Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform
Czechia

Czechia

References

Last update: 28 November 2023
On this page
  1. Legislation and official policy documents
  2. Data and statistics
  3. Studies, reports and academic publications
  4. Official websites

Legislation and official policy documents

Act no. 10/2010 Sb. m. s., Convention on the Rights of Persons with Disabilities(Úmluva o právech osob se zdravotním postižením) (last accessed 20/11/2018) 

Act no. 108/2006 Sb., on Social services (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), law (last accessed 20/11/2018)

Act no. 109/2002 Sb., on the Provision of institutional education or protective education at school facilities and on preventative educational care at school facilities (Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních) (last accessed 20/11/2018)

Act no. 111/1998 Sb., the Higher Education Act (Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách), law (last accessed 20/11/2018)

Act no. 115/2001 Sb., on Supporting sports (Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu), law (last accessed 20/11/2018)

Act no. 123/1998 Sb., on the Right on information about the environment (Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí), law (last accessed 20/11/2018)

Act no. 128/2000 Sb., on Municipalities (Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích) (last accessed 20/11/2018)

Act no. 129/2000 Sb., on Regions (Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích), law (last accessed 20/11/2018)

Act no. 179/2006 Sb., on Verification and recognition of further education results (zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), law (last accessed 20/11/2018)

Act no. 198/2002 Sb., on Voluntary service (Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě) (last accessed 20/11/2018)

Act no. 202/1990 Sb., on Lotteries and other similar games (Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách) (last accessed 20/11/2018)

Act no. 203/2006 Sb., on Some forms of supporting culture (Zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury), law (last accessed 20/11/2018)

Act no. 218/2003 Sb., Youth Criminal Justice Act (Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže) (last accessed 20/11/2018)

Act no. 220/1991 Sb., on the Czech Medical Chamber, the Czech Dental Chamber and the Czech Pharmacy Chamber (Zákon č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře), law (last accessed 20/11/2018)

Act no. 227/1997 Sb., on foundations and funds (Zákon 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech) (last accessed 20/11/2018)

Act no. 248/1995 Sb., on Public beneficiary corporations (Zákon 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech) (last accessed 20/11/2018)

Act no. 257/2000 Sb., on Probation and Mediation Service (Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě), law (last accessed 20/11/2018)

Act no. 258/2000 Sb., on the Protection of public health (Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně věřejného zdraví), law (last accessed 20/11/2018)

Act no. 262/2006 Sb., Labour Code (Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce) (last accessed 20/11/2018)

Act no. 308/1991 Sb., on the Freedom of religious faith, an d the position nof churches and religious societies (Zákon č. 83/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností) (last accessed 20/11/2018)

Act no. 326/1999 Sb., on the Residence of foreign nationals in the territory of the Czech Republic (zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů), law (last accessed 20/11/2018)

Act no. 359/1999 Sb., on Social-legal protection of children (Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí) (last accessed 20/11/2018)

Act no. 361/2000 Sb., on Road Traffic (Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) (last accessed 20/11/2018)

Act no. 372/2011 Sb., on Health services (Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách), law (last accessed 20/11/2018)

Act no. 379/2005 Sb., on Preventive measures against damages from tobacco, alcohol and other addictive substances (Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami) (last accessed 20/11/2018)

Act no. 40/2009 Sb., Criminal Code (Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník) (last accessed 20/11/2018)

Act no. 400/2015 Sb., on the State Budget of the Czech Republic for 2016 (Zákon č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2016), law (last accessed 20/11/2018)

Act no. 435/2004 Sb., on Employment (Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) (last accessed 20/11/2018)

Act no. 47/2002 Sb., on Small and medium enterprise support (Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání), law (last accessed 20/11/2018)

Act no. 48/1997 Sb., on Public Health Insurance (Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění), law (last accessed 20/11/2018)

Act no. 505/2006 Sb., on Implementation of the Act on Social services 108/2006 Sb. (Zákon č. 505/2006, o provádění některých ustanovení zákona o sociálních službách) (last accessed 20/11/2018)

Act no. 561/2004 Sb., on Pre-school, Basic, Secondary, Tertiary Professional and Other Education (Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon) (last accessed 12/07/2023)

Act no. 563/2004 Sb., on Pedagogical workers (Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících), law (last accessed 20/11/2018)

Act no. 65/2017 Sb., on the Protection of health from the harmful effects of addictive substances (Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek), law (last accessed 12/07/2023)

Act no. 82/2015 Sb., amendment of the Education Act 561/2004 Sb. (Zákon č. 82/2015 Sb., novela školského zákona) (last accessed 20/11/2018)

Act no. 83/1990 Sb., on Citizens’ associations (Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů) (last accessed 20/11/2018)

Act no. 86/2014 Sb., amendment of the Act on Voluntary service (Zákon č. 86/2014 Sb., novela zákona o dobrovolnické službě(last accessed 20/11/2018)

Act no. 89/1995 Sb., on State Statistical Service (Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě), law (last accessed 20/11/2018)

Act no. 89/2012 Sb., Civil Code (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) (last accessed 20/11/2018)

Constitutional Act no. 1/1993 Sb., Constitution of the Czech Republic (Ústava České republiky) (last accessed 20/11/2018).

Constitutional Act no. 2/1993 Sb., The Charter on Fundamental Rights and Basic Freedoms (Listina základních práv a svobod) (last accessed 20/11/2018).

Council of the European Union. The European Union Counter-Terrorism Strategy, official EU document (last accessed 20/11/2018)

Decree no. 100/2016 Sb. (Nařízení vlády č. 100/2016 Sb.), legal regulation (last accessed 20/11/2018)

Decree no. 104/1991 Sb., on the Convention on the Rights of the Child (Předpis č. 104/1991 Sb. o sjednání Úmluvy o právěch dítěte) (last accessed 20/11/2018)

Decree no. 120/1976 Sb., on the International Covenant on Civil and Political Rights and on the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Vyhláška č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech) (last accessed 20/11/2018)

Decree no. 160/2018 Sb., amendment to the Decree no. 282/2016 Sb., on Food requirements for which advertising is admissible and can be offered for sale in schools and school establishments (Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních) (last accessed 20/11/2018)

Decree no. 27/2016 Sb. on Education of pupils with special educational needs and gifted pupils (Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných), law (last accessed 20/11/2018)

Decree no. 28/2006 Sb. (Nařízení vlády č. 28/2006 Sb.), legal regulation (last accessed 20/11/2018)

Decree no. 72/2005 Sb., on The provision of counselling services in schools and school counselling facilities (Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních) law (last accessed 20/11/2018)

Decree of the Ministry of Health no. 70/2012 Sb. on preventive examinations (Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 70/2012 Sb. o preventivních prohlídkách), law (last accessed 20/11/2018)

European Commission (Evropská komise). Europe 2020 Strategy (Strategie Evropa 2020), official EU strategy document (last accessed 20/11/2018)

European Commission (Evropská komise). Promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance and non-discrimination through education, 2015, official EU document (last accessed 20/11/2018)

European Commission. EU Youth Strategy, official EU youth strategy website (last accessed 20/11/2018)

Government of the Czech Republic (vláda České republiky). Agenda 2030, official strategy document (last accessed 20/11/2018)

Government of the Czech Republic (vláda České republiky). Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Korea concerning a working holiday program (Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené), international treaty (last accessed 20/11/2018)

Government of the Czech Republic (vláda České republiky). National Violence on Children Prevention Strategy realization National Action Plan for 2009-2010 period (Národní akční plán realizace Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2009-2010), official government strategy, 2010 (last accessed 20/11/2018)

Government of the Czech Republic (vláda České republiky). Resolution n.26 from 18. January 2015. Updated „Foreigners integration conception – in mutual respect“ and Procedure during exection of updated Foreigners integration conception 2016 (Aktualizovaná „Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu“ a Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců v roce 2016) (last accessed 20/11/2018)

Government of the Czech Republic (vláda České republiky). Roma integration Strategy until 2020 (Strategie Romské integrace do roku 2020), official strategy document (last accessed 20/11/2018)

Government of the Czech Republic (vláda České republiky). State policy towards NGOs 2015-2020 (Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015-2020), official governmental strategy document (last accessed 20/11/2018)

Government of the Czech Republic (vláda České republiky). Support of Equal Opportunities for Persons with Disabilities National Plan 2015-2020 (Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020), official governmental strategy document (last accessed 20/11/2018) 

