Skip to main content

YouthWiki

EACEA National Policies Platform
Sweden

Sweden

References

Last update: 7 March 2022
On this page
  1. Legislation and official policy documents
  2. Data and statistics
  3. Studies, reports and academic publications
  4. Official websites

Legislation and official policy documents

Ministry of Culture (Kulturdepartementet), 2018. Strategy for strong democracy (Strategi för en stark demokrati - främja, förankra, försvara) (last accessed 01/04/2021).

Ministry of Culture (Kulturdepartementet), 2019. Appropriation directives for budget year 2020, the Swedish Agency for Youth and Civil Society (Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) (last accessed 01/04/2021).

Ministry of Culture (Kulturdepartementet), 2020. Appropriation directives for budget year 2021, the Swedish Agency for Youth and Civil Society (Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) (last accessed 01/04/2021).

Ministry of Culture (Kulturdepartementet), 2020. Appropriation directives regarding allocation 3:5 for budget year 2021, the Swedish Agency for Youth and Civil Society (Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 13:5 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) (last accessed 07/03/2022).

Ministry of Education and Research, Ministry of Enterprise and Innovation (Utbildningsdepartementet, Näringsdepartementet) 2009. Strategy for Entrepreneurship within the Education area (Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet) (last accessed 01/04/2021).

Ministry of Education and Research (Utbildningsdepartementet), 2013. European Alliances for Apprenticeships Planned Reforms/ Initiatives (last accessed 01/04/2021).

Ministry of Education and Research (Utbildningsdepartementet), 2014. Appropriation directives for budget year 2015, the Swedish Agency for Youth and Civil Society (Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) (last accessed 01/04/2021).

Ministry of Education and Research (Utbildningsdepartementet), 2015. Appropriation directives for budget year 2016, the Swedish Agency for Youth and Civil Society (Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) (last accessed 01/04/2021).

Ministry of Education and Research (Utbildningsdepartementet), 2016. Appropriation directives for budget year 2017, the Swedish Agency for Youth and Civil Society (Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) (last accessed 01/04/2021).

Ministry of Education and Research (Utbildningsdepartementet), 2017. Appropriation directives for budget year 2018, the Swedish Agency for Youth and Civil Society (Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) (last accessed 01/04/2021).

Ministry of Education and Research (Utbildningsdepartementet), 2018. Appropriation directives for budget year 2019, the Swedish Agency for Youth and Civil Society (Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) (last accessed 01/04/2021).

Ministry of Education and Research (Utbildningsdepartementet), 2015. Strategy for young people who neither work nor study (Vägar framåt – strategi för unga som varken arbetar eller studerar) (last accessed 01/04/2021).

Ministry of Education and Research (Utbildningsdepartementet), 2015. Coordinator for young people who neither work or study. Committee Directive 2015:7 (Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar. Kommittédirektiv 2015:7 ) (last accessed 01/04/2021).

Ministry of Education and Research (Utbildningsdepartementet), 2017 Mission to implement efforts to strengthen the quality of education for newly arrived pupils and students and, if necessary, for pupils and students with a mother tongue other than Swedish. Government decision U2017/00300/S. (Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever och vid behov för barn och elever med annat modersmål än svenska) (last accessed 01/04/2021).

Ministry of Education and Research (Utbildningsdepartementet), 2020. Appropriation directives for budget year 2021, the Swedish National Agency for Education (Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens skolverk) (last accessed 03/03/2022).

Ministry of Employment (Arbetsmarknadsdepartementet),2014. A strategy for equal rights and opportunities regardless of sexual orientation, gender identity and gender expression (En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck) (last accessed 01/04/2021).

Ministry of Employment (Arbetsmarknadsdepartementet),2014. Youth employment policies in Sweden – the Swedish response to the Council recommendation on establishing a Youth Guarantee (last accessed 01/04/2021).

Ministry of Health and Social Affairs (Socialdepartementet), 2012 PRIO Mental Illness - Plan for targeted interventions in the field of mental health 2012-2016 (PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016) (last accessed 01/04/2021).

