Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content
European Commission logo

YouthWiki

EACEA National Policies Platform
Estonia

Estonia

References

Last update: 28 November 2023
On this page
 1. Legislation and official policy documents
 2. Data and statistics
 3. Studies, reports and academic publications
 4. Official websites

Legislation and official policy documents

 1. Aliens Act (2010). Parliament act. https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/521072020002/consolide/current. Accessed 16.11.2020.
 2. Basic Schools and Upper Secondary Schools Act (2010). Parliamentary bill, passed 09.06.2010, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/521062016007/consolide/current. Accessed 30.12.2019.
 3. Child Protection Act. (2014). State Gazette, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/506052015001/consolide/current. Accessed 30.12.2019.
 4. Civil Society Development Plan 2015–2020. Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020. Approved by the Government 19. February 2015. https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/kodar_2015-2020.pdf. Accessed 30.12.2019.
 5. Country fiche ESTONIA Implementation of the Council Recommendation on a Quality Framework for Traineeships (2014/C 88/01). https://ec.europa.eu/social/ajax/BlobServlet?docId=16546&langId=en. Accessed 30.12.2019.
 6. Council of the European Union (2017). Council conclusions on smart youth work. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/abac1aee-dadd-11e7-a506-01aa75ed71a1. Accessed 15.11.2019.
 7. The Constitution of the Republic of Estonia (1992). Government Act, passed 13.08.2015. https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/521052015001/consolide/current. Accessed: 18.06.2020.
 8. Development Plan for Children and Families for 2012–2020 (Laste ja perede arengukava 2012-2020). Approved by the Government in 2011, renewed 24 October 2013, https://www.valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/lpa_2012-2020_taiendatud_2013.pdf. Accessed 30.12.2019.
 9. Development Plan of Internal Security 2015–2020. Siseturvalisuse arengukava 2015-2020, renewed by the Government 17.11.2016, https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/taiendatud_siseturvalisuse_arengukava_2015-2020.pdf. Accessed 30.12.2019.
 10. Haridus- ja teadusministri 29. juuni 2015. a käskkirja nr 278 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Noorsootöötajate koolituste arendamine“ elluviimiseks“ muutmine. https://dok.hm.ee/et/document.html?id=cb81bab3-8c42-4396-80a0-b4d9a7e40e79. Accessed: 17.06.2020.
 11. Hobby Schools Act. (2006). State Gazette. https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/501072015008/consolide/current. Accessed: 30.12.2019.
 12. Eesti Kodanikuühiskonna arengu kontseptsioon. (2002). https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/eesti_kodanikuuhiskonna_arengu_kontseptsioon.pdf. Accessed: 30.12.2019.
 13. Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021-2035. https://www.mkm.ee/sites/default/files/taie_arengukava_eelnou_20.10.2020.docx. Accessed: 16.11.2020.
 14. Employment Contracts Act. (2008). https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/512122016002/consolide/current. Accessed 30.12.2019.
 15. Estonia 2020. Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“. Updated by the Government 30 May 2019. https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/eesti2020/ee2020_2019-2020_30.05.2019.pdf. Accessed 30.12.2019.
 16. Estonia 2020. Updated by the Government on 30 May 2019. https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/eesti2020/nrp_estonia_2020_30.05.2019.pdf. Accessed 30.12.2019.
 17. Estonian Civil Society Development Concept. (2002) Decision by the Parliament, 12.12.2002. https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Kodanikuyhiskond/estonian_civil_society_development_concept.pdf. Accessed 30.12.2019.
 18. Estonian Civil Society Development Plan 2015-2020. https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/estonian_cs_dev_plan_2015-2020_extract.pdf. Accessed 09.12.2019.
 19. Estonian Digital Agenda 2020. Eesti infoühiskonna arengukava 2020. Approved by the Government 18.11.2013. https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/eesti_infouhiskonna_arengukava_2020_0.pdf. Accessed 30.12.2019.
 20. Estonian Entrepreneurship Growth Strategy 2014–2020. Eesti Ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020. Approved by the Government 31. October 2013. https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/eesti_ettevotluse_kasvustrateegia_2020.pdf. Accessed 30.12.2019.
 21. Estonian Lifelong Learning Strategy 2020. Eesti elukestva õppe strateegia. Approved by the Government 13. February 2014, https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/eesti_elukestva_oppe_strateegia_2020.pdf. Accessed 30.12.2019.
 22. Estonian National Regional Development Strategy 2014–2020. Eesti Regionaalarengu Strateegia 2014-2020. Approved by the Government 20. March 2014. https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/eesti_regionaalarengu_strateegia_2014-2020.pdf. Accessed 30.12.2019.
 23. Estonian National Strategy on Sustainable Development „Sustainable Estonia 21“ (Eesti säästva arengu riikliku strateegia "Säästev Eesti 21") (2005), approved by the Parliament of Estonia 14.09.2005) https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/estonia_sds_2005.pdf. Accessed 30.12.2019.
 24. Estonian Rural Development Plan for 2014–2020. Eesti maaelu arengukava. Approved by the Government 26. May 2014. https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/mak_2014-2020.pdf. Accessed 30.12.2019.
 25. Estonian Youth Work Centre. Youth Worker Occupational Standard. https://entk.ee/sites/default/files/N_kutsestandard_2018_ENG.pdf. Accessed 30.12.2019.
 26. Ettevõtlusõppe Edendamise Kava, a cooperation agreement signed by multiple parties 7.10.2010. https://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/22212. Accessed 30.12.2019.
 27. European Parliament Election Act (Parliamentary bill, passed 18.12.2002) https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/522012015005/consolide/current. Accessed 30.12.2019.
 28. Fundamentals of Estonian Sports Policy until 2030. Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030. Decision by the Parliament 18. February 2015. https://www.riigiteataja.ee/akt/320022015002. Accessed 30.12.2019.
 29. Fundamentals of Counter-Terrorism in Estonia.  Approved by the Government. 14.11.2013. https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/tvv_pohialused_2013_en.pdf. Accessed 30.12.2019.
 30. Haridus- ja Noorteameti põhimäärus. (2020). https://www.riigiteataja.ee/akt/119062020035. Accessed: 16.11.2020.
 31. Institutions of Professional Higher Education Act. (1998). Parliamentary bill, passed 10.06.1998, repealed, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/506062016006/consolide. Accessed 19.12.2016.
 32. Integrating Estonia 2020. Lõimuv Eesti 2020. (2016). Approved by the Government in 2014, renewed in 16. May 2016 https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/taiendatud_le2020_arengukava_2016.pdf. Accessed 30.12.2019.
 33. “Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kord”. Regulation by the Minister of Environment. Approved in 17.02.2006, renewed 12.01.2011. https://www.riigiteataja.ee/akt/105042019005?leiaKehtiv. Accessed 30.12.2019.
 34. Kodanikuühiskonna programm "Tugev kodanikuühiskond " 2021-2024. (2020). https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/kodanikuyhiskond/kodanikuuhiskonna_programm_2021-2024.pdf. Accessed: 16.11.2020.
 35. Konkurentsivõime kava "Eesti 2020" (2019). https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/eesti2020/ee2020_2019-2020_30.05.2019.pdf. Accessed 09.12.2019.
 36. Labour Market Services and Benefits Act (2005). Parliamentary bill, passed 28.09.2005. https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/522032019015/consolide/current. Accessed 30.12.2019.
 37. Local Government Council Election Act. (2002). Parliamentary bill, passed 27.03.2002, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/511072016012/consolide/current. Accessed 30.12.2019.
 38. Local Government Organisation Act. (2019). State Gazette. https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/529022016003/consolide/current. Accessed 09.12.2019.
 39. Ministry of Culture. Kultuuriprogramm 2020-2023. https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/200123_kultuuriprogramm2020_2023_loplik.pdf. Accessed: 16.11.2020.
 40. Ministry of Education and Research. 2019. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavad. Ministerial directive. https://dok.hm.ee/et/document.html?id=ea153543-c6ee-4bc1-906f-04ada291dc2e. Accessed 09.12.2019.