Government of the Czech Republic (vláda České republiky). The Digital Czech Republic v. 2.0 (Digitální Česko v. 2.0) (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Culture (Ministerstvo kultury). Concept of Art Support in the Czech Republic for the years 2015-2020 (Koncepce podpory umění v české republice na léta 2015–2020), 2015, Prague (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Culture (Ministerstvo kultury). State Culture Policy of the Czech Republic 2015-2020 (Státní kulturní politika ČR 2015-2020), official ministerial strategy document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Plan for Reading and Mathematical Literacy Development in Basic Education 2013-2018(Záměr rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání 2013-2018), official strategy document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Main Trends in Educational Policy Strategy 2020 (Hlavní směry Strategie vzdělávací politiky do roku 2020), official ministerial strategy document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Plan for Reading and Mathematical Literacy Development in Basic Education 2013-2018 (Záměr rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání 2013-2018), official ministerial strategy document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Subsidy call to motivate basic schools to offer swimming activities (Vyhlášení rozvojového programu podpora výuky plavání v základních školách), official ministerial document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Funding Framework 2017-2020 for Children and Youth work 2017-2020 (Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017-2020), official ministerial document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Funding Support for Socially Disadvantaged Roma High School, Vocational School and Conservatory Students (Podpora sociálně znvýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol), funding overview document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Call for financial support applications n. 02_16_032, “Capacity building for school development” (Výzva č. 02_16_032), official subvention rules documentation (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Memorandum of Cooperation between the Ministries of the Visegrad Group Countries responsible for Youth and the Ministries of the Eastern Partnership Countries responsible for Youth in the Youth field, offical international treaty (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Framework Action Plan of Cooperation between Visegrad Group and Eastern Partnership Countries in the Youth Field 2015 - 2017, offical international document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Scientific-technical cooperation programme between Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech republic and Office for Science and Technology of Ministry of Science and Technology of the Indian Republic (Program vědeckotechnické spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Úřadem pro vědu a technologie Ministerstva vědy a technologie Indické republiky), international treaty (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Implementation Plan for the Czech Youth Guarantee Programme, implementation document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy).  National Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation of the Czech Republic (National RIS3 Strategy), official governmental strategy document, 2014 (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Strategy for Lifelong Learning in the Czech Republic 2007, official governmental strategy document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Program of the Ministry of Education, Youth and Sports for the provision of subsidies from the state budget for the implementation of primary risk prevention activities in the period 2013-2018 (Programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2013-2018), official ministerial website (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). State Support Programmes for Youth NGOs 2016 (Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016), official ministerial document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Amendment to the Programmes of the State Support of Youth Work for NGOs 2011-2015 (Novela programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015), official ministerial document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Concept of development of the Youth Information System in the Czech Republic (Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež), official ministerial document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Decree on the admission procedure for secondary education (Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání), official website (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Framework Educational Programme for Secondary Vocational Education (Rámcový vzdělávací program pro střední odborné vzdělávání), official ministerial website (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Measure of the Minister of Education concerning Framework Educational Programmes (Opatření ministryně školství týkající se rámcových vzdělávacích programů), legal act (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Concept of Talent Development Support 2014-2020 (Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období 2014–2020), official ministerial document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Memorandum on Support of Recognition of Results of Non-formal Education in the Field of Work with Children and Youth (Memorandum o podpoře a uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží), official ministerial document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Professional Qualifications in the Field of Non-formal and Informal Education of Children and Youth (Profesní kvalifikace v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže), official ministerial website (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Framework for the Development of Higher Education until 2020 (Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020), official ministerial document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Programme Excellence of Basic and Secondary Schools (Program Excelence SŠ), official ministerial programme (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). The Contribution of Common Learning (Přínos společného vzdělávání), official ministerial document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Long-term Plan for the Scholarly, Scientific, Research, Development, Innovation, Artistic and Other Creative Activities of Higher Education Institutions for 2016–2020 (Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020), official ministerial strategy (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Strategy to support sport in 2016-2025 (Koncepce podpory sportu 2016-2025), official website (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Plan of support of sports development 2015-2017 (Plán podpory rozvoje sportu v letech 2015-2017), official website (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Decree no. 282/2016 on food requirements for which advertising is admissible and can be offered for sale in schools and school establishments (Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních), legal regulation (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Education Policy Strategy 2020 (Strategie vzdělávací politiky 2020), official ministerial strategy website (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). National Programme of Education Development in the Czech Republic (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice), official strategy document, 2001 (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Digital Education Policy Strategy until 2020 (Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020), official ministerial strategy website (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Investment Plan of the Programme of development of the material-technical base of extracurricular activities for children and youth (Investičního program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže), official ministerial call for applications (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Concept/Project of Timely Care for Children from a Socially and Culturally Disadvantaged Environment (Koncepce/projekt včasné péče o děti ze socioklturně zněvýhodňujícího prostředí v oblasti vzdělávání), educational strategy (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Youth Strategy 2014-2020 (Koncepce podpory mládeže 2014-2020), official ministerial document (last accessed 20/11/2018).

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Concept of Talent Development Support 2014-2020 (Koncepce podpory rozvoje nadání 2014-2020), official ministerial document (last accessed 20/11/2018).

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). State policy for children and youth until 2002 (Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku 2002), official ministerial strategy document (last accessed 12/07/2023).

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Youth Strategy 2007-2013 ( Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013), official ministerial document (last accessed 20/11/2018).

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). National Policy of Research, Development and Innovations in the Czech Republic 2009-2015 (Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009-2015), national governmental policy document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy).  National Strategy of Primary Prevention of Risky Behaviour in Children and Youth 2013-2018(Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013-2018), national strategy publication (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). State policy for children and youth until 2007 (Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku 2007), official ministerial strategy document (last accessed 20/11/2018).

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Statute of the Youth Chamber (Statut Komory mládeže MŠMT) (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Rules of Procedure of the Youth Chamber (Jednací řádmládeže MŠMT) (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Organisation Rules (Organizační řád) (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Organisation Structure (Organizační struktura) (last accessed 12/07/2023) - legilsativa

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). State Funding Programme for Youth Information Centres Announcement (Vyhlášení dotačního Programu na podporu Informačních center pro mládež v roce 2016), official ministerial documents (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Strategy for the Education Policy of the Czech Republic up to 2030 (Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030), official document (last accessed 12/07/2023)

