of 27 July 2005 [Ustawa z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym]

Law on Post-graduate Internhips of 7 July 2009 [Ustawa z dn.  7 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich]

Long Term Development Strategy Poland 2030[ Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności]. Warszawa, Ministry of Administration and Digitalisation, 2013

Long-Term Policy for the Development of Volunteering in Poland, Department of Public Benefit, Ministry of Labour and Social Policy (now Ministry of Family, Labour and Social Policy) [Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce, Departament Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)], M. Arczewska et al., Warsaw, 2011

National Action Plan for the 2011 European Year of Volunteering in Poland, Ministry of Labour and Social Policy, Warsaw, 20 August 2010

National Health Programme [Narodowy Program Zdrowia]

National Mental Health Protection Programme for 2017-2022 [Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022]

National Programme for Combating Poverty and Social Exclusion 2020. A New Dimension of Active Inclusion [Krajowy Program przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy Wymiar Integracji], Ministry of Family, Labour and Social Policy, Warsaw, July 2014

National Reform Programme. Europe 2020 [Krajowy Program Reform. Europa 2020]. 2017/2018 Update, adopted by the Council of Ministers on 25 April 2017

Programme Active Youth

Programme of Preventing Depression in Poland for 2016-2020 [Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016-2020]

Programme of Preventing Social Pathologies among Youth [Program Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej]

Public Benefit and Volunteer Work Act of 24 April 2003 [Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie]

Public Health Act of 11 September 2015 [Ustawa o Zdrowiu Publicznym z dn. 11 września 2015 r.]

Regulation of the Minister of Family, Labour and Social Policy of 17 August 2016 on model proposals and framework contracts for the implementation of public tasks and model reports on the performance of such tasks [Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań]

Resolution of the Council of Ministers No. 164 of 12 August 2014 on adoption of the National Social Economy Development Programme [Uchwała nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej"]

Sports Act of 25 June 2010 [Ustawa o sporcie z dn. 25 czerwca 2010]

Strategy for Human Capital Development 2020 [Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020]

Strategy for a Responsible Development [Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju]. Warszawa, Ministry of Development, 2017

Teachers’ Charter of 1982 [Karta nauczyciela]

Updated Implementation Plan for the Youth Guarantee Initiative in Poland [Zaktualizowany Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce], October 2015

Updated Plan of Youth Guarantees in Poland [Zaktualizowany Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce]. Warszawa, Ministry of Labour and Social Policy, Ministry of Infrastructure and Development, 2005

Youth Participation Governmental Programme 2015-2016 [Rządowy Program Aktywności Społecznej Młodzieży na lata 2015-2016]

Youth Solidarity in Action Programme 2016 [Program Młodzież Solidarna w Działaniu na 2016 rok]. Warszawa, Ministry of Family, Labour and Social Policy, 2016

 

Data and statistics

Children Count report[Raport „Dzieci się liczą”], Warsaw, 2017

Eating patterns of Poles report [Zachowania żywieniowe Polaków ], Warsaw, 2014

Employment Forecasts for Poland until 2020. Synthetic Results and Conclusions [Prognozy zatrudnienia w Polsce do 2020 roku. Syntetyczne wyniki i wnioski], E. Kwiatkowski, B. Suchecki (ed.), IPiPS, Warsaw 2014

Handbook of informal and non-formal learning ‘For a Better Tomorrow [Przewodnik po edukacji nieformalnej i pozaformalnej ‘Lepsze jutro’]

Health and Health Care in 2016 - Report of the Central Statistical Office [Raport GUS, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 roku], Warsaw, 2016

Information on the Size and Directions of Emigration from Poland in 2004-2015 [Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2015], Central Statistical Office of Poland (GUS), 2016

Ministry of the Environment Studies, Education for sustainable development as seen by teachers [Badania Ministerstwa Środowiska, Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w opiniach nauczycieli]

Participation in Culture in 2014 - Report of the Central Statistical Office [Uczestnictwo ludności w kulturze w 2014 roku ], Warsaw, 2014

Physical activity of school children aged 9-17 [Aktywność fizyczna młodzieży szkolnej w wieku 9-17 lat], Warsaw, 2013

Poles’ diets report [Diety Polaków ], Warszawa, 2014

Range of Economic Poverty in Poland in 2016 [Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2016 r.] (on the basis of a study of household budgets), indicative document of the Central Statistical Office of Poland (GUS) of 23 June 2017

State of Health of Children and Youth in Poland, survey report [Stan zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce]

Study of the Professional Activity of Graduates in the Context of Implementation of the First Job Programme. A Report [Badanie aktywności zawodowej absolwentów w kontekście realizacji programu „Pierwsza praca”. Raport], Ministry of Family, Labour and Social Policy, Warsaw 2008

Young People on the Labour Market in 2016, Central Statistical Office of Poland (GUS), Warsaw 2017

Young People and Psychoactive substances report [Młodzież a substancje psychoaktywne ], Warsaw, 2009

 

Studies, reports and academic publications

Adamczyk Andrzej, Contemporary youth subcultures. Introduction [Współczesne subkultury młodzieżowe. Wprowadzenie]

Arczewska Magdalena, Traineeship, Internship, Volunteering. Legal Environment [Praktyka, staż, wolontariat. Uwarunkowania prawne], Kwartalnik Trzeci Sektor Vol. 38, Institute of Public Affairs, Warsaw, January 2016.