 41. Ministry of Education and Research. Haridus- ja teadusministri 29. juuni 2015 a. käskkirja nr 281 "Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" elluviimiseks" muutmine. https://dok.hm.ee/et/document.html?id=4419524b-ff51-43c3-b40a-fbee7855c819. Accessed 09.12.2019.
 42. Ministry of Education and Research. Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiliste partnerite ja neile 2019. aastaks antava tegevustoetuse suuruse kinnitamine. Ministerial directive. https://dok.hm.ee/et/document.html?id=2d699d5c-d54a-4e37-a55d-049a3122c392. Accessed 30.12.2019.
 43. Ministry of Education and Research. Kõrgharidusprogramm 2020-2023. https://www.hm.ee/sites/default/files/6_korghar_progr_2020_23_0.pdf. Accessed 16.11.2020.
 44. Ministry of Education and Research. Noortevaldkonna programm 2019-2022. https://www.hm.ee/sites/default/files/9_noortevaldkonna_programm_2019-2022_4okt18.pdf. Accessed 09.12.2019.
 45. Ministry of Education and Research. Noortevaldkonna programmi 2020-2023 seletuskiri. https://www.hm.ee/sites/default/files/8_noorteprogr_2020-23_seletuskiri_dets19.docx.pdf. Accessed: 16.11.2020.
 46. Ministry of Foreign Affairs. Arengukoostöö ja humanitaarabi programm 2020-2023. https://vm.ee/sites/default/files/content-editors/development-cooperation/arengukoostoo_ja_humanitaarabi_programm_2020-2023.pdf. Accessed: 16.11.2020.
 47. Ministry of Justice and Republic of Estonia Government Office. (2012). Guidelines of impact evaluation. http://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/elfinder/article_files/mojude_hindamise_metoodika.pdf. Accessed 30.12.2019.
 48. Ministry of Social Affairs. Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030. https://www.riigikogu.ee/download/2f1fad06-78c7-4286-89be-47ee3f22ecaf. Accessed: 16.11.2020.
 49. National curriculum for basic schools (2014) Regulation by the Government, passed  6 January 2011, amended 29 August 2014, https://www.hm.ee/sites/default/files/est_basic_school_nat_cur_2014_general_part_1.pdf. Accessed 30.12.2019.
 50. National curriculum for upper secondary schools (2014) Regulation by the Government, passed  6 January 2011, amended 29 August 2014, https://www.hm.ee/sites/default/files/est_upper_secondary_nat_cur_2014_general_part_final.pdf. Accessed 30.12.2019.
 51. National Health Plan 2009–2020. Rahvatervise arengukava 2009-2020. Approved by the Government in 2008, renewed in 20.12.2012. https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/rahvastiku_tervise_arengukava_2009-2020_taiendatud_2012.pdf. Accessed 30.12.2019.
 52. Noorsoo organiseerimise seadus (1938). https://www.hm.ee/Haridusseadused-1918-1940/hsscan/1936noorsooseadus1938.pdf. Accessed 30.12.2019.
 53. Noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seadus. (2017) Parliamentary bill, passed 12.04.2017, https://www.riigiteataja.ee/akt/103052017002. Accessed 30.12.2019.
 54. Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded ning neile vastavuse tõendamise kord. https://www.riigiteataja.ee/akt/106032018004. Accessed 30.12.2019.
 55. Noortevaldkonna arengukava 2014-2020. (2013). https://www.entk.ee/2020/uploads/Arengukava.pdf. Accessed 30.12.2019.
 56. Noortevaldkonna arengukava 2021-2035 eelnõu (2020). https://www.hm.ee/sites/default/files/noortevaldkonna_arengukava_2021-2035_eelnou_13.07.2020.pdf. accessed 16.11.2020. 
 57. Noorteprogrammide, noorteprojektide, noorsootöö arendamise riiklike programmide, noorsoouuringute ja noorsootööasutuste toetamise tingimused ning kord. (2010).  Ministerial Decree, passed 20.09.2010. https://www.riigiteataja.ee/akt/13358336. Accessed 30.12.2019.
 58. Noorteühingute aastatoetuse taotlemise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise tingimused ja kord. (2016). Ministerial Decree, passed 08.08.2016. https://www.riigiteataja.ee/akt/105082016002?leiaKehtiv. Accessed: 30.12.2019.
 59. Official Statistics Act. (2015). https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/506012015002/consolide/current. Accessed 30.12.2019.
 60. President of the Republic Election Act. (1996). Parliamentary bill, passed 10.04.1996, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/512112013006/consolide.  Accessed 30.12.2019.  
 61. Referendum Act. (2002). Parliamentary bill, passed 13.03.2002, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/527102016002/consolide/current.  Accessed 30.12.2019.
 62. Riigikogu Election Act. (2002). Parliamentary bill, passed 12.06.2002, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/527102016003/consolide/current. Accessed 30.12.2019.
 63. Rules for Good Legislative Practice and Legislative Drafting. (22. December 2011.). Government of the Republic Act Annex 180. https://www.riigiteataja.ee/en/eli/508012015003/consolide. Accessed 30.12.2019.
 64. Social Welfare Act. Parliamentary bill, 9, December 2015, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/513072016001/consolide/current. Accessed 30.12.2019.
 65. SPIN. Toetuse andmise tingimused noortele arenguvõimaluste pakkumiseks programmi SPIN abil. (2015). Regulation of the Minister of Interior.  3.07.2015. https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/VVO/EL_struktuurivahendid/toetuse_andmise_tingimused_noortele_arenguvoimaluste_pakkumiseks_programmi_spin_abil.pdf. Accessed 30.12.2019.
 66. Standard for Hobby Education (2007) Regulation by the Minister of Education and Research, passed 21.03.2007, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/524092014010/consolide. Accessed 30.12.2019.
 67. State Budget Act. https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/529022016004/consolide/current. Accessed 09.12.2019.
 68. Statistikaameti strateegia 2015–2020. (2015). (Statistics Estonia) https://www.stat.ee/strateegia. Accessed 30.12.2019.
 69. Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord. Governement regulation. Redaction in force 17. October 2014. https://www.riigiteataja.ee/akt/114102014010?leiaKehtiv. Accessed 30.12.2019.
 70. Strategy for Preventing Violence for 2015–2020. Vägivalla ennetamise strateegia 2015-2020. Approved by the Government 27. February 2015. https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/vagivalla_ennetamise_strateegia_2015-2020_kodulehele.pdf. Accessed 30.12.2019.
 71. Tegevuste „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetajakoolituse koolituspraktika” ja „Kutsehariduse maine tõstmine, töökohapõhise õppe laiendamine” (PRÕM) toetuse andmise tingimused. (2015) Regulation by the Minister of Education and Research, adopted 5.08.2015. https://www.struktuurifondid.ee/sites/default/files/oigusaktide_lisad/lisa_prom_tat_2016_02_011.pdf. Accessed 30.12.2019.
 72. The general Principles of Estonian Sports Policy until 2030. Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030. Decision by the Parliament 18. February 2015. https://www.riigiteataja.ee/akt/320022015002. Accessed 30.12.2019.
 73. The Strategy for Estonian Development Cooperation and Humanitarian Aid 2016–2020. Regualtion by the Minister of Foreign Affairs, (2016) http://vm.ee/sites/default/files/content-editors/development-cooperation/2016_2020_arengukava_eng_kodulehele_0.pdf. Accessed 30.12.2019.
 74. Toetuse andmise tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks. Regulation of the Minister of Interior. 18.09.2015. https://www.struktuurifondid.ee/et/toetuse-andmise-tingimused-riskikaitumise-ennetamiseks-riskis-olevate-perede-toetamiseks-ning. Accessed 30.12.2019.
 75. Toetuse andmise tingimused õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamiseks. (2016) Regulation of the Minister of Interior.  1.01.2016. https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/VVO/oigusrikkumise_taustaga_noored_-_toetuse_andmise_tingimused.pdf. Accessed 30.12.2019.
 76. Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ elluviimiseks. Regulation by the Minister of Education and Research. Adopted 30.09.2015, amended 14.06.2016. https://www.struktuurifondid.ee/sites/default/files/oigusaktide_lisad/lisa_1_7.pdf. Accessed 30.12.2019.