Ministry of Education, Youth, and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Strategy of Education for Sustainable Development of the Czech Republic 2008-2015 (Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky 2008-2015), official strategy document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth, and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Inclusive Education Action Plan 2016-2018 (Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016-2018), official strategy document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth, and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Strategic Plan for the Scholarly, Scientific, Research, Development, Innovation, Artistic, and Other Creative Activities of Higher Education Institutions for 2011-2015(Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011-2015), official strategy document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth, and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Long-term Policy Objectives of Education and Development of the Education System in the Czech Republic 2015-2020 (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy české republiky na období 2015-2020), governmental strategy document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Foreign Affairs (Ministerstvo zahraničních věcí). Development Cooperation Strategy of the Czech Republic 2018-2030 (Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 2018-2030), official strategy document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Health (Ministerstvo zdravotnictví). Action plans for Health National Strategy 2020 (Akční plány pro implementaci Národní strategie Zdraví 2020), official ministerial strategy website (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Health (Ministerstvo zdravotnictví). Health 2020 – National Strategy for Health Protection and Promotion and Disease Prevention, 2014 (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Health (Ministerstvo zdravotnictví). Health 2020: National Illness Prevention and Health Support and Protection Strategy (Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí), official ministerial strategy website (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Health (Ministerstvo zdravotnictví). Long-Term Programme of Population State of Health Improvement (Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ), official strategy document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Health (Ministerstvo zdravotnictví). National Action Plan on the Prevention of Child Injuries for the years 2007-2017 (Národní akční plán prevence dětských úrazů 2007–2017), official ministerial document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Health (Ministerstvo zdravotnictví). National Action Plan for Proper Nutrition and Eating Habits of the Population for the period 2015-2020 (Akční plán pro Správná výživa a stravovací návyky populace na období 2015–2020), 2015 (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Health (Ministerstvo zdravotnictví). National Action Plan to reduce Risky behaviour (Akční plán: Omezování zdravotně rizikového chování), 2015 (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Health (Ministerstvo zdravotnictví). National Action Plan: Mental Health (Akční plán: Duševní zdraví), 2015 (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Industry and Trade (Ministerstvo průmyslu a obchodu). Small and Medium Enterprise Support Strategy 2014-2020 (Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020), official ministerial documents (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Industry and Trade (Ministerstvo průmyslu a obchodu). National Innovation Strategy of the Czech Republic 2012-2020 (Národní inovační strategie ČR 2012-2020), official governmental strategy document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Industry and Trade (Ministerstvo průmyslu a obchodu). National Initiative for Industry 4.0 (Národní iniciativa Průmysl 4.0), official initiative document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Labour and Social Affairs (Ministerstvo práce a sociálních věcí). Activation measures to solve unfavorable labour market situation (Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce), official document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Labour and Social Affairs (Ministerstvo práce a sociálních věcí). Strategy of Family Policy (Koncepce rodinné politiky), official ministerial strategy, 2017 (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Labour and Social Affairs (Ministerstvo práce a sociálních věcí). Czech Republic Digital Literacy Strategy 2015-2020  (Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020), 2015 (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Labour and Social Affairs (Ministerstvo práce a sociálních věcí). Czech Republic Social Housing Concept 2015-2025 (Koncepce sociálního bydlení ČR 2015-2025), official document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Labour and Social Affairs (Ministerstvo práce a sociálních věcí). Employment policy conception 2013-2020 (Koncepce politiky zaměstnanosti 2013-2020), official ministerial strategy document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Labour and Social Affairs (Ministerstvo práce a sociálních věcí). Employment Policy Strategy until 2020 (Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020), official ministerial strategy document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Labour and Social Affairs (Ministerstvo práce a sociálních věcí). Youth Guarantee Implementation plan (Realizační plán programu Záruky pro mládež České republiky), official document, 2014 (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Labour and Social Affairs (Ministerstvo práce a sociálních věcí). Children’s Rights Protection National Strategy (Národní strategie ochrany práv dětí), official ministerial strategy (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Labour and Social Affairs (Ministerstvo práce a sociálních věcí). Children Rights Protection National Strategy and Action Plan for National Strategy fulfilment (Národní strategie ochrany práv dětí a Akční plán k naplnění Národní strategie), official website (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Labour and Social Affairs (Ministerstvo práce a sociálních věcí). Social Inclusion Strategy 2014-2020(Strategie sociálního začleňování 2014-2020) (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Labour and Social Affairs (Ministerstvo práce a sociálních věcí). Social Services Development National Strategy 2016-2025 (Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016-2025), official policy document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Labour and Social Affairs (Ministerstvo práce a sociálních věcí). Concept of the Prevention and Solving of Homelessness in the Czech Republic conception until 2020 (Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020), ministerial concept document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Labour and Social Affairs (Ministerstvo práce a sociálních věcí), Social services quality standards (Standardy kvality sociálních služeb), official ministerial decree (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Labour and Social Affairs (Ministerstvo práce a sociálních věcí). Operational Programme Employment 2014-2020 (Operační program zaměstnanost 2014-2020) (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Regional Development (Ministerstvo pro místní rozvoj). Czech Republic housing conception until 2020 (Koncepce bydlení ČR do roku 2020), official ministerial strategy document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of the Interior (Ministerstvo vnitra). Concept of volunteering development in the Czech Republic (Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice), project announcement (last accessed 20/11/2018)

Ministry of the Interior (Ministerstvo vnitra). Manual for Municipalities for implementation of Security Volunteers (Manuál pro obce k projektu Bezpčnostní dobrovolník) (last accessed 20/11/2018)

Ministry of the Interior (Ministerstvo vnitra). Strategy to prevent criminality 2016-2020 (Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020), official ministerial strategy, 2017 (last accessed 20/11/2018)

Ministry of the Interior (Ministerstvo vnitra). Substantive intent of the Act on volunteering (Věcný záměr zákona o dobrovolnictví), official document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of the Interior workgroup (Pracovní skupina Ministerstva vnitra). Rules of voluntary work during emergencies (Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech), official methodological document (last accessed 20/11/2018)

National Institute for Education (Národní ústav pro vzdělávání). Framework Educational Programme for Basic Art Education (Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávaní), official document (last accessed 20/11/2018)

National Institute for Education (Národní ústav pro vzdělávání). Framework Educational Programme for Basic education with highlated changes (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s vyznačneými změnami), 2013 (last accessed 20/11/2018)

National Institute for Education (Národní ústav pro vzdělávání). Framework Educational Programme for Grammar Schools (Rámcový vzdělávací program pro gymnázia), 2007 (last accessed 20/11/2018)

National Institute for Education (Národní ústav pro vzdělávání). Framework Educational Programmes (Rámcové vzdělávací programy), key curricular documents, 2007 (last accessed 20/11/2018)

Office of the Government of the Czech Republic (Úřad vlády České republiky). Action Plan of Implementation of the National Strategy of Drug Abuse Policy 2013-2015(Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013-2015), official governmental strategy document (last accessed 20/11/2018)

Office of the Government of the Czech Republic (Úřad vlády České republiky). Back to the Top: the International Competitiveness Strategy for the Czech Republic 2012-2020 (Zpět na vrchol: Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020), official governmental strategy document (last accessed 20/11/2018)

Office of the Government of the Czech Republic (Úřad vlády České republiky). Men and Women Equality in Czech Republic Government Strategy 2014-2020 (Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020), official governmental strategy document (last accessed 20/11/2018)

Office of the Government of the Czech Republic (Úřad vlády České republiky). Strategy for Combating Social Exclusion for the period 2011-2015 (Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015), official governmental strategy document (last accessed 20/11/2018)

Office of the Government of the Czech Republic (Úřad vlády České republiky). National Strategy of Drug Abuse Policy 2010-2018 (Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018), official ministerial strategy document (last accessed 20/11/2018)

Office of the Government of the Czech Republic (Úřad vlády České republiky). Domestic and Gender Violence Prevention Action Plan 2015-2018 (Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015-2018), governmental strategy document (last accessed 20/11/2018)

Office of the Government of the Czech Republic (Úřad vlády České republiky). National Reform Programme of the Czech Republic 2013, official document (last accessed 20/11/2018)

Office of the Government of the Czech Republic (Úřad vlády České republiky). The state Agenda 2030 (Strategický rámec Česká republika 2030), official website (last accessed 20/11/2018)

Office of the Government of the Czech Republic (Úřad vlády České republiky). National Strategy for Prevention of Violence Towards Children in the Czech Republic 2008-2018 (Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008-2018), official strategy document (last accessed 20/11/2018)

Social Inclusion Agency (Agentura pro sociální začlěňování), Strategy to combat social exclusion for period 2016-2020 (Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016-2020), official body document (last accessed 20/11/2018)

Social Integration Agency (Agentura pro sociální začlěňování). Coordinated approach to socially excluded locations methodology (Metodika koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám), 2015 (last accessed 20/11/2018)

Structured dialogue (Strukturovaný dialog). IV. Cycle National Youth Report (Národní zpráva ze IV. cyklu), official document, 2013 (last accessed 20/11/2018)

United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, international treaty (last accessed 20/11/2018)

 

Data and statistics

Centre for Civic Education (Centrum občanského vzdělávání). Research on Civic Engagement in 2015 (Občanská angažovanost 2015), research paper (last accessed 20/11/2018)

Czech Statistical Office (Český statistický úřad). Activity status of population by age, official statistics (last accessed 20/11/2018)

Czech Statistical Office (Český statistický úřad). Mobility of European Students in Tertiary Education 2001-2012 (Mobilita student v Evropě – terciární vzdělávání 2001-2012), table (last accessed 20/11/2018)

Czech Statistical Office (Český statistický úřad). Number of volunteered hours within NGOs 2005-2013 (Počet hodin odpracovaných dobrovolníky v rámci NGO), table (last accessed 20/11/2018)

Czech Statistical Office (Český statistický úřad). Number of volunteers re-counted on full time 2005-2013 (Počet dobrovolníků v přepočtu na plný pracovní úvazek), table (last accessed 20/11/2018)

Czech Statistical Office (Český statistický úřad). Number of volunteers in 21 sectors 2005-2013 (Přepočtený počet dobrovolníků v neziskových institucích podle odvětví), table (last accessed 20/11/2018)

Czech Statistical Office (Český statistický úřad). Statistics & us 02/2015 (Statistika a my 02/2015), official body monthly print (last accessed 20/11/2018)

Czech Statistical Office (Český statistický úřad). Statistics & us 09/2013 (Statistika a my09/2013), official body monthly print (last accessed 20/11/2018)