Boguszewski Rafał (ed.), Civil Society in Poland A.D. 2016 [Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2016], Opinie i Diagnozy Vol. 35, Centre for Public Opinion Research (CBOS), Warsaw 2016.

Brol Michał: Local youth council as an example of youth participation in socio-political life [Młodzieżowa rada gminy jako przykład uczestnictwa młodzieży w życiu społeczno-politycznym. ] Warszawa, Muzeum Historii Polski, 2013

Brosch Anna, Media education in Poland – needs versus reality in Journal of Technology and Information Education 1/2017, Volume 9 Issue 1 pp.308

Chmielnicki Paweł: Local government [Samorząd terytorialny. ]in: Konstytucyjny system władz publicznych, ed. by Chmielnicki Paweł. Warszawa, LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2009

Czapiński Janusz, Panek Tomasz, Diagnoza społeczna 2015, Warunki i jakość życia Polaków (Social Diagnosis 2015 report. The living conditions and the quality of life of Poles), W-wa, 2015

Fatyga Barbara, Uczestnictwo w kulturze (Participation in culture) - author's definition for OŻK-SB, 2013

Fatyga Barbara, Bakulińska Alicja, Zastępcza (substytutywna) infrastruktura kultury, author's definition for OŻK-SB

Feder Bogusław, Report – A Study of Entrepreneurship among Young People in 2017. Nationwide Results [Raport – Badanie przedsiębiorczość wśród młodzieży 2017. Wyniki ogólnopolskie],Academy of Leaders

Filiciak Mirosław et al., Młodzi i media nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS (Youth and Media. New Media and Cultural Participation. Report of the Centre for Popular Culture Studies at University of Social Sciences and Humanities), Warsaw, 2010

Gierach Ewelina: The role of local government in youth participation processes [Rola samorządu terytorialnego w tworzeniu warunków uczestnictwa młodych ludzi w życiu społeczności lokalnych.] in: Studia BAS nr 2(18) 2009

Gierańczyk Wiesława: Young people in Poland and their European peers [Sytuacja osób młodych w Polsce na tle państw europejskich.] In: Wiadomości Statystyczne nr 10 (665), Główny Urząd Statystyczny, 2016

Golka Marian, Socjologia kultury (Sociology of Culture), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 2008

Jawłowska Aldona, Culture in the transition period of the 1990s [Kultura w okresie przełomu lat dziewięćdziesiątych] . In: A. Siciński (ed.), Do i od Socjalizmu (From and to socialism), IFiS PAN, Warsaw 1998

Kłoskowska Antonina, Socjologia kultury (Sociology of Culture), PWN, Warsaw 1983 and Społeczne ramy kultury (Social Framework of Culture), PWN, Warsaw 1972.

Krajewski Marek,Co to jest uczestnictwo w kulturze? (What does the participation in culture mean)

Maciaszek Piotr Young people’s public participation as exemplified by municipal youth councils [Partycypacja społeczna młodzieży na przykładzie młodzieżowych rad gmin], Rocznik Samorządowy 2016

Owczarek Michał, Pietrasik Joanna, Radzewicz Jakub: Youth participation: an example of local youth councils [Partycypacja Obywatelska Młodzieży. Przykład młodzieżowych rad gmin.] Warszawa, Fundacja Civis Polonus, 2013

Peret-Drążewska Paulina: A society of ‘Global change’ in young people’s awareness [Społeczeństwo „Globalnej zmiany” w świadomości młodzieży], Poznań, 2014

Przybyszewska, Uu. Przemiany uczestnictwa kulturalnego społeczeństwa polskiego w świetle badań socjologicznych, Instytut Kultury, PWN, Warsaw 1982.

Raczek Melanie: Youth policy in Poland [Polityka na rzecz młodzieży w Polsce.] In: Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej, ed.by: Boryń Maciej, Duraj Bartosz, Mrozowska Sylwia. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014

Raszeja-Ossowska Iwona: Handicapped youth: a social and professional portrait [Młodzi - niepełnosprawni. Sytuacja społeczna i zawodowa.] Warszawa, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, 2013

Rodziewicz Marta: Youth policy at the central level in Poland [Proces kształtowania polityki młodzieżowej w Polsce na poziomie centralnym.] In: Zbliżenia Cywilizacyjne nr 1(1)/2016, Włocławek, 2016

Skocz Marcin, Postawa Katarzyna, Prokopowicz Marek: What is youth policy?[Czym jest polityka młodzieżowa?] Wrocław, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 2009

Sławiński Stanisław, Small Encyclopaedia of the Integrated Qualification System [Mała encyklopedia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji], Institute of Educational Research, Warsaw 2017.