 77. Töökohapõhise õppe rakendamise kord. Regulation adopted by the Minister odf Education and Research 20.12.2013. https://www.riigiteataja.ee/akt/129122013002?leiaKehtiv. Accessed 30.12.2019.
 78. Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine. (2016). Regulation of the Minister of Education and Research.  https://www.struktuurifondid.ee/sites/default/files/oigusaktide_lisad/lisa_torjutusriskis_noorte_kaasamine_0.pdf. Accessed 30.12.2019.
 79. Unemployment Insurance Act. (2001). Parliamentary bill, passed 13.06.2001. https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/509072014020/consolide/current. Accessed 30.12.2019.
 80. Universities Act (1995). Parliamentary bill, passed 12.01.1995, repealed, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/501072015003/consolide. Accessed 19.12.2016.
 81. Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava. (2013). https://www.struktuurifondid.ee/sites/default/files/uhtekuuluvuspoliitika_fondide_rakenduskava_2014-2020_211218.pdf. Accessed 30.12.2019.
 82. Vabatahtliku tegevuse arengukava 2007-2010. (2007). http://www.vabatahtlikud.ee/UserFiles/arengukava/vta_2007_2010_31_jaan_2007.pdf. Accessed 30.12.2019.
 83. Vabatahtliku tegevuse valdkonna tegevuskava 2016. (2016). https://kodukant.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkondlik-tegevuskava/. Accessed 30.12.2019.
 84. Vocational Educational Institutions Act. (2013). Parliamentary bill, adopted 12.06.2013. https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/505022014002/consolide/current. Accessed 30.12.2019.
 85. Welfare Development Plan 2016-2023 (Heaolu arengukava 2016-2023, governmental legislative act, 30. June 2016, https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/heaolu_arengukava_2016-2023.pdf). Accessed 30.12.2019.
 86. Youth Field Development Plan 2014-2020 (Noortevaldkonna arengukava 2014-2020). Approved by the Government 19. December 2013, https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/noortevaldkonna_arengukava_2014-2020.pdf; https://entk.ee/nak-veeb/wp-content/uploads/2017/10/Nutika-NT-kontseptsioon-ENG-web.pdf. Accessed 30.12.2019.
 87. Youth Work Act. Parliamentary bill, 17. June 2010, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/520062016006/consolide/current. Accessed 30.12.2019.

Data and statistics

 1. Eesti Hariduse Infosüsteem. (2019). http://www.ehis.ee/. Accessed 30.12.2019.
 2. Eesti Töötukassa. (2019). Statistics. https://www.tootukassa.ee/eng/content/about-tootukassa/statistics. Accessed 30.12.2019.
 3. Estonian Research Portal. (2019). https://www.etis.ee/Portal/News/Index/?IsLandingPage=true&lang=ENG#. Accessed 30.12.2019.
 4. Estonian Youth Work Centre. (2019). Children and Youth at Risk. https://entk.ee/toetatavad-tegevused/emp-toetuste-programm-riskilapsed-ja-noored/. Accessed 30.12.2019.
 5. Eurostat. Youth unemployment rate by sex. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem140/default/table?lang=en. Accessed 16.11.2020.
 6. Flash Eurobarometer 375. European Youth: Participation in Democratic Life (2013). https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S1119_375. Accessed 30.12.2019.
 7. Foundation Archimedes Youth Agency. (2013). Euroopa vabatahtlik teenistus. http://noored.ee/aastaraamat2013/statistika/#euroopa-vabatahtlik-teenistus. Accessed 9.04.2016.
 8. Foundation Archimedes Youth Agency. (2016). Programmist. http://noored.ee/rahastus/erasmuspluss/. Accessed 11.02.2016.
 9. Haridussilm. (2019). http://haridussilm.ee/. Accessed 30.12.2019.
 10. Ministry of Justice. (2019). Impact evaluation and quality in legislation. http://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/oiguspoliitika/mojude-analuus-ja-hea-oigusloome. Accessed 30.12.2019.
 11. Ministry of Social Affairs. (2016). Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister STAR. https://www.sm.ee/et/sotsiaalteenuste-ja-toetuste-andmeregister-star. Accessed 05.03.2016.
 12. Noorteseire aastaraamat 2010. Noored ja tööturg. (2013) SA Poliitikauuringute Keskus Praxis. Eesti Noorsootöö Keskus. https://www.noorteseire.ee/et/aastaraamat/noorteseire-aastaraamat-2010-noored-ja-t%C3%B6%C3%B6turg/aastaraamat--2. Accessed 30.12.2019.
 13. Noorteseire aastaraamat 2012. Noored ja sotsiaalne kaasatus. (2013) SA Poliitikauuringute Keskus Praxis. Eesti Noorsootöö Keskus. https://www.noorteseire.ee/et/aastaraamat/noorteseire-aastaraamat-2012-noored-ja-sotsiaalne-kaasatus/aastaraamat--4.  Accessed 30.12.2019.
 14. Noorteseire. (2016). Research. http://noorteseire.ee/en/publications. Accessed 30.12.2019.
 15. Noorteseire. (2016). Structure of youth monitoring. http://noorteseire.ee/en/about-youth-monitor/structure-of-youth-monitoring. Accessed 30.12.2019.
 16. Noorteseire. (2016). Yearbook. http://noorteseire.ee/en/yearbook. Accessed 30.12.2019.
 17. Social Insurance Board. (2019). Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister. https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/kvaliteet-jarelevalve/sotsiaalteenuste-ja-toetuste-andmeregister. Accessed 30.12.2019.
 18. Spordiregister. Treenerite tööjõukulude toetus eurodes kokku. http://www.sport.ee/et/file/4a6e49aee52ace20913eb2b4a3ed27e2/20152020_toetused_kvartalideuro_20200825.pdf. Accessed 16.11.2020.
 19. Spordiregister. Tööjõukulude toetuse abil rakendatud treenerid ja noored sportijad. http://www.sport.ee/et/file/904199395f0f2aaddb3c5e82b15d3e3b/20152020_orgtreeneridnoored_kvartalid20200825.pdf. Accessed 16.11.2020.
 20. Statistical Yearbook of Estonia 2016. (2016) Statistics Estonia. Tallinn. https://www.stat.ee/publication-2016_statistical-yearbook-of-estonia-2016. Accessed 18.12.2016.
 21. Statistics Estonia. (2019). About. http://www.stat.ee/about. Accessed 30.12.2019.
 22. Statistics Estonia. (2020). Dataset KUT021. http://andmebaas.stat.ee/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=KUT021&ShowOnWeb=true&Lang=et. Accessed: 26.06.2020.
 23. Statistics Estonia. (2020). Dataset KUT015. http://andmebaas.stat.ee/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=KUT015&ShowOnWeb=true&Lang=et. Accessed: 26.06.2020.
 24. Statistics Estonia. (2020). Dataset LES010. http://andmebaas.stat.ee/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=LES010&ShowOnWeb=true&Lang=et. Accessed: 26.06.2020.
 25. Statistics Estonia. (2020). Dataset RAA0012. https://andmed.stat.ee/et/stat/majandus__rahvamajanduse-arvepidamine__sisemajanduse-koguprodukt-(skp)__pehilised-rahvamajanduse-arvepidamise-naitajad/RAA0012/table/tableViewLayout1. Accessed 16.11.2020.
 26. Terviseinfo. (2019). Uuringud. http://www.tai.ee/et/terviseandmed/uuringud. Accessed 30.12.2019.

Studies, reports and academic publications

 1. Aasvee, K., Liiv, K., Eha, M., Oja, L., Härm, T., Streimann,K. (2016) Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine. 2013/2014. õppeaasta uuringu raport. Tervise Arengu Instituut.  http://tai.ee/et/terviseandmed/uuringud/download/371. Accessed 30.12.2019.
 2. Altosaar, K., Aps, J., Koppel, E., Kost, R. (2016) Anything is possible! The Summary of the HUKK-AP Project – the Programme of Involving and Developing Hobby Schools. Experiences, activities and results. Archimedes Foundation Youth Agency. http://mitteformaalne.ee/wp-content/uploads/2014/07/Archimedes_HUKK-AP_210x200_EN_e-raamat.pdf. Accessed 30.12.2019.