Dostál, J., Vyskočil, M. Economic value of volunteering (Ekonomická hodnota dobrovolnictví). Centre for non-profit sector research (Centrum pro výzkum neziskového sektoru), 2013 (last accessed 20/11/2018)

European Commission, Youth Guarantee & Youth Emplyment Initiative, labour market data in Czech Republic (last accessed 20/11/2018)

Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic (Ústav zdravotnických informací a statistik). Volunteer statistics of healthcare providers in the Czech Republic in 2013 (Evidence dobrovolníků u poskytovatele zdravotních služeb v ČR 2013), official body statistical table (last accessed 20/11/2018)

Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic (Ústav zdravotnických informací a statistik). Psychiatric care statistics 1959-2017 (Psychiatrická péče), official statistics (last accessed 20/11/2018)

Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic (Ústav zdravotnických informací a statistik). Bed care annual reports 1994-2017 (Výroční zprávy lůžkové péče), official statistics (last accessed 20/11/2018)

Knoema. Statistics on youth leaving parental household (Statistika kdy mladí lidé opoštějí domov rodičů), statistical website (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Youth report 2013 (Zpráva o mládeži 2013), official ministerial document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Youth report 1998 (Roční zpráva o mládeži 1998), official ministerial document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). State Support for Investment Projects in 2017 (Podpora investičních projektů v roce v roce 2017), official ministerial website and documents (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Education Policy Strategy 2020 indicators (Indikátory strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020), document download (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Basic data regarding schools in regional education in the 1989/90 to 2012/13 period (Základní údaje o školách v regionálním školství za období 1989/90 až 2012/13), 2013 (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Basic data regarding education and schools in the 2005/06 to 2015/16 period (Vývojová ročenka školství 2005/06 až 2015/16) (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Labour and Social Affairs (Ministerstvo práce a sociálních věcí). Implementation of social services quality standards into practice (Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe), Prague, 2002 (last accessed 20/11/2018)

Ministry of the Environment (Ministerstvo životního prostředí). Overview of the NGOs work in the field of protection of nature (Přehled práce neziskových organizací v ochraně životního prostředí), 2011 (last accessed 20/11/2018)

Ministry of the Interior (Ministerstvo vnitra). Overview of allocated grants to accredited projects (Dotace na akreditované projekty), statistical information for 2011-2018 (last accessed 20/11/2018)

Ministry of the Interior (Ministerstvo vnitra). Statistical overview of granted accreditations to voluntary service performance 2005-2008 (Statistický přehled o udělených akreditacích vysílajícím organizacím k výkonu dobrovolnické služby 2005-2008), official ministerial statistics document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of the Interior (Ministerstvo vnitra). Statistical overview of granted accreditations to voluntary service performance 2010-2012 (Statistický přehled o udělených akreditacích vysílajícím organizacím k výkonu dobrovolnické služby 2010-2012), official ministerial statistics document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of the Interior (Ministerstvo vnitra). Support of the Ministry of the Interior for Voluntary Service in 2015 (Podpora Ministerstva vnitra doborovolnické službě v roce 2015) (last accessed 20/11/2018)

National Institute for Education (Národní ústav pro vzdělávání). Evolution of educational and subject structure of pupils and students in secondary and tertiary professional education in the Czech Republic and in regions of the Czech Republic and the position of young people in the labor market compared to the situation in the European Union 2016/2017 (Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2016/2017), Prague, 2017 (last accessed 20/11/2018)

National Institute of Children and Youth (Národní institut dětí a mládeže). Issue of youth on regional level, Empirical research final report (Problematika mládeže na úrovni krajů České republiky, Závěrečná zpráva z empirického výzkumu), 2010, Prague, official report (last accessed 20/11/2018)

OECD, 2018. Education at a Glance 2018 Highlights(last accessed 20/11/2018)

Research Institute for Labour and Social Affairs (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí). Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990-2015 (Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990-2015), research document (last accessed 20/11/2018)

The National Information and Consulting Centre for Culture (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu). Culture of the Czech Republic in numbers (Kultura České republiky v číslech), 2017, Prague (last accessed 20/11/2018)

The National Information and Consulting Centre for Culture (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu). Statistics on culture 2016: Basic statistical data about the activities of cultural facilities in the Czech Republic, 2016 (last accessed 20/11/2018)

United Nations (Organizace spojených národů), 2018. UN E-Government Knowledgebase E-Government Index (last accessed 20/11/2018)

 

Studies, reports and academic publications

“Keys for Life” (Klíče pro život), self-evaluation tools (Sebeevaluační nástroje), project handbook (last accessed 20/11/2018)

Association for Youth Information Centre Development (Asociace pro podporu rozvoje informační center pro mládež). Youth Information Centre Development Concept 2014-2020 (Koncepce rozvoje informačních center pro mládež 2014-2020) (last accessed 20/11/2018)

Association for Youth Information Centre Development (Asociace pro podporu informačních center pro mládež v České republice). Information Centres Cevelopment Concept (Koncepce rozvoje informačních center), NGO’s official strategy document (last accessed 20/11/2018)

Centre for International Cooperation (Dům zahraniční spolupráce). European Solidarity Corps and European Volunteer Service (Evrospký sbor solidarity a Evropská dobrovolná služba), information brochure (last accessed 20/11/2018)

Centre for International Cooperation (Dům zahraniční spolupráce). Academic Information Agency (Akademická informační agentura), official website (last accessed 20/11/2018)

Centre for International Cooperation (Dům zahraniční spolupráce). Aktion Czech Republic-Austria Programme (AKTION Česká republika-Rakousko program), official programme information (last accessed 20/11/2018)

Centre for International Cooperation (Dům zahraniční spolupráce). Central European Exchange Programme for University Studies (Středoevropský výměnný univerzitní program), official programme information (last accessed 20/11/2018)

Centre for International Cooperation (Dům zahraniční spolupráce). EEA and Norway Funds (Norské fondy a Fondy EHP), official programme information (last accessed 20/11/2018)

Centre for International Cooperation (Dům zahraniční spolupráce). Erasmus+ Reasearch Studies (Erasmus+ Studie), ongoing and past research studies (last accessed 20/11/2018)

Centre for International Cooperation (Dům zahraniční spolupráce). How to prepare European Voluntary Service Volunteers for departure (Jak připravit dobrovolníky EDS na cestu), handbook (last accessed 20/11/2018)

Centre for International Cooperation (Dům zahraniční spolupráce). Social inclusion in Erasmus+ projects (Sociální začleňování v projektech programu Erasmus+ mládež), 2016 (last accessed 20/11/2018)

Centre for International Cooperation (Dům zahraniční spolupráce). Without pink glasses” (Bez růžových brýlí), official research study document (last accessed 20/11/2018)

Council of Europe (Rada Evropy). Youth Sector Priorities for 2018-2019 (last accessed 20/11/2018)

Council of Europe. Competences for democratic culture: Living together as equals in culturally diverse democratic societies, 2016 (last accessed 20/11/2018)

Czech Council of Children and Youth (Česká rada dětí a mládeže). ADHD – do I know what to do with? (ADHD – vím, co s tím?), Prague, 2013 (last accessed 20/11/2018)

Czech Council of Children and Youth (Česká rada dětí a mládeže). Asperger syndrome – do I know what to do with? (Aspergerův syndrom – vím, co s tím?!), Prague, 2014 (last accessed 20/11/2018)

Czech Council of Children and Youth (Česká rada dětí a mládeže). Joint adventures (Společná dobrodružství), Prague, 2014 (last accessed 20/11/2018)

Czech Council of Children and Youth (Česká rada dětí a mládeže). Make an advantage from disadvantage (Z nevýhody výhoda), Prague, 2013 (last accessed 20/11/2018)

Czech Environment Information Agency (Česká informační agentura životního prostředí – CENIA). Outline of the EVVO development in years 1918 until 1989 (Nástin vývoje EVVO v letech 1918 až 1989) (last accessed 20/11/2018)

Czech Office of the Culture Programme (Česká kancelář programu Culture). Artists for society: Examples of cultural projects in the field of social inclusion (Umělci pro společnost: příklady kulturních projektů v oblasti sociální inkluze), 2010, Prague (last accessed 20/11/2018)

Employment Office of the Czech Republic (Úřad práce České republiky). Annual report 2016 (Zpráva o činnosti za rok 2016), official document (last accessed 20/11/2018)