Ministry of Health and Social Affairs (Socialdepartementet), 2015. Promemoria: A plan for the National Coordinator for child and youth care (Plan för den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården) (last accessed 01/04/2021).

Ministry of Health and Social Affairs (Socialdepartementet), 2017. Mission to establish a national knowledge centre on unaccompanied children and young people, within the National Board of Health (Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscenter om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen) (last accessed 01/04/2021). 

Ministry of Health and Social Affairs (Socialdepartementet), 2017. Child and youth reform - Proposals for a sustainable future. Final report of the National Coordinator for Social Child and Youth Care (Barnets och ungdomens reform – Förslag för en hållbar framtid. Slutrapport från den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården) (last accessed 01/04/2021). 

Ministry of Justice (Justitiedepartementet), 2016. Additional directives to the National Coordinator to make society more resilient to violent extremism (Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism). Committee Directive 2016:43 (last accessed 01/04/2021).

Ministry of Justice (Justitiedepartementet), 2018. Implementation of the Student and Research Directive (Genomförande av student- och forskardirektivet). Ministry Publications Series 2018:37 (last accessed 01/04/2021).

Official Journal of the European Union, 2016. Directive (EU) 2016/801 of the European Parliament and if the Council of 11 May 2016 on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of research, studies, training, voluntary service, pupil exchange schemes or educational projects and au pairing. L 132/21.(last accessed 01/04/2021).

Prime Minister’s Office (Statsrådsberedningen), 2016. The Swedish national reform programme 2016 (Sveriges nationella reformprogram 2016). (last accessed 01/04/2021).

Prime Minister’s Office (Statsrådsberedningen), 2018. The Swedish national reform programme 2018. (last accessed 01/04/2021).

The Swedish Government (Regeringen), 2016. Statement of Government policy September 2016 (Regeringsförklaringen 13 september 2016) (last accessed 01/04/2021).

 

Government Bills (Regeringens propositioner)

Government Bill 1993/94:135. Youth policy (Ungdomspolitik).

Government Bill 1998/99:107.  A sports policy for the 21st century - public health, people movement and entertainment (En idrottspolitik för 2000-talet – folkhälsa, folkrörelse och underhållning) last accessed 01/04/2021).

Government Bill 1998/99:115. On youth issues - Youth Policy for democracy, justice, and confidence (På ungdomars villkor – Ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro) (last accessed 01/04/2021).

Government Bill 2004/05:2. Power to Decide - the Right to Welfare (Makt att bestämma – rätt till välfärd) (last accessed 01/04/2021).

Government Bill 2007/08:110. A Renewed Public Health Policy (En förnyad folkhälsopolitik) (last accessed 01/04/2021).

Government Bill 2008/09:126. State support for sports (Statens stöd till idrotten) (last accessed 01/04/2021).

Government Bill 2009/10:3. Time for Culture (Tid för kultur) (last accessed 01/04/2021).

Government Bill 2013/14:191. Focus on young people – a policy for good living conditions, power and influence (Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande) (last accessed 01/04/2021).

Government Bill 2014/15:1. Budget Bill for 2015. Expenditure area 14 Labour Market and Working Life (Regeringens budgetproposition för 2015. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och Arbetsliv) (last accessed 01/04/2021).

Government Bill 2015/16:1. Budget Bill for 2016. Expenditure area 14 Labour Market and Working Life (Regeringens budgetproposition för 2016. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och Arbetsliv) (last accessed 01/04/2021).

Government Bill 2015/16:1. Budget Bill for 2016. Expenditure area 17, Culture, media, faith communities and leisure (Regeringens budgetproposition för 2016 Utgiftsområde 17, Kultur, medier, trossamfund och fritid) (last accessed 01/04/2021).

Government Bill 2015/16:99. The Spring Budget for 2016 (Vårändringsbudget för 2016) (last accessed 01/04/2021).

Government Bill 2016/17:1. Budget Bill for 2017. Expenditure area 14, Labour Market and Working Life (Regeringens budgetproposition för 2017Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och Arbetsliv) (last accessed 01/04/2021).