 3. Aruanne arengukava "Lõimuv Eesti 2020" rakendusplaani täitmise kohta 2016. aastal. (2017) Approved by the Government 6.07.2017. https://wwwkul.rik.ee/sites/kulminn/files/170330_arengukava_taitmise_2016._a_aruanne_2.pdf. Accessed 30.12.2019.
 4. Batueva, V. (2016). Ülevaade muutustest noorte eluolus. Noorteseire aastaraamat 2014/2015. http://www.noorteseire.ee/system/resources/BAhbBlsHOgZmIi0yMDE2LzAyLzE4LzEwXzE5XzE0XzM3Nl9OU0EyMDE0XzIwMTUucGRm/10_19_14_376_NSA2014_2015.pdf. Accessed 30.12.2019.
 5. Cultural access and participation. (2013). European Commission (Report on “Special Eurobarometer 399”). http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf. Accessed 30.12.2019.
 6. Deželan, T. (2015). Young people and democratic life in Europe: what next after the 2014 European elections? European Youth Forum. https://www.youthforum.org/young-people-and-democratic-life-europe. Accessed 30.12.2019.
 7. Dibou, T. (2015). Estonian experience of implementing the new forms of youth participation in youth policy. Italian Journal of Sociology of Education, 7(1), 176-206.  http://ijse.padovauniversitypress.it/system/files/papers/2015_1_8.pdf. Accessed 30.12.2019.
 8. Eamets, R. (2013). Labour market and labour market policies during great recession: the case of Estonia, IZA Journal of European Labor Studies 20132: 4. https://izajoels.springeropen.com/articles/10.1186/2193-9012-2-4.  Accessed 30.12.2019.
 9. Eesti Sotsiaaluuring. Metoodikakogumik. The Estonian Social Survey. Methodological Report. (2010). Statistics Estonia, Tallinn. http://www.stat.ee/dokumendid/42770. Accessed 30.12.2019.
 10. Eesti Uuringukeskus (2014). Karjääriõppe mõjususe uuring. https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2019/02/Karj%C3%A4%C3%A4ri%C3%B5ppe-m%C3%B5jususe-uuring-2014.pdf. Accessed: 16.11.2020.
 11. Espenberg, K. (2013). Inequalities on the labour market in Estonia during the Great Recession, DISSERTATIONES RERUM OECONOMICARUM UNIVERSITATIS TARTUENSIS, 47. https://dspace.ut.ee/handle/10062/29346. Accessed 30.12.2019.
 12. ET2020.National Report for Estonia. (2014). https://ec.europa.eu/assets/eac/education/policy/strategic-framework/doc/et2020-national-report-et_en.pdf. Accessed 30.12.2019.
 13. European Commission/EACEA/Eurydice, 2016. Mobility Scoreboard: Higher education background report. Eurydice Report. Luxembourg:      Publications         Office          of           the          European         Union https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Mobility_Scoreboard:_Higher_Education_Background _Report. Accessed 08.10.2017.
 14. European Commission/EACEA/Eurydice, 2015. The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/182EN.pdf. Accessed 07.10.2017.
 15. European Commission/EACEA/Eurydice/Cedefop, 2014. Tackling Early Leaving from Education and Training in Europe: Strategies, Policies and Measures. Eurydice and Cedefop Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/175en.pdf. Accessed 08.10.2017.
 16. Explanatory note by the Ministry of Social Affairs to the Annual report of 2014.  Seletuskiri Vabariigi Valitsuse protokollilise otsuse “” Laste ja perede arengukava 2012–2020” 2014. aasta aruanne” eelnõu juurde. (2015) Sotsiaalministeerium. https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_pered/Pealeht_lapsed_ja_pered/vv_istungi_protokolli_eelnou_seletuskiri.rtf. Accessed 08.12.2016.
 17. Foundation Archimedes. (2014). Archimedese aastaraamat 2014. http://archimedes.ee/wp-content/uploads/2015/05/Archimese_aastaraamat_2014.pdf. Accessed 30.12.2019.
 18. Foundation KredEx Annual Report. (2015). http://www.kredex.ee/public/Aastaraamatud/KredEx_aastaraamat_2015_ENG_.pdf. Accessed 08.12.2016.
 19. General Report to the ICLS. ILO Manual on the Measurement of Volunteer Work, Room Document Prepared for the 18th International Conference of Labour Statisticians to Accompany. Chapter 5 of Report I. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_100574.pdf. Accessed 30.12.2019.
 20. GHK, n.d. Study on Volunteering in the European Union. (2010). Country Report Estonia. http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/national_report_ee_en.pdf. Accessed 30.12.2019.
 21. Global Education in Estonia (2019). Global Education Network Europe. https://gene.eu/wp-content/uploads/Estonia-PR-report.pdf. Accessed: 16.11.2020.
 22. Gramberg, A., & Vutt, M. (2005). Vabatahtliku tegevuse väljakutsed Eestis. Tallinn. http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=11561&op=archive2. Accessed 30.12.2019.
 23. Haridus- ja Teadusministeeriumi aasta-analüüs 2016. Kokkuvõte. Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium. https://www.hm.ee/sites/default/files/htm-aa-kokkuvote.pdf. Accessed 30.12.2019.
 24. Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkondade arengukavade 2017. a. tulemusaruanded (2018). https://www.hm.ee/sites/default/files/uuringud/htm_tulemusvaldkondade_2017_aruanded.pdf. Accessed 30.12.2019.
 25. HTM (2020). Haridus- ja Teadusministeeriumi arengukavade ja programmide 2019. aasta täitmise analüüs. https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_arengukavade_ja_programmide_2019._aasta_taitmise_analuus.pdf. Accessed: 16.11.2020.
 26. HTM (2020). Haridus- ja Teadusministeeriumi 2019. aasta tulemusaruanne. https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_tulemusaruanne_2019.pdf. Accessed 16.11.2020.
 27. Kallaste, E., Järve, J., Nirgi, P. (2019) Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas ühendameti loomise analüüs. https://www.hm.ee/sites/default/files/htmi_uhendameti_loomine_-_loppraport_15.11.2019.pdf. Accessed 27.11.2019.
 28. Kangro, H. (2017) Pensionite objektiivne vaade. Statistics Estonia blogpost. https://blog.stat.ee/2017/02/08/pensionite-objektiivne-vaade/. Accessed 09.12.2019.
 29. Keskkonnainvesteeringute Keskus. Keskkonnateadlikkuse programm. https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/keskkonnateadlikkuse-programm-0. Accessed: 16.11.2020.
 30. Kommel, K. Noore inimese päev. Statistics Estonia blogpost.  https://blog.stat.ee/2017/08/11/noore-inimese-paev/ Accessed 09.12.2019.
 31. Kredex (2020). Majandusaasta aruanne 2019. https://kredex.ee/sites/default/files/2020-05/Sihtasutus%20KredEx%202019%20aastaaruanne.pdf. Accessed 16.11.2020.
 32. Käger, M., Kaldur, K., Vollmer, M., Talur, P., Krenjova, J., Hänni, L. (2016). Infotehnoloogiliste võimaluste rakendamine noorsootöös. https://www.hm.ee/sites/default/files/infotehnoloogiliste_voimaluste_rakendamine_noorsootoos_-_uuringuaruanne.pdf. Accessed 09.12.2019.
 33. Käger, M., Kivistik, K., Tatar, M. (2017). Noorsootöötajate koolitusvajaduse uuring. https://mitteformaalne.ee/wp-content/uploads/2018/03/Noorsoot%c3%b6%c3%b6tajate-koolitusvajaduse-uuring-2017.pdf. Accessed 15.11.2019.
 34. Käger, M., Lauring, M., Pertšjonok, A., Kaldur, K., Nahkur, K. (2019). Vabatahtlikus tegevuses osalemise uuring 2018. https://vabatahtlikud.ee/wp-content/uploads/2015/04/Vabatahtlikus-tegevuses-osalemise-uuring-2018.pdf. Accessed: 16.11.2020.