Employment Office of the Czech Republic (Úřad práce České republiky). Annual reports (Zprávy o činnosti Úřadu práce), official document (last accessed 20/11/2018)

Employment Office of the Czech Republic (Úřad práce České republiky), Starting a business (Zahájení podnikání), document (last accessed 20/11/2018)

European Commission (Evropská komise). Focus on: Empowering young people to participate in society - European good practice projects, Luxembourg, 2015 (last accessed 20/11/2018)

European Commission (Evropská komise). Mobility Scoreboard for Vocational Education and Trainingand Higher Education, 2016-2017 (last accessed 20/11/2018)

European Commission (Evropská komise). Tackling the gender pay gap in the EU (Jak odstranit platovou nerovnost mezi ženami a muži v EU), 2014 (last accessed 20/11/2018)

European Commission. ECTS Users' Guide 2015, Erasmus +, 2015 (last accessed 20/11/2018)

European Court of Human Rights. D.H. and Others v. the Czech Republic, Court ruling (last accessed 20/11/2018)

Frič, P. Civil society and NGO definition, evolution, status and trends (Občanská společnost a definice NNO, vývoj, stav a trendy). Government of the Czech Republic, 2015 (last accessed 20/11/2018)

Frič, P., Pospíšilová, T., et al., Patterns and Values of Volunteering in Czech Society at the start of 21stcentury (Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století), Prague 2010 (last accessed 20/11/2018)

Fund for Further Education (Fond dalšího vzdělávání). Manual for the Educational Module of the programme Way for Youth (Manuál realizace vzdělávacího kurzu v rámci projektu “Cesta k uplatnění na trhu práce”)(last accessed 20/11/2018)

Government of the Czech Republic (vláda České republiky), Study of LGBT Community situation in the Czech Republic  (Analýza situace lesbické, gay, bisexuální a transgender menšiny v ČR), 2007 (last accessed 20/11/2018)

Government of the Czech Republic (vláda České republiky). Decade of Roma Inclusion 2005-2015 reports (Zprávy o naplňování Dekády romské inkluze 2005-2015) (last accessed 20/11/2018)

Government of the Czech Republic (vláda České republiky). Men and Women Equality Data collection optimisation Report (Zpráva o možnostech optimalizace sběru dat k hodnocení naplňování principů rovnosti žen a mužů), official governmental report 2014 (last accessed 20/11/2018)

Government of the Czech Republic (vláda České republiky). Reports on human rights status in the Czech Republic (Zprávy o stavu lidských práv v České republice) (last accessed 20/11/2018)

Government of the Czech Republic (vláda České republiky). Reports on compliance with international pacts (Zprávy o plnění mezinárodních smluv) (last accessed 20/11/2018)

Grulich, Tomáš. Volunteers in Social Services (Dobrovolníci v sociálních službách), Královéhradecký Region 2010 (last accessed 20/11/2018)

J&T Foundation (Nadace J&T). “Children on the way” Conference (Konference: Děti na cestě), conference information and presentations (last accessed 20/11/2018)

Linek, L. “Participation in the parliamentary elections in 2013: resources, mobilization and motivation” (Účast ve sněmovních volbách v roce 2013: zdroje, mobilizace a motivace), European Electoral Studies, Vol. 10, 2015 (last accessed 30/09/2017)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy) and the Czech Council of Children and Youth (Česká rada dětí a mládeže). Voluntary work in Czech Republic analysis 2007-2014 (Analýza dobrovolnické práce v ČR 2007-2014), 2015, Prague (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Mid-term evaluation of the Strategy 2010-2011 (Vyhodnocení plánu aktivit na léta 2010-2011), official ministerial document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Mid-term evaluation of the Strategy 2008-2009 (Vyhodnocení plánu aktivit na léta 2008-2009), official ministerial document (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Volunteers are changing the world, a compendium of good practice examples (Dobrovolníci mění svět, sborník příkladů dobré praxe) official ministerial report (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Key Competencies Guides (Příručky klíčových kompetencí), official ministerial website (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Report on volunteering in youth field from 2008 (Národní zpráva České republiky o provádění společných cílů v oblasti dobrovolné činnosti mládeže), official ministerial website information (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Labour and Social Affairs (Ministerstvo práce a sociálních věcí). Development of children in alternative forms of care (Vývoj dětí v náhradních formách péče), publication (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Labour and Social Affairs (Ministerstvo práce a sociálních věcí). Reports on volunteering in social services (Informace o dobrovolnictví v sociálních službách) (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Labour and Social Affairs (Ministerstvo práce a sociálních věcí). Proposal for unification and transformation of endangered children system care – basic principles (Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti - základní principy), 2015 (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Labour and Social Affairs (Ministerstvo práce a sociálních věcí). Study on socially excluded areas in the Czech Republic (Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR), research project, 2015 (last accessed 20/11/2018)

Ministry of the Environment (Ministerstvo životního prostředí). Study on the voluntary activities of the Non-governmental environmental organizations (Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací), 2011 (last accessed 20/11/2018)

Ministry of the Interior (Ministerstvo vnitra). Development of volunteering in Czech Republic conference (Konference Rozvoj dobrovolnictví v ČR), official EU funded project cenference powerpoint presentation (last accessed 20/11/2018)

Ministry of the Interior (Ministerstvo vnitra). Information on Voluntary Service (Základní informace o dobrovolnické službě), official ministerial documents and statistics (last accessed 20/11/2018)

Ministry of the Interior (Ministerstvo vnitra). Manual for public engagement to the preparation of government documents (Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů), 2010, Prague (last accessed 20/11/2018)

Ministry of the Interior of the Czech Republic (Ministerstvo vnitra České republiky). Annual reports concerning extremism and strategies for combating extremism (Výroční zprávy o extremismu a koncepce boje proti extremismu) 1997-2016 (last accessed 20/11/2018)

Multicultural Centre Prague (Multikulturní centrum Praha). Youth and Xenophobia and Hate speech (Studentský výzkum „Hatespeech: Mladí a projevy z nenávisti“), student research (last accessed 20/11/2018)

National Institute for Education (Národní ústav pro vzdělávání). Creativity and Entrepreneurship in Education from the Point of View of Career Counseling (Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství), 2013, Prague (last accessed 20/11/2018)

National Institute for Education (Národní ústav pro vzdělávání). Early school leaving of pupils from secondary schools (Předčasné odchody žáků ze středních škol), Prague, 2013 (last accessed 20/11/2018)

National Institute for Education (Národní ústav pro vzdělávání). Key competences in Teaching at Elementary and Grammar schools (Klíčové kompetence ve výuce na základní škole a gymnáziu), 2011 (last accessed 20/11/2018)

National Institute for Education (Národní ústav pro vzdělávání). Methodical support: recommended expected outputs - media education in grammar schools (Metodická podpora: doporučené očekávané výstupy - mediální výchova v gymnáziích), 2011 (last accessed 20/11/2018)

National Institute for Education (Národní ústav pro vzdělávání). Labour market needs research (Potřeby trhu práce), official body research results (last accessed 20/11/2018)

National Institute for Education (Národní ústav pro vzdělávání). Prevention and intervention of early leaving of high schools (Prevence a intervence předčasných odchodů ze středních škol), Prague, 2015 (last accessed 20/11/2018)

National Institute for Education (Národní ústav pro vzdělávání). Report on early leaving from education (Zpráva o předčasných odchodech ze vzdělávání), Prague, 2013 (last accessed 20/11/2018)

National Institute for Education (Národní ústav pro vzdělávání). Report on early leaving from high school education (Zpráva o předčasných odchodech ze vzdělávání na středních školách), Prague, 2012 (last accessed 20/11/2018)

National Institute of Mental Health (Národní ústav duševního zdraví). Trauma in Childhood and Adolescents (Trauma v dětství a adolescenci), 2017 (last accessed 20/11/2018)

National Institution of Technical and Vocational Education (Národní ústav odborného vzdělávání). Analytical-conceptual studies „System development of further education“ (Analyticko-koncepční studie „Systémový rozvoj dalšího vzdělávání“), 2010 (last accessed 20/11/2018)

Office of the Government of the Czech Republic (Úřad vlády České republiky), Study on Volunteering (Studie o dobrovolnictví), 2014 Prague (last accessed 20/11/2018)

Open Society Fund, 2014. Youth and Public Policy in Czech Republic (Mladí lidé a veřejné politiky v České republice) (last accessed 20/11/2018)