Government Bill 2016/17:1. Budget Bill for 2017. Expenditure area 17, Culture, media, faith communities and leisure (Regeringens budgetproposition för 2017Utgiftsområde 17, Kultur, medier, trossamfund och fritid) (last accessed 01/04/2021).

Government Bill 2016/17:116. Policy for Cultural Heritage (Kulturarvspolitik) (last accessed 01/04/2021).

Government Bill 2017/18:1. Budget Bill for 2018. Expenditure area 17, Culture, media, faith communities and leisure (Regeringens budgetproposition för 2018 Utgiftsområde 17, Kultur, medier, trossamfund och fritid) (last accessed 01/04/2021).

Government Bill 2018/19:1. Budget Bill for 2019. Expenditure area 17, Culture, media, faith communities and leisure (Regeringens budgetproposition för 2019 Utgiftsområde 17, Kultur, medier, trossamfund och fritid) (last accessed 01/04/2021).

Government Bill 2019/20:1. Budget Bill for 2020. Expenditure area 17, Culture, media, faith communities and leisure (Regeringens budgetproposition för 2020 Utgiftsområde 17, Kultur, medier, trossamfund och fritid) (last accessed 01/04/2021).

Government Bill 2020/21:1. Budget Bill for 2021. Expenditure area 17, Culture, media, faith communities and leisure (Regeringens budgetproposition för 2021 Utgiftsområde 17, Kultur, medier, trossamfund och fritid) (last accessed 01/04/2021).

Government Communications (Regeringens skrivelser)

Government Communication 2001/02:83. A strategy for the human rights (En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna) (last accessed 16/04/2021).

Government Communication 2005/06:95. A strategy for the human rights 2006-2009 (En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009) (last accessed 16/04/2021).

Government Communication 2007/08:39. Action plan to combat men's violence against women, honor-related violence and oppression, and violence in same-sex relationships (Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer) (last accessed 16/04/2021).

Government Communication 2009/10:53. A strategy for youth policy (En strategi för ungdomspolitiken) (last accessed 16/04/2021).

Government Communication 2013/14:61. Policy for a living democracy (En politik för en levande demokrati) (last accessed 01/04/2021).

Government Communication 2014/15:144. Actions to Make Society More Resilient to Violent Extremism (Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism) (last accessed 01/04/2021).

Government Communication 2015/16:190. Accounting for the distribution of funds from the Swedish Inheritance Fund over the financial year 2015 (Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2015) (last accessed 01/04/2021).

Government Communication 2016/17:29. Government's strategy for the human rights (Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter) (last accessed 01/04/2021).

Government Communication 2017/18:277. Accounting for the distribution of funds from the Swedish Inheritance Fund over the financial year 2017 (Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2017) (last accessed 01/04/2021).

Government Communication 2020/21:105. Communication on youth policy (Ungdomspolitisk skrivelse) (last accessed 01/04/2021).

Government Offices of Sweden (Regeringskansliet), 2020. The Government’s work for the equal rights and opportunities of LGBTI people (last accessed 07/03/2022).

Government promemoria 2017-03-09. Strengthened digital literacy in school's governing documents (Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument) (last accessed 01/04/2021).

 

 

Legislation, Swedish Code of Statues (Svensk författningssamling)

SFS 1976:580 Codetermination Act (Lag om medbestämmande i arbetslivet) (last accessed 01/04/2021).

SFS 1977: 480 Annual Leave Act (Semesterlag) (last accessed 01/04/2021).

SFS  1977:1160 Work Environment Act (Arbetsmiljölagen) (last accessed 01/04/2021).

SFS  1982:80 Employment protection Act (Lag om anställningsskydd) (last accessed 01/04/2021).

SFS  1982:673 Work Time Act (Arbetstidslag) (last accessed 01/04/2021).

SFS 1985:100 Education Act (Skollagen) (last accessed 01/04/2021).

SFS 1987:667 Act on Economic Associations (Lagen om ekonomiska föreningar) (last accessed 01/04/2021).

SFS 1990:52  Care of young persons Act (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) (last accessed 01/04/2021).