 35. Laes, T.-L. (2015) Eesti Laste materiaalsest heaolust. https://blog.stat.ee/2015/06/01/eesti-laste-materiaalsest-heaolust/. Accessed 30.12.2019.
 36. Laes, T.-L. (2014) Laste vaesus kohalikes omavalitsustes. https://blog.stat.ee/2014/01/29/laste-vaesus-kohalikes-omavalitsustes/. Accessed 30.12.2019.
 37. Lapsed. Children (2008). Haugas, L.(ed). Statistics Estonia, Tallinn. https://www.stat.ee/publication-download-pdf?publication_id=15617. Accessed 30.12.2019.
 38. Laste heaolu. Child well-being. (2013). Kutsar, D. (ed). Statistics Estonia. Tallinn. http://www.stat.ee/publication-download-pdf?publication_id=34248. Accessed 30.12.2019.
 39. Lauristin, M., Vihalemm, P. (2013) Minu laulu- ja tantsupidu. Sotsioloogilise uuringu aruanne. Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus. https://sa.laulupidu.ee/wp-content/uploads/2015/01/Laulupeo-uuringu-aruanne-25-aprill-PARANDUSTEGA-KODULEHELE.pdf. Accessed 30.12.2019.
 40. Lepp, Ü., Liiv, D., Kuldjärv, M., & Ümarik, M. (2003). EESTI MITTETULUNDUSSEKTORI KOHTA KÄIVA STATISTIKA KOGUMISE JA ANALÜÜSI KORRASTAMINE Projekti aruanne. Tallinn. http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2014/03/2003-Mittetulundussektori-statistika-kogumine-ja-analuus.pdf. Accessed 30.12.2019.
 41. Lifelong Guidance in Estonia. (2016). Foundation Innove. https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2018/01/LifelongGuidance_170x240_web.pdf. Accessed 30.12.2019.
 42. Lukas, T. (2016) Possibility for equal society – lessons from cultural consumption. In Krusell, S (ed.) Social Trends 7. Statistics Estonia. https://www.stat.ee/publication-2016_social-trends-7. Accessed 30.12.2019.
 43. Majandusaasta aruanne (2019). MTÜ Mondo. https://mondo.org.ee/wp-content/uploads/2019/06/Aruanne-Mondo-2018.pdf. Accessed 09.12.2019.
 44. Majandusaasta aruanne (2020). MTÜ Mondo. https://mondo.org.ee/wp-content/uploads/2020/06/MT%C3%9C-Mondo-Aruanne_80260583_2019.pdf. Accessed: 16.11.2020.
 45. Ministry of Education and Research. (2015). Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 rakendusplaani aastateks 2014-2017 täitmise 2014. aasta aruanne. https://www.hm.ee/sites/default/files/nak_rp_taitmise_2014_aruanne.pdf. Accessed 09.12.2019.
 46. Ministry of Education and Research (2020). PISA 2018 uuring: Kas Eesti noor on maailmakodanik? https://www.hm.ee/sites/default/files/22.10.2020_pisa_global_competence_kokkuvote.pdf. Accessed 16.11.2020.
 47. MTÜ Mondo (2018). Majandusaasta aruanne. https://www.mondo.org.ee/wp-content/uploads/2018/06/mondo-aruanne-2017_auditeeritud.pdf. Accessed 15.12.2019.
 48. National Audit Office of Estonia. (2012). Activities of Republic of Estonia Government in assessing impact of its work and performance reporting. Tallinn. http://www.riigikontroll.ee/Riigikontrollipublikatsioonid/Auditiaruanded/tabid/206/Audit/2265/Institution/3/language/en-US/Default.aspx. Accessed 30.12.2019.
 49. National Audit Office of Estonia. (2015). Riigi tegevus uuringute tellimisel. Kas uuringuid tellitakse läbipaistvalt ning tellitud uuringud on kättesaadavad ja neid kasutatakse poliitikakujundamisel? Tallinn. http://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2345/Area/1/language/en-US/Default.aspx. Accessed 30.12.2019.
 50. NGO Mondo (2013) Summary research on youth work and global issues in Estonia. http://youthoftheworld.org/wp-content/uploads/2013/11/YOW_summary-of-Estonian-study.pdf. Accessed 28.10.2017.
 51. Noorsootöö õpik. (2013). Estonian Youth Work Centre. Foundation Archimedes Youth in Action office. https://www.entk.ee/sites/default/files/Noorsootoo_opik_veebi.pdf. Accessed 30.12.2019.
 52. OECD (2016), Education Policy Outlook. Estonia, OECD Publishing, Paris, http://www.oecd.org/edu/Education-Policy-Outlook-Country-Profile-Estonia.pdf. Accessed 30.12.2019.
 53. OECD (2016). Low-Performing Students: Why They Fall Behind and How to Help Them Succeed, PISA, Paris: OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264250246-en. Accessed 09.12.2019.
 54. Ord, J., Carletti, M., Cooper, S., Dansac, C., Morciano, D., Siurala, L., Taru, M. (2018). The Impact of Youth Work in Europe: A Study of Five European Countries. https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2018/09/The-Impact-Of-Youth-Work.pdf. Accessed 15.11.2019.
 55. Performance Report for 2013–2014. (2016) „National Health Plan (NHP) 2009–2020“, Ministry of Social Affairs, https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Tervis/rta_2013-2014._aasta_tulemusaruanne_eng.pdf.  Accessed 09.12.2019.
 56. Psience OÜ. (2014) Karjäärispetsialistide koolituste ja metoodiliste materjalide pikaajalise kasulikkuse hindamine ning vajaduste väljaselgitamine. https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2019/02/Karj%C3%A4%C3%A4rispetsialistide-koolituste-ja-metoodiliste-materjalide-pikaajalise-kasulikkuse-hindamine-ning-vajaduste-selgitamine-2014.pdf. Accessed: 16.11.2020.
 57. Report of the First National Forum of Volunteers. (2003). http://www.vabatahtlikud.ee/UserFiles/trykised/vtfoorum.pdf. Accessed 09.12.2019.
 58. Solvak, M., Vassil. K. (2016). E-voting in Estonia: Technological Diffusion and Other Developments Over Ten Years (2005 - 2015). Johan Skytte Institute of Political Studies, University of Tartu. https://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/e_voting_in_estonia_vassil_solvak_a5_web.pdf. Accessed 30.12.2019.
 59. Taru, M., Pilve, E., Kaasik, P. (2015). Noorsootöö Eestis 19. sajandi keskpaigast kuni 21. sajandi esimese kümnendi lõpuni. Ajalooline ülevaade. https://entk.ee/wp-content/uploads/2015/06/Noorsootoo-Eestis.pdf. Accessed 30.12.2019.
 60. Tartu, M., Kötsi, K., Talur, P. (2019). The Impact of Youth Work in Estonia: "Friendship", "Experiences" and "Development". National report. Accessed 15.11.2019.
 61. Tatar, M., Käger, M., Vollmer, M., Kivistik, K., Pertsjonok, N. (2017). IBS. https://www.ibs.ee/wp-content/uploads/L%C3%B5pparuanne-FINAL-.pdf. Accessed 09.12.2019.
 62. Tervise Arengu Instituut. (2019). Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine. 2017/2018. õppeaasta uuringu raport. https://intra.tai.ee//images/prints/documents/158107216065_Eesti_kooliopilaste_tervisekaitumine_2017_2018_uuringu_raport.pdf. Accessed 16.11.2020.
 63. Toomla, R. (2011) Kes ei käi valimas? Võrdlev ülevaade kolmest Riigikogu valimisest. Riigikogu toimetised 23/2011. https://rito.riigikogu.ee/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/Kes-ei-k%C3%A4i-valimas-V%C3%B5rdlev-%C3%BClevaade-kolmest-Riigikogu-valimisest-Rein-Toomla.pdf. Accessed 30.12.2019.
 64. Treial, K. (2020) Õpilaste kogemused kiusamisega 2020. aasta KiVa programmi õpilasküsitluse põhjal. Tulemused eriolukorra kevadel. https://kiusamisvaba.ee/wp-content/uploads/2020/09/%C3%95pilaste-kogemused-kiusamisega-2020-KiVa-programmi-RAPORT.pdf. Accessed 16.11.2020.