Organisation for Economic Co-operation and Development (Governance for Youth, Trust and Intergenerational Justice Fit for All Generations?) (last accessed 12/07/2023)

People in Need (Člověk v tísni). Can I understand? The threats of neo-Nazism (Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu), 2008 (last accessed 20/11/2018)

People in need (Člověk v tísni). Intercultural education (Interkulturní vzdělávání) People in need, 2002 (last accessed 20/11/2018)

Pioneer (Pionýr). Troop life - book about participation (Život oddílu - knížka o participaci), online book (last accessed 20/11/2018)

Probation and Mediation Service Czech Republic (Probační a mediační služba ČR). Activity and management report (Zpráva o činnosti a hospodaření), official report (last accessed 20/11/2018)

Research Institute for Labour and Social Affairs (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí). Labour market prognosis (Prognóza trhu práce), last accessed 20/11/2018

Research institute for labour and social affairs (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí). Observation and evaluation of foreingers integration in Czech Republic metodology (Metodika sledování a hodnocení integrace cizinců z třetích zemí v České republice), 2010 (last accessed 20/11/2018)

Social Integration Agency (Agentura pro sociální začleňování). School Counselling Services (Školní poradenské pracoviště), summary document (last accessed 20/11/2018)

Straková, J. “Added value of studies at multi-year gymnasiums in the light of available data sources” (Přidaná hodnota studia na víceletých gymnáziích ve světle dostupných datových zdrojů), Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences, 2010 (last accessed 20/11/2018)

Supreme Audit Office (Nejvyšší kontrolní úřad). Report from regular control of state spending on supporting work with youth and children (Výsledky kontrolní akce “Peněžní prostředky státu poskytované na podporu práce s dětmi a mládeží”)(last accessed 20/11/2018)

Tandem. More Than Culture–Více než kultura,2017 (last accessed 20/11/2018)

Volunteering in the Czech Republic, history and present (Historie a současnost dobrovolnictví v České republice), 2010 Tišnov, study (last accessed 20/11/2018)

 

Official websites

#Competences”, information about the Czech adaptation of the Council of Europe project (last access 20/11/2018)

“5P Program” (Program 5 P), project supporting social-legal protection of children (last accessed 20/11/2018)

“72 hours” (72 hodin), official project website (last accessed 20/11/2018)

ADAM”, information project of the Czech Council of Children and Youth (last accessed 20/11/2018)

“AFS Intercultural Programmes” (AFS Mezikulturní programy), website (last accessed 20/11/2018)

“An hour of additional sport” (Hodina pohybu navíc), website of a sport promoting project (last accessed 20/11/2018)

“Creative Czechia” (Kreativní Česko), cultural and creative industry project, official website, ongoing (last accessed 20/11/2018)

Czechstartups.org”, start-up support project website (last accessed 20/11/2018)

“Do not let go of the soul” (Nevypusť duši), mental health awareness project, ongoing (last accessed 20/11/2018)

Dobrovolnik.cz”, volunteering information portal (last accessed 20/11/2018)

“Drugs-info” (www.drogy-info.cz), drugs and substances abuse prevention information website (last accessed 20/11/2018)

DVPP.info”, website mapping educational opportunities for teachers (last accessed 20/11/2018)

“Entrepreneurship competencies development” (Rozvoj podnikatelských znalostí), Operational Programme Project, 2012 (last accessed 20/11/2018)

“Entrepreneurship start” (Startpodnikani.cz), regional entrepreneurship fund scheme (last accessed 20/11/2018)

Erasmus for Young Entrepreneurs”, project website (last accessed 20/11/2018)

EU Aid Volunteers”, volunteering initiative, 2016-2020 (last accessed 20/11/2018)

Eures”, EURES internet portal in the Czech Republic (last accessed 20/11/2018)

Eurodesk.cz”, volunteering information project operated by Centre for International Cooperation (last accessed 20/11/2018)

“Fruits and vegetables in schools” (Ovoce a zelenina do škol), healthy nutrition project, ongoing (last accessed 20/11/2018)

“Guardian of Balls” (Hlídač koulí), personal healthcare awareness project, ongoing (last accessed 20/11/2018)

“Hands on breasts” (Ruce na prsa), personal healthcare awareness project, ongoing (last accessed 20/11/2018)

“Have your say” (Kecejme do toho), EU funded project, 2015 (last accessed 20/11/2018)

“Healthy School Canteen” (Zdravá školní jídelna), healthy nutrition project, ongoing (last accessed 20/11/2018)

“I know why I vote” (Vím, proč volím), electoral awareness project, 2013-2014 (last accessed 20/11/2018)

INEX-SDA”, project website (last accessed 20/11/2018)

Infoabsolvent.cz”, graduate employment information website (last accessed 20/11/2018)

“JA Mini-company” (JA Mini-firma), entrepreneurship education project website (last accessed 20/11/2018)

Junior Achievement”, entrepreneurship education project, ongoing (last accessed 20/11/2018)

Junior Chamber International Czech Republic”, entrepreneurship education project, ongoing (last accessed 20/11/2018)

“K2” (Klíče pro život), official project website, 2015 (last accessed 20/11/2018)

“Keys for Life” (Klíče pro život), official project website, 2009-2013 (last accessed 20/11/2018)

“Let’s clean Czechia” (Ukliďme Česko) project website (last accessed 20/11/2018)

“Mladý podnikatel” (Young Entrepreneur), youth entrepreneurship website (last accessed 20/11/2018) 

“My Mindset” (Můj mindset), de-stigmatisation of mental health campaign, ongoing (last accessed 20/11/2018)

“National Parliament of Children and Youth” (Národní parlament dětí a mládeže), voluntary youth organisation (last accessed 20/11/2018)

“National Qualification System” (Národní soustava kvalifikací), qualification recognition project of the Ministry of Education, Youth and Sports, 2009-2015 (last accessed 20/11/2018) 

“On the Rights Track” (Na správnou cestu), project supporting social inclusion of young offenders, 2016-2020 (last accessed 20/11/2018)

“One World in Schools” (Jeden svět na školách), information campaign, ongoing since 2001 (last accessed 20/11/2018)

Political Participation of Youth in V4 Countries”, survey campaign, 2017 (last accessed 20/11/2018)

“Prevention-info” (www.prevence-info.cz), risky behaviour prevention information website (last accessed 20/11/2018)

Roads to recognition”, volunteering educational outcomes validation project (last accessed 20/11/2018)

SAFE”, volunteering contributions assessment project, Czech Council of Youth and Children, 2015 (last accessed 20/11/2018)

“Safer Internet” (Centrum bezpečnějšího internetu), digital literacy and safety project (last accessed 20/11/2018)

“Startupsupport.cz” (Podporastartupu.cz), start-up support project website (last accessed 20/11/2018)

“State-funded insurance in support of youth volunteering”, (Informace o pojištění) information about insurance provision by the Czech Council of Children and Youth, 2018 (last accessed 20/11/2018)

“Structured Dialogue with Youth” (Strukturovaný dialog s mládeží), official project website (last accessed 20/11/2018)

“Subsidy info” (Dotacni.info), subsidy information for starting entrepreneurs (last accessed 20/11/2018)

“Surely healthy school” (Skutečně zdravá škola), private healthy nutrition project, ongoing (last accessed 20/11/2018)

“Talented.cz” (Talentovaní.cz), talent support network website (last accessed 20/11/2018)

Vzdelavaniaprace.cz”, job-seeker educational opportunities website (last accessed 20/11/2018

“Way for youth” (Cesta pro mladé), official website (last accessed 20/11/2018)

Year of Technical Education and Industry 2015”, initiative of the Ministry of Education, Youth and Sports in conjunction with the Confederation of Industry of the Czech Republic, 2015 (last accessed 20/11/2018)

“Your own way – Young Business” (Svou cestou – Young Business), project website (last accessed 20/11/2018)

Accreditation Commission Czech Republic (Akreditační komise České republiky), official website (last accessed 20/11/2018)

Agricultural Intervention Fund (Státní zemědělský investiční fond), official website (last accessed 20/11/2018)

Association for International Affairs (Asociace pro mezinárodní otázky), organisation website (last accessed 20/11/2018)

Association of local governments (Sdružení místních samospráv), official website (last accessed 12/07/2023)

Association for Support of Youth Information Centres in Czech Republic (Asociace pro podporu informačních center pro mládež v České republice), organisation official website (last accessed 20/11/2018)

Association of Secondary School Clubs (Asociace středoškolských klubů), youth civic association (last accessed 20/11/2018)