Smolski Roman et al., Civic Education Encyclopaedic Dictionary [Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska], Wydawnictwo Europa 1999

Szafraniec Krystyna: Youth 2011 [Raport Młodzi 2011.] Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2011

Szymoniuk Barbara. Promoting sustainable consumption in selected European countries [Promocja zrównoważonej konsumpcji w wybranych państwach europejskich], Lublin, 2015

Tyszka Andrzej, Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia, (Participation in Culture. About the diversity of life styles) PWN, Warsaw 1971.

Warzywoda-Kruszyńska Wielisława, The Phenomenon of Child Poverty and the Risk of Social Exclusion in the Future [Zjawisko biedy dzieci a zagrożenie wykluczeniem społecznym w przyszłości]

Warzywoda-Kruszyńska Wielisława, Kruszyński Krzysztof, Inheriting Poverty and Social Exclusion – in the Context of Local Welfare Policy [Dziedziczenie biedy i wykluczenia społecznego – w perspektywie lokalnej polityki społecznej], [in:] Polish Social Watch Report 2010. Poverty and Social Exclusion in Poland [Polski Raport Social Watch 2010. Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce], Warszawa 2011.

Waszak Marcin, Zbieranek Jarosław: Lowering of voting age to 16 years old - concept paper [Propozycja obniżenia wieku czynnego prawa wyborczego do lat 16 Wybrane zagadnienia], Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010

Wiktorska-Święcka Aldona, Youth policy and social capital in Poland [Polityka młodzieżowa państwa polskiego a kreacja kapitału społecznego.] Wrocław, Uniwersytet Wrocławski

Zielińska Gabryjela, Role of the State in the Implementation of Youth Policy [Rola państwa w realizacji polityki dla młodzieży], [in:] Gabryjela Zielińska (ed.), Youth Policy [Polityka młodzieżowa], Studies of the Office of Parliamentary Analyzes [Studia BAS] 2009, No. 2(18)

 

Active Forms of Combating Social Exclusion – A New Dimension 2020, Warsaw, February 2016

Civic Education in Europe Edukacja Obywatelska w Europie, Report EACEA-P9, EURYDICE, Bruksela 2011

National Youth Strategy[Strategia Państwa dla Młodzieży na lata 2003-2012], Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa, 2003

Political parties in Poland, Central Statistical Office, Warszawa 2016

Performance of Selected Educational Tasks by Local Government Units [Wykonywanie wybranych zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego], Supreme Audit Office (NIK), Warsaw 2014

Student Career Centres in Poland. Current Activity and Development Opportunities [Akademickie Biura Karier w Polsce bieżąca działalność i możliwości rozwój], Ombudsman for Graduates

 

Official websites

AISEC Poland

Association for the Promotion of Volunteering

CEEPUS Programme

Centre for Citizenship Education

Centre for Education Development

Centre for Public Opinion Research

Children and Youth Parliament of Lubelskie Province

Dialogue Foundation

Education information system

European Commission

European Job Mobility Portal

Eurydice Poland

Fulbright Programme

International Visegrad Fund

Laboratory of Social Research and Innovations “Stocznia”

Lane Kirkland Scholarship Programme

Leaders of Change Foundation

Ministry of Administration and Digitalisation

Ministry of Culture and National Heritage

Ministry of Development

Ministry of Family, Labour and Social Policy

Ministry of National Education

Ministry of Science and Higher Education

Ministry of Sport

NASK Research and Academic Computer Network

National Audiovisual Institute

National Broadcasting Council

National Centre for Research and Development

National Disabled Student Forum

NGO.PL

Nobody's Children Foundation

Office of the Marshal of Świętokrzyskie Province

Ombudsman for Children

One World Association

Parliament of the Republic of Poland

Polish-American Freedom Foundation

Polish Council of Youth Organisations

Polish Centre for International Aid

Polish Film Institute

Polish-German Youth Cooperation

Polish-Lithuanian Youth Exchange Fund

Polish National Agency for Academic Exchange

Polish National Agency of Erasmus+ Programme

Polish Press Agency Governmental Service

Polish Qualifications Framework

Polish-Ukrainian youth exchanges

Programme Knowledge Education Development

Salesian Mission

State Electoral Commission

Statistics Poland

Stefan Batory Foundation

Student Parliament of the Republic of Poland

Supreme Audit Office

Voluntary Labour Corps

Youth Council of Zachodniopomorskie Province

Youth Forum of Opolskie Province „Młodzieżowe Opolskie”

Youth Parliament of Dolnośląskie Province

Young Scientists’ Council