SFS 1991:900 Local Government Act (Kommunallag) (last accessed 01/04/2021).

SFS 1992:1434 Higher Education Act (Högskolelag) (last accessed 01/04/2021).

SFS  1993:100 The Higher Education ordinance (Högskoleförordningen)  (last accessed 01/04/2021).

SFS 1994:1220 Act on foundations (Stiftelselagen ) (last accessed 01/04/2021).

SFS  1995: 584 Parental Leave Act (Föräldraledighetslag) (last accessed 01/04/2021).

SFS 1998:1593 Act on faith communities (Lag om trossamfund) (last accessed 01/04/2021).

SFS (1999:1177) Ordinance on central government grants to sports (Förordning omstatsbidrag till idrottsverksamhet) (last accessed 01/04/2021).

SFS  2000:628 Ordinance about the Labour Market Policy Activity (Förordning om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten) (last accessed 01/04/2021).

SFS 2001:453 Social Services Act (Socialtjänstlagen) (last accessed 01/04/2021).

SFS 2003:1210 Act on financial coordination of rehabilitation measures (Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser) (last accessed 01/04/2021).

SFS 2005:837 Elections Act (Vallag) (last accessed 01/04/2021).

SFS  2007:813 Ordinance on youth employment guarantees (Förordning om jobbgarantin för ungdomar)  (last accessed 01/04/2021.

SFS  2007: 1030 Ordinance with instruction for the Public Employment Service (Förordning med instruktion för Arbetsförmedlingen) (last accessed 01/04/2021).

SFS  2008: 567 Discrimination Act (Diskrimineringslagen) (last accessed 01/04/2021).

SFS 2009:769. Student union ordinance (Studentkårsförordning) (last accessed 01/04/2021).

SFS 2010:2039. Upper secondary school ordinance (Gymnasieförordning) (last accessed 01/04/2021).

SFS 2010:800 Education Act (Skollagen) (last accessed 01/04/2021).

SFS 2011:65 Ordinance on central government grants for child and youth organisations (Förordning om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer). (last accessed 01/04/2021).

SFS 2011:1508 Ordinance on central government grants for activities to safeguard democracy (Förordning om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin) (last accessed 01/04/2021).

SFS 2012:854 Rental Workers Act (Lag om uthyrning av arbetstagare) (last accessed 01/04/2021).

SFS 2015:49 Ordinance for the Swedish Agency for Youth and Civil Society (Förordning med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) (last accessed 01/04/2021).

SFS 2015:502 Ordinance On cooperation to reduce youth unemployment (Förordning om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten) (last accessed 01/04/2021).

SFS 2016:400 Ordinance on central government grants for recruitments in school health Services and in special education, and for training in these fields (Förordning om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser) (last accessed 01/04/2021).

SFS 2016:1367 Ordinance on central government grants for public assembly halls  (Förordning om statsbidrag till allmänna samlingslokaler) (last accessed 01/04/2021).

SFS 2017:818 Ordinance on central government grants for increasing equity in Compulsory Education (Förordning om statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan) (last accessed 01/04/2021).

SFS 2018:1197 UN Convention on the Rights of the Child (Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter) (last accessed 01/04/2021).

SFS 2018:1425 Ordinance for the Swedish Agency for Youth and Civil Society (Förordning med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) (last accessed 01/04/2021).

 

Data and statistics

Eurostat. Young people neither in employment nor in education and training by sex, age and labour status (NEET rates). (last accessed 07/03/2022).

Statistics Sweden (Statistiska centralbyrån, SCB). Statistical database. Population 15-74 years (LFS) by sex, age and employment status. 1970 - 2017 (Befolkningen 15-74 år (AKU) efter kön, ålder och arbetskraftstillhörighet. År 1970 - 2017) (last accessed 15/04/2021).

Statistics Sweden (Statistiska centralbyrån, SCB). Statistical database. Voter turnout in European Parliament elections 2004, 2009 and 2014 (Valdeltagande i Europaparlamentsval bland samtliga röstberättigade