Association of Small and Medium-Size Enterprises and Crafts (Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR), association website (last accessed 20/11/2018)

Association of Regions of the Czech Republic (Asociace krajů ČR), official website (last accessed 12/07/2023)

Association of teachers of civic education and social sciences (Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd), teacher experience exchange initiative (last accessed 20/11/2018)

Brontosaurus movement (Hnutí Brontosaurus), environmental movement website (last accessed 20/11/2018)

Business and Innovation Agency (Agentura pro podnikání a inovace – API), official website (last accessed 20/11/2018)

Centre for Civic Education (Centrum občanského vzdělávání), official website (last accessed 20/11/2018)

Centre for Democracy in Education (Centrum pro demokratické učení), civic education NGO (last accessed 20/11/2018)

Centre for Evaluation of Education Achievements (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání), organisation official website (last accessed 20/11/2018)

Centre for Higher Education Studies (Centrum pro studium vysokého školství), organisation official website (last accessed 20/11/2018)

Centre for International Cooperation (Dům zahraniční spolupráce), official website (last accessed 20/11/2018)

Centre for International Cooperation (Dům zahraniční spolupráce). European Voluntary Service (Evropská dobrovolná služba) (last accessed 20/11/2018)

Centre for International Cooperation (Dům zahraniční spolupráce). Erasmus+, official programme information (last accessed 20/11/2018)

Centre for the Development of Gifted Children (Centrum rozvoje nadaných dětí), centre website (20/11/2018)

Centre for Theatre of the Oppressed (Divadlo utlačovaných), non-formal platform for cultural projects website, ongoing (last accessed 20/11/2018)

Chamber of Deputies Committee for Science, Education, Culture, Youth and Sports (Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky), official website (last accessed 20/11/2018)

Committee for the Rights of the Child (Výbor pro práva dítěte), official website of the committee of the Governmental Council for Human Rights (last accessed 20/11/2018)

Czech Anti-Doping Committee (Antidopingový výbor ČR), website (last accessed 20/11/2018) 

Czech Army Reserves (Zálohy Armády České republiky), website (last accessed 20/11/2018)

Czech Council of Children and Youth (Česká rada dětí a mládeže), official website (last accessed 20/11/2018)

Czech Dental Chamber (Česká stomatologická komora), official website (last accessed 20/11/2018)

Czech German Future Fund, inter-governmental structure supporting youth work and educational activities (last accessed 20/11/2018) 

Czech High School Union (Česká středoškolská unie), representative self-governing youth organisation (last accessed 20/11/2018)

Czech School Inspectorate (Česká školní inspekce), official website (last accessed 20/11/2018)

Czech Social Security Administration (Česká správa sociálního zabezpečení), official website (last accessed 20/11/2018)

Czech Statistical Office (Český statistický úřad), official website (last accessed 12/07/2023)

Czech Streetwork Association, project website (last accessed 20/11/2018)

Czech Tourist Club (Klub českých turistů), official website (last accessed 20/11/2018)

Czech-German Youth Forum, official website (last accessed 20/11/2018)

Czech-Polish Forum, official website (last accessed 20/11/2018)

Czechaid (Česká rozvojová agentura), official website (last accessed 20/11/2018)

Czechinvest, Investment and Business Development Agency (Czechinvest, agentura pro podporu podnikání a investic), official website (last accessed 20/11/2018)

CzechTrade (Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade), official website (last accessed 20/11/2018)

Decade of Roma inclusion 2005-2015, official inter-national project website, 2015 (last accessed 20/11/2018)

DUHA, childrens’ and youth leisure-time association website (last accessed 20/11/2018)

Employment Office of the Czech Republic (Úřad práce České republiky), official website (last accessed 20/11/2018)

European Commission (Evropská komise). EU Youth Strategy, official EU Youth Strategy website (last accessed 20/11/2018)

European Knowledge Centre for Youth Policy (EKCYP), official website (last accessed 20/11/2018)

European Youth Forum (Evropské forum mládeže), official website (last accessed 20/11/2018)

European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA), official website (last accessed 20/11/2018)

Fulbright Commission (Fulbrightova komise), official website (last accessed 20/11/2018)

Further Education Fund (Fond dalšího vzdělávání), official website (last accessed 20/11/2018)

Global Development Education (Globální rozvojové vzdělávání), environmental and sustainability awareness projects (last accessed 20/11/2018)

Government Board for People with Disabilities (Vládní výbor pro zdravotně postižené občany), Documents (Dokumenty), official body published documents (last accessed 20/11/2018)

Government Board for People with Disabilities (Vládní výbor pro zdravotně postižené občany), Meetings (Zasedání), official body published documents (last accessed 20/11/2018)

Government Board for People with Disabilities (Vládní výbor pro zdravotně postižené občany), official website (last accessed 20/11/2018)

Government Council for Human Rights (Rada vlády pro lidská práva) offical government body website (last accessed 20/11/2018)

Government Council for National Minorities (Rada vlády pro národnostní menšiny), official website (last accessed 20/11/2018)

Government Council for Non-State Non-Profit Organisations (Rada vlády pro nestátní neziskové organizace) official website (last accessed 20/11/2018)

Government of the Czech Republic (vláda České republiky). Economic and Social Agreement Council (Rada hospodářské a sociální dohody ČR), official information about the official body (last accessed 20/11/2018)

Government of the Czech Republic (vláda České republiky). Government Council for Roma minority affairs  (Rada vlády pro záležitosti romské menšiny) official information about the official body (last accessed 20/11/2018)

Government of the Czech Republic (vláda České republiky). International activities (Mezinárodní aktivity), official body website (last accessed 20/11/2018)

Government of the Czech Republic (vláda České republiky). Private and family life harmonisation committee (Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života). official information about the official body (last accessed 20/11/2018)

Government of the Czech Republic (vláda České republiky). Subsidy Programme: Support of publicly effective handicapped people societies activities (Dotační program Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených), subsidy programme official website (last accessed 20/11/2018)

Governmental Council for Gender Equality (Rada vlády pro rovnost mužů a žen), offical body website (last accessed 20/11/2018)

Governmental Human Rights Committees (Výbory Rady vlády ČR pro lidská práva), official websites (last accessed 20/11/2018)

Hate free Czech Republic (Hate free Česko), offical government project website (last accessed 20/11/2018)

Hestia, official NGO website (last accessed 20/11/2018)

Hestia. Examination and granting of professional qualifications of volunteer coordinators (Zkouška profesní kvalifikace koordinátora dobrovolníků) (last accessed 20/11/2018)

Higher Education Sport Centre of the Ministry of Education, Youth and Sports (Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), website (last accessed 20/11/2018)

Highland Region Council of Children and Youth (Rada dětí a mládeže kraje Vysočina), organisation’s official website (last accessed 20/11/2018)

Housing development state fund (Státní fond rozvoje bydlení), official website (last accessed 20/11/2018)

Institute for research on Children, Youth and Family (Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny), university research institute website (last accessed 20/11/2018)

Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic (Ústav zdravotnických informací a statistik), official website (last accessed 20/11/2018)

Institute of Postgradual Education in Healthcare (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví), official lifelong education of healthcare practitioners website (last accessed 20/11/2018)

J. A. Komenský National Pedagogical Museum (Národní pedagogické museum J. A. Komenského), website (last accessed 20/11/2018)

Masaryk University. Scholarships, official website (last accessed 20/11/2018)

Ministry for Regional Development (Ministerstvo místního rozvoje), official website (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Culture (Ministerstvo kultury), official website (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Statement of the Ministry following police investigation and prosecution of several employees (MŠMT k zahájení trestního stíhání několika osob), official statement (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Announcement of an exceptional subvention program for the European Year of Volunteering (Vyhlášení mimořádného dotačního programu Evropský rok dobrovolnictví) (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Programmes of the State Support of Youth Work (Finanční podpora), official ministerial website regarding youth financial support possibilities (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Chamber of Youth (Komora mládeže), official information about the official body (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Regional Youth Support Schemes (Podpora mládeže na krajské úrovni), official information about regional subsidy schemes (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), official website (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Structured dialogue (Strukturovaný dialog), official information provided by ministry (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Youth department (Odbor pro mládež), official information about the body (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Finance (Ministerstvo financí).  Monitor, official budgetary information website of the Ministry of Finance (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Health (Ministerstvo zdravotnictví České republiky), official website (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Health (Ministerstvo zdravotnictví České republiky). Methodological recommendations for volunteering in healthcare (Legislativa a Metodická doporučení pro dobrovolnictví ve zdravotnickém zařízení), official website (last accessed 20/11/2018