 65. Trumm, A. (2012). Noored ja sotsiaalne kaasatus: Euroopa Liidu noortepoliitika ja Eesti olukord Euroopa taustalt. Poliitikaülevaade 4/2012. Noorteseire. http://noorteseire.ee/system/resources/BAhbBlsHOgZmIjgyMDEyLzA5LzExLzA5XzIyXzI1XzIzOV9Qb2xpaXRpa2F5bGV2YWFkZV80dmVlYi5wZGY/09_22_25_239_Poliitikaylevaade_4veeb.pdf. Accessed 09.12.2019.
 66. Turu-uuringute AS (2016) Elanikkonna keskkonnateadlikkus 2016. http://www.envir.ee/sites/default/files/eesti_elanike_keskkonnateadlikkuse_uuringu_raport.pdf. Accessed 09.12.2019.
 67. Turu-uuringute AS (2018). Eesti elanike keskkonnateadlikkus 2018. https://www.envir.ee/sites/default/files/2018_keskkonnateadlikkuse_uuring.pdf. Accessed 16.11.2020.
 68. Uus, M., Hinsberg, H., Mänd, T., & Batueva, V. (2013). Vabatahtlikus tegevuses osalemine Eestis 2013. Tallinn. http://www.vabatahtlikud.ee/UserFiles/uuringud/vabatahtikus_tegevuses_osalemine_2013.pdf. Accessed 09.12.2019.
 69. Valk, A. (2016). Madala haridustasemega noored. Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium. https://www.hm.ee/sites/default/files/haridusmin_madala_haridustasemega_noorte_osakaal.pdf. Accessed 09.12.2019.
 70. Verke, Estonian Youth Work Centre (2019). Digitalisation and youth work. https://entk.ee/wp-content/uploads/2019/02/Digitalisation-and-youth-work.pdf. Accessed 15.11.2019.
 71. Vihma, P. (2016)“Globaliseeruv maailm” ja väärtuskasvatus koolis“ Uuringu raport Peeter Vihma http://www.maailmakool.ee/wp-content/uploads/2015/10/Maailmaharidus-2016-raport_final.pdf. Accessed 30.12.2019.
 72. Villenthal, A., Kaunismaa, I., Veemaa, J., Talur, P., Žuravljova, M., Varblane, U. (2016) Hobby education, hobby activity, and youth workers in local municipalities. Centre for Applied Social Sciences of the University of Tartu . http://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/hh_ja_ht_uuringuaruande_kokkuvote_eng.pdf. Accessed 09.12.2019.
 73. Viltrop, A., Paas, E., Kiis, K., Rull, M., Tambaum, T. (2020). Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöömudeli väljatöötamine. https://vabatahtlikud.ee/wp-content/uploads/2020/07/Hanke-l-ppraport_030720.pdf. Accessed: 16.11.2020.

Official websites

 1. 28.09 õigusloome info. https://infoleht.hm.ee/2020/09/25/28-09-oigusloome-info/. Accessed: 16.11.2020.
 2. 2019 Laulupidu. Laulupidu. https://2019.laulupidu.ee/laulupidu/. Accessed: 07.06.2020.
 3. 2019 Laulupidu. Järgmised peod. https://2019.laulupidu.ee/jargmised-peod/. Accessed: 07.06.2020.
 4. Arvamusfestival. Mis on arvamusfestival? https://arvamusfestival.ee/mis-on-arvamusfestival/. Accessed 16.11.2020.
 5. Association of Open Youth Work Centres. https://ank.ee/in-english/. Accessed 09.12.2019.
 6. Continuous Action. EVS. http://www.continuousaction.ee/?mid=38. Accessed 09.12.2019.
 7. Digikultuuriaasta. Home page. https://digikultuuriaasta.ee/. Accessed: 15.07.2020.
 8. Digikultuuriaasta. Pärand ja kultuur. https://digikultuuriaasta.ee/parand-ja-kultuur/. Accessed: 15.07.2020.
 9. Domus Dorpatensis. The foundation. http://www.dorpatensis.ee/about-us. Accessed 09.12.2019.
 10. Eelnõude Infosüsteem. http://eelnoud.valitsus.ee/main#IK7PbWbp. Accessed 09.12.2019
 11. Eesti Loomakaitse Selts. Kes me oleme? http://www.loomakaitse.ee/kes-me-oleme/. Accessed 09.12.2019.
 12. Eesti Noorteühenduste Liit. Information at the web-page www.enl.ee. Accessed 09.12.2019.
 13. Eesti Üliõpilaskondade Liit. Information at the web-page https://eyl.ee/en/. Accessed 30.12.2019.
 14. ELF. http://elfond.ee/en. Accessed 30.12.2019.
 15. Estonian Food Bank. About Food Banks. http://www.toidupank.ee/about-food-banks/. Accessed 30.12.2019.
 16. Estonian National Youth Council. Struktureeritud dialoog. https://enl.ee/2016/02/16/enli-teated-477/. Accessed 30.12.2019.
 17. Estonian Student Councils Union. Homepage. www.opilasliit.ee. Accessed 09.12.2019.
 18. Estonian Qualifications Authority. Väljastatud kutsed: kutsetunnistused. https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Tunnistused/showKutsetunnistused/. Accessed 09.12.2019.
 19. Estonian Youth Work Centre. About Estonian Youth Work Centre. https://www.entk.ee/en. Accessed 30.12.2019.
 20. Estonian Youth Work Centre. Avatud noorsootööd. https://entk.ee/noorsootoo/noorsootoo/avatud-noorsootoo/. Accessed 15.12.2019.
 21. Estonian Youth Work Centre. EMP toetuste programm "Riskilapsed ja -noored". https://entk.ee/toetatavad-tegevused/emp-toetuste-programm-riskilapsed-ja-noored/. Accessed 30.12.2019.
 22. Estonian Youth Work Centre. ENL: üle-eestilised Osaluskohvikud ootavad 8. novembril tuleviku teemadel kaasa rääkima. https://entk.ee/enl-ule-eestilised-osaluskohvikud-ootavad-8-novembril-tuleviku-teemadel-kaasa-raakima/. Accessed 30.12.2019.
 23. Estonian Youth Work Centre. Huviala valdkondade kvaliteedi toetus. https://entk.ee/toetused/huviala-valdkondade-kvaliteedi-toetus/. Accessed 30.12.2019.
 24. Estonian Youth Work Centre. Huviharidus ja -tegevus. https://entk.ee/noorsootoo/noorsootoo/huviharidus-ja-tegevus/. Accessed 15.12.2019.
 25. Estonian Youth Work Centre. Huvihariduse ja -tegevuse toetus omavalitsustele. https://entk.ee/toetused/huvihariduse-ja-tegevuse-toetus-omavalitsustele/. Accessed 09.12.2019.
 26. Estonian Youth Work Centre. Konkurss "Noortepäev 2018" korraldaja leidmiseks. https://entk.ee/konkurss-noortepaev-2018-korraldaja-leidmiseks/. Accessed 15.12.2019.
 27. Estonian Youth Work Centre. KOV infopäevadel tutvustati uut digilahendust. https://entk.ee/kov-infopaevadel-tutvustati-uut-digilahendust/. Accessed 09.12.2019.
 28. Estonian Youth Work Centre. KOV-i roll noorsootöös. https://entk.ee/noorsootoo/kovi-roll-noorsootoos/. Accessed 30.12.2019.
 29. Estonian Youth Work Centre. Kutse taotlemine. https://entk.ee/noorsootoo-korraldamine/noorsootoo-kvaliteedi-arendamine/noorsootootaja-kutse/kutse-taotlemine/. Accessed 09.12.2019.
 30. Estonian Youth Work Centre. Kutse taotlemise hindamine. https://entk.ee/noorsootoo-korraldamine/noorsootoo-kvaliteedi-arendamine/noorsootootaja-kutse/kutse-taotlemise-hindamine/. Accessed 09.12.2019.
 31. Estonian Youth Work Centre. Laagrid. https://entk.ee/noorsootoo/noorsootoo/laagrid/. Accessed 15.12.2019.
 32. Estonian Youth Work Centre. Noorsootöö. https://entk.ee/noorsootoo/noorsootoo/. Accessed 09.12.2019.
 33. Estonian Youth Work Centre. Noorsootöö kvaliteedi hindamismudel. https://entk.ee/noorsootoo-korraldamine/noorsootoo-kvaliteedi-arendamine/noorsootoo-kvaliteedi-hindamismudel/. Accessed 09.12.2019.
 34. Estonian Youth Work Centre. Noorsootöö nädalal motiveerisid noori Erik Orgu, Liis Velsker ja teised tuntud tegijad. https://entk.ee/noorsootoo-nadalal-motiveerisid-noori-erik-orgu-liis-velsker-ja-teised-tuntud-tegijad/. Accessed 15.12.2019. 
 35. Estonian Youth Work Centre. Noorsootöö struktuurid. https://entk.ee/noorsootoo/noorsootoo-struktuurid/. Accessed 09.12.2019.
 36. Estonian Youth Work Centre. Noorsootöö teenuste kättesaadavuse suurendamise ja tõrjutusriskis noorte kaasamine, KOV-ide koostöögrupid. https://entk.ee/toetused/noorsootoo-teenuste-kattesaadavuse-suurendamise-ja-torjutusriskis-noorte-kaasamine-kovide-koostoogrupid/. Accessed 09.12.2019.
 37. Estonian Youth Work Centre. Noorte Huvi Heaks. https://noortehuviheaks.entk.ee/. Accessed 05.06.2020.
 38. Estonian Youth Work Centre. Noorteinfo. https://entk.ee/noorsootoo/noorsootoo/noorteinfo/. Accessed 09.12.2019.
 39. Estonian Youth Work Centre. Noortevaldkond. https://entk.ee/noortepoliitika/noortevaldkond/. Accessed 09.12.2019.
 40. Estonian Youth Work Centre. Noorumi otseülekanne. https://entk.ee/noorumiotseulekanne/. Accessed: 15.06.2020.
 41. Estonian Youth Work Centre. Rahvusvaheline koostöö. https://entk.ee/noorsootoo-korraldamine/noorsootoo-kvaliteedi-arendamine/rahvusvaheline-koostoo/. Accessed 09.12.2019.
 42. Estonian Youth Work Centre. Rahvusvaheline koostöö noortevaldkonnas. https://entk.ee/rahvusvaheline-koostoo-noortevaldkonnas/. Accessed 09.12.2019.
 43. EstYES. About us. https://estyes.ee/en/about-us/. Accessed 30.12.2019.
 44. EstYES. Volunteering in Estonia. https://estyes.ee/en/opportunities-2/. Accessed 30.12.2019.
 45. EV 100. Igal lapsel oma pill. https://www.ev100.ee/et/igal-lapsel-oma-pill. Accessed: 05.06.2020.
 46. Federation of Estonian Student Unions. Home. https://eyl.ee/en/. Accessed 30.12.2019.
 47. Foundation Archimedes Youth Agency. Homepage. http://noored.ee/. Accessed 30.12.2019.
 48. Foundation Archimedes Youth Agency. Euroopa vabatahtlik teenistus. https://noored.ee/programmid/solidaarsuskorpus/aruandlus/euroopa-vabatahtlik-teenistus/. Accessed 30.12.2019.
 49. Foundation Archimedes Youth Agency. EVS20. http://noored.ee/rahastus/euroopa-vabatahtlik-teenistus/evs20/. Accessed 09.04.2016.
 50. Foundation Archimedes Youth Agency. Euroopa Solidaarsuskorpus. https://noored.ee/rahastus/euroopa-solidaarsuskorpus/. Accessed 30.12.2019.
 51. Foundation Archimedes Youth Agency. Meist. https://noored.ee/meist/. Accessed 30.12.2019.
 52. Foundation Archimedes Youth Agency. Noorsootöötajate õpiränne. https://noored.ee/programmid/erasmus/noorsootooprojektid/noorsootootajate-opiranne/. Accessed 30.12.2019.
 53. Foundation Archimedes Youth Agency. Noortepass. https://noored.ee/noortepass/. Accessed 30.12.2019.
 54. Good Behavior Game pax. http://goodbehaviorgame.org/. Accessed 30.12.2019.
 55. Government of Estonia. Valitsus kiitis heaks haridus- ja noortevaldkonna arengukavade koostamise ettepanekud. https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-kiitis-heaks-haridus-ja-noortevaldkonna-arengukavade-koostamise-ettepanekud. Accessed 15.12.2019.
 56. Haridus- ja Noorteamet (Education and Youth Authority). harno.ee/en. Accessed 16.11.2020.
 57. High:five. http://www.highfive.net/en. Accessed 30.12.2019.
 58. Huvikoolide Liit. Home page. http://huviharidus.eu/huvikoolide-liit-2/. Accessed: 08.06.2020.
 59. Integratsiooni Sihtasutus. Rahvusvähemuste kultuuriühingute tegevus. https://www.integratsioon.ee/rahvusvahemuste-kultuuriuhingute-tegevus. Accessed: 15.07.2020.
 60. KiVa. http://www.kivaprogram.net/. Accessed 30.12.2019.
 61. Kodukant. About us. https://kodukant.ee/en/. Accessed 30.12.2019.
 62. KredEx. Who we are. https://www.kredex.ee/en/who-we-are/sa-kredex. Accessed: 30.12.2019.
 63. Mihus. https://mihus.mitteformaalne.ee/. Accessed: 16.11.2020.
 64. Ministry of Culture. Aruanne 2018. https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/le_aruanne_2018.pdf. Accessed: 15.07.2020.
 65. Ministry of Culture. Aruanne 2019. https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/200507_le_aruanne_2019.pdf. Accessed: 15.07.2020.
 66. Ministry of Culture. Culture 2020. https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/culture2020_eng.pdf. Accessed: 15.07.2020.
 67. Ministry of Culture. Homepage. www.kul.ee/en. Accessed 09.12.2019.
 68. Ministry of Culture. Kriisiabi. https://www.kul.ee/et/kriisiabi. Accessed: 15.07.2020.
 69. Ministry of Culture. Kultuur 2020. https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/kultuur2020.pdf. Accessed: 15.07.2020.
 70. Ministry of Culture. Kultuuriministeeriumi valitsemisala eelarve 2019. https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/kultuuriministeeriumi_valitsemisala_eelarve_2019.pdf. Accessed: 15.07.2020.
 71. Ministry of Culture. Kultuuripärandi digiteerimine. https://www.kul.ee/et/kultuuriparandi-digiteerimine-0. Accessed: 15.07.2020.
 72. Ministry of Culture. Varasemad teema-aastad. https://www.kul.ee/et/teema-aasta/varasemad-teema-aastad. Accessed: 15.07.2020.
 73. Ministry of Education and Research. Haridus- ja Teadusministeerium muudab partnerite toetamise põhimõtteid. https://www.hm.ee/et/uudised/haridus-ja-teadusministeerium-muudab-partnerite-toetamise-pohimotteid. Accessed 09.12.2019.
 74. Ministry of Education and Research. Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve. https://www.hm.ee/et/ministeerium/majandusteave/haridus-ja-teadusministeeriumi-eelarve. Accessed: 16.11.2020.
 75. Ministry of Economic Affairs and Communications. Housing. https://www.mkm.ee/en/objectives-activities/construction-and-housing-sector/housing. Accessed 09.12.2019.
 76. Ministry of Economic Affairs and Communications. Economic Development. https://www.mkm.ee/en/objectives-activities/economic-development Accessed 09.12.2019.
 77. Ministry of Education and Research. Euroopa Nõukogu. https://www.hm.ee/et/tegevused/valiskoostoo/euroopa-noukogu. Accessed 30.12.2019.
 78. Ministry of Education and Research. Noortevaldkond. https://www.hm.ee/et/tegevused/noortevaldkond. Accessed 30.12.2019.