Ministry of Health (Ministerstvo zdravotnictví). Education of Volunteer Coordinators and Volunteer Programmes (Vzdělávání koordinátorů dobrovolníků a dobrovolnických programů)(last accessed 20/11/2018)

Ministry of Industry and Trade (Ministerstvo průmyslu a obchodu), official website (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Labour and Social Affairs (Ministerstvo práce a sociálních věcí). Guarantees for youth (Záruky pro mládež), official information, 2013 (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Labour and Social Affairs (Ministerstvo práce a sociálních věcí). Children groups (Dětské skupiny), official ministerial information website (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Labour and Social Affairs (Ministerstvo práce a sociálních věcí), official website (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Labour and Social Affairs (Ministerstvo práce a sociálních věcí). Social Inclusion Commission (Komise pro sociální začlěňování), official website (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Regional Development (Ministerstvo pro místní rozvoj) official ministry website (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Regional Development (Ministerstvo pro místní rozvoj). Programmes for 2014-2020 period (Programy pro programové období 2014-2020), official ministerial information (last accessed 20/11/2018)

Ministry of the Environment of the Czech Republic (Ministerstvo životního prostředí), official website (last accessed 20/11/2018)

Ministry of the Interior (Ministerstvo vnitra). Accredited project list (Seznam akreditovaných projektů), official list on ministerial website regarding voluntary service projects (last accessed 20/11/2018)

Ministry of the Interior (Ministerstvo vnitra). Long-term (over 90 days) Residence visa information (Vízum k pobytu nad 90 dnů), official information website (last accessed 20/11/2018)

Ministry of the Interior (Ministerstvo vnitra). Long-term (over 90 days) Residence visa information for schools (Informace pro školy a studenty k žádostem o dlouhodobý pobyt), official information website (last accessed 20/11/2018)

Ministry of the Interior (Ministerstvo vnitra). Security Volunteer (Bezpečnostní dobrovolník) (last accessed 20/11/2018)

Ministry of the Interior of the Czech Republic (Ministerstvo vnitra), official website (last accessed 20/11/2018)

Ministry of the Interior of the Czech Republic (Ministerstvo vnitra České republiky), Asylum seekers integration (Integrace azylantů), official information on ministerial website (last accessed 20/11/2018)

Ministry of the Interior of the Czech Republic (Ministerstvo vnitra České republiky). Extremism (Extremismus), official information on ministerial website regarding extremism (last accessed 20/11/2018)

Ministry of the Interior of the Czech Republic (Ministerstvo vnitra České republiky), Preventive measures list (výčet preventivních aktivit), official information on ministerial website regarding extremism (last accessed 20/11/2018)

Ministry of the Interior of the Czech Republic (Ministerstvo vnitra České republiky), Voluntary service (Dobrovolnická služba), official information on ministerial website (last accessed 20/11/2018)

Ministry of Transportation (Ministerstvo dopravy), official website (last accessed 20/11/2018)

Moravian-Silesian Region Council of Children and Youth (Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje), organisation official website (last accessed 20/11/2018)

Museum of Roma Culture (Muzeum romské kultury), museum website (last accessed 20/11/2018)

National Accreditation Bureau for Higher Education (Národní akreditační úřad pro vysoké školství), official website (last accessed 20/11/2018)

National career system (Národní soustava povolání), official website containing career requirements (last accessed 20/11/2018)

National Catalogue of Traineeships (Národní katalog stáží), official website (last accessed 20/11/2018)

National Europass Centre Czech Republic (Národní centrum Europass ČR), official website (last accessed 20/11/2018)

National Heritage Institute (Národní památkový ústav), state funded organisation of the Ministry of Culture, official website (last accessed 20/11/2018)

National Information Centre for Youth (Národní informační centrum pro mládež), official website (last accessed 20/11/2018)

National Institute for Further Education (Národní institut pro další vzdělávání), official website (last accessed 20/11/2018)

National Institute of Folklore Culture (Národní ústav lidové kultury), state organisation focused on traditional folklore culture, official website (last accessed 20/11/2018)

National Institute of Public Health (Státní zdravotní ústav), official webpage (last accessed 20/11/2018)

National Network of Healthy Cities (Národní síť zdravých měst), support and coordination actor implementing healthy cities WHO initiative, ongoing (last accessed 20/11/2018)

National Pedagogical Institute of the Czech Republic (Národní pedagogický institut), official website (last accessed 12/07/2023)

National Register of Qualifications (Národní registr kvalifikací). Volunteer Coordinator career (Povolání Koordinátor dobrovolníků) (last accessed 20/11/2018)

National Register of Qualifications (Národní registr kvalifikací), official website (last accessed 20/11/2018)

National Register of the Research on Youth (Národní registr výzkumu o dětech a mládeži), official website (last accessed 20/11/2018)

National Specialised Education Institute (Národní ústav odborného vzdělávání), 2012, organisation official website (last accessed 20/11/2018)

National Technical Library (Národní technická knihovna), website (last accessed 20/11/2018)

National Youth Information Centre (Národní informační centrum pro mládež), official website (last accessed 12/07/2023)

Nationwide Mutual Exchange of Experience(CVVZ), youth worker educational project website (last accessed 20/11/2018)

Occupational Safety Research Institute (Výzkumný ústav bezpečnosti práce), official website (last accessed 20/11/2018)

Office for International Legal Protection of Children (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí), official body website (last accessed 20/11/2018)

Pedagogical centre for polish minority schools Český Těšín (Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín), organisation official website (last accessed 20/11/2018)

People in Need (Člověk v tísni). EU Aid Volunteers Initiative (Iniciativa EU Aid Volunteers), official NGO website (last accessed 20/11/2018)

Practice Enterprises Centre (Centrum fiktivních firem – CEFIF), official website (last accessed 20/11/2018)

Probation and mediation service Czech Republic (Probační a mediační služba ČR). Probation programmes for youth (Probační programy pro mladistvé) official body programmes (last accessed 20/11/2018)

Probation and Mediation Service of the Czech Republic (Probační a mediační služba ČR), official body website (last accessed 20/11/2018)

RAY Network, official website (last accessed 20/11/2018)

Research Institute for Labout and Social Affairs (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí), official website (last accessed 20/11/2018)

Regional councils of children and youth (Krajské rady dětí a mládeže), official website (last accessed 12/07/2023)

RVP.cz, methodological portal for teachers (last accessed 20/11/2018) 

Scout (Skaut). History of the movement (Historie Skautu), informative webpage (last accessed 20/11/2018)

Slovak Youth Institute (IUVENTA), official website (last accessed 20/11/2018)

Social Departments of Municipalities on the Social-legal Protection of Children (OSPOD), official website (last accessed 20/11/2018)

Social Integration Agency (Agentura pro sociální začlěňování). About the Social Integration Agency  (O agentuře), information about the governmental agency (last accessed 20/11/2018)

Social Integration Agency (Agentura pro sociální začlěňování). Areas of support (Oblasti podpory), information about the governmental agency (last accessed 20/11/2018)

South-Bohemian Council of Children and Youth (Jihočeská rada dětí a mládeže), organisation’s official website (last accessed 20/11/2018)

State Labour Inspection Office (Státní úřad inspekce práce), official website (last accessed 20/11/2018)

Supreme Audit Office (Nejvyšší kontrolní úřad). Database of audits (Registr kontrolních akcí), official database (last accessed 20/11/2018)

Tandem, official website of the Coordination Centre for Czech-German Youth Exchanges (last accessed 20/11/2018)

Technical Inspectorate of the Czech Republic (Technická inspekce České republiky), official website (last accessed 20/11/2018)

The Arts and Theatre Institute (Institut umění – divadelní ústav), state funded organisation of the Ministry of Culture, official website (last accessed 20/11/2018)

The Czech Medical Chamber (Česká lékařská komora), official website (last accessed 20/11/2018)

The Czech Pharmacy Chamber (Česká lékarnická komora), official website (last accessed 20/11/2018)

University council student chamber (Studentská komora rady vysokých škol), official website (last accessed 20/11/2018)

Union of Town and Municipalities of the Czech Republic (Svaz měst a obcí ČR), official website (last accessed 12/07/2023)

YMCA in Czech Republic, website (last accessed 20/11/2018)