 79. Ministry of Education and Research. Tööturu ja õppe tihedama seostamise programm. https://www.hm.ee/et/tooturu-ja-oppe-tihedama-seostamise-programm. Accessed 16.11.2020.
 80. Ministry of Education and Research. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine. https://www.hm.ee/et/tegevused/taiskasvanuharidus/varasemate-opingute-ja-tookogemuse-arvestamine. Accessed 30.12.2019.
 81. Ministry of Education and Research. Vocational Education. https://hm.ee/en/vocational-education. Accessed 09.12.2019.
 82. Ministry of Education and Research. Youth Policy. https://www.hm.ee/en/activities/youth/youth-policy. Accessed 30.12.2019.
 83. Ministry of Finance. Finantseerimine. https://www.rahandusministeerium.ee/et/kov/finantseerimine. Accessed 30.12.2019.
 84. Ministry of Finance. 2021. aasta riigieelarve seaduse seletuskiri. https://www.rahandusministeerium.ee/system/files_force/document_files/2021-aasta-riigieelarve-seaduse-seletuskiri.pdf?download=1. Accessed: 16.11.2020.
 85. Ministry of Interior. Civil Society. https://www.siseministeerium.ee/en/regional-affairs/civil-society. Accessed 09.12.2019.
 86. Ministry of the Interior. Population Register. https://www.siseministeerium.ee/en/population-register. Accessed 30.12.2019.
 87. Ministry of Social Affairs. 2018. aasta muudatused sotsiaalministeeriumi haldusalas. http://www.sm.ee/et/uudised/2018-aasta-muudatused-sotsiaalministeeriumi-haldusalas. Accessed 09.12.2019.
 88. Ministry of Social Affairs. Employment. https://www.sm.ee/en/employment-0. Accessed 30.12.2019.
 89. Ministry of Social Affairs. Public Health. https://www.sm.ee/en/public-health. Accessed 30.12.2019.
 90. Ministry of Social Affairs. Noortegarantii. https://www.sm.ee/et/noortegarantii.  Accessed 30.12.2019.
 91. Ministry of Social Affairs. (2018). Struktuurivahendid sotsiaalvaldkonnas 2014-2020. https://www.sm.ee/et/struktuurivahendid-sotsiaalvaldkonnas-2014-2020. Accessed 30.12.2019.
 92. Mitteformaalne. Koolitusprojektid. https://mitteformaalne.ee/koolitusprojektid/noorsootoo-kvaliteedi-arendamine-2015-2020/. Accessed 15.11.2019.
 93. Mondo. Vabatahtlikud. http://mondo.org.ee/vabatahtlikud/. Accessed 09.12.2019.
 94. Multidimensional Family Therapy. Home. http://www.mdft.org/. Accessed 09.12.2019.
 95. National Institute for Health Development. About us. http://www.tai.ee/en/about-us/national-institute-for-health-development. Accessed 09.12.2019.
 96. Network of Estonian Nonprofit Organizations. EMSL-i ajalugu. https://heakodanik.ee/emsli-ajalugu/. Accessed 09.12.2019.
 97. Peipsi Center for Transboundary Cooperation. Who we are. http://www.ctc.ee/peipsi-ctc. Accessed 09.12.2019.
 98. PreventIPV tools for social change. Expect Respect: a school-based program for preventing teen dating violence and promoting safe and healthy relationships. http://www.preventipv.org/materials/expect-respect-school-based-program-preventing-teen-dating-violence-and-promoting-safe-and. Accessed 30.12.2019.
 99. Research Youth. Home. https://www.researchyouth.eu/. Accessed 15.12.2019.
 100. SALTO. Home. https://www.salto-youth.net/. Accessed 15.12.2019.
 101. Sotsiaalkindlustusamet. Projektid. https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/projektid. Accessed 15.12.2019.
 102. SPIN. http://www.spinprogramm.ee/kontakt/. Accessed 15.12.2019.
 103. Spordiregister. Treenerid. http://www.sport.ee/et/treenerid#ankur3. Accessed 16.11.2020.
 104. Statistikaameti Juhtimislauad. https://juhtimislauad.stat.ee/. Accessed: 16.11.2020.
 105. Tartu City. Noortekeskuste mõju huvilised kogunevad täna Tartus. https://www.tartu.ee/et/uudised/noortekeskuste-moju-huvilised-kogunevad-tana-tartus. Accessed 15.12.2019.
 106. Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus. Projektid. https://tnuhendus.ee/projektid/. Accessed 15.12.2019.
 107. Teeviit. Home. https://www.teeviit.ee/. Accessed 30.12.2019.
 108. Terveilm. GLEN. https://www.terveilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/teadlikkuse-tostmine/glen/. Accessed 30.12.2019.
 109. Terviseinfo. Ennetusprogramm Suitsuprii Klass https://www.tai.ee/et/instituut/pressile/uudised/4104-suitsuprii-klassi-programmi-lopetas-suitsupriina-85-protsenti-alustanutest. Accessed 30.12.2019.
 110. Töötukassa. Karjääriteenused. https://www.tootukassa.ee/content/teenused/karjaariteenused. Accessed 09.12.2019.
 111. Töötukassa. Tööandjate tutvustused. https://www.tootukassa.ee/content/teenused/tooandjate-tutvustused. Accessed 16.11.2020.
 112. University of Tallinn. Noorsootöö. https://www.tlu.ee/hti/noorsootoo. Accessed 30.12.2019.
 113. University of Tallinn. Noorsootöö korraldus. https://www.tlu.ee/hti/noorsootoo-korraldus. Accessed 30.12.2019.
 114. University of Tartu Narva College. Digital Youth. https://sisu.ut.ee/digy. Accessed 30.12.2019.
 115. University of Tartu Narva College. Õppekava "Noorsootöö (205619" sisu 2019/2020 sisseastunutele. https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.BL.PU&id_oppekava=601&id_a_oppekava=5465&kordi_pealehel=1&systeemi_seaded=12,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0. Accessed 15.11.2019.
 116. University of Tartu Viljandi Cultural Academy. Õppekava "Kogukonnaharidus ja huvitegevus" (80284) sisu 2018/2019 sisseastunutele. https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?naita_ka_alternatiive=1&_naita_ka_alternatiive=1&leht=OK.BL.PU&id_a_oppekava=5217&kordi_pealehel=1&systeemi_seaded=3,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0. Accessed 15.11.2019.
 117. Vabatahtlike Värav. Good Practices of volunteering. https://vabatahtlikud.ee/eng/organisatsioonile/organisatsioonile-vabatahtliku-tegevuse-hea-tava/. Accessed 16.11.2020.
 118. Vabatahtlike Värav. Tunnustamine. https://vabatahtlikud.ee/tunnustamine/. Accessed 09.12.2019.
 119. Vabatahtlike Värav. Vabatahtliku tegevuse hea tava. https://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/vabatahtliku-tegevuse-hea-tava/. Accessed 09.12.2019.
 120. Vabatahtlike Värav. Volunteer Pass. https://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/vabatahtliku-pass/. Accessed 09.12.2019.
 121. Vabatahtlike Värav. Volunteer's friend badge. https://vabatahtlikud.ee/eng/organisatsioonile/vabatahtliku-sobra-mark/. Accessed 16.11.2020.
 122. Vabatahtlike Värav. Võrgustiku liikmed. https://vabatahtlikud.ee/kontaktid/vorgustiku-liikmed/. Accessed 09.12.2019.
 123. Valgamaa Noorteportaal Tankla. Home. https://tankla.net/. Accessed 09.12.2019.
 124. Valgamaa Noorteportaal Tankla. Mis on Tankla vabatahtliku pass? https://tankla.net/tankla/vabatahtliku-pass.html. Accessed 09.12.2019.
 125. VEPA. Tulemused Eestis. https://www.vepa.ee/tutvustus/tulemused-eestis/. Accessed: 16.11.2020.
 126. Verke. Home. https://www.verke.org/?lang=en. Accessed 15.12.2019.
 127. Võrdsed Võimalused 2020. NEET-noored. https://www.vordsedvoimalused2020.ee/neet-noored/. Accessed 16.11.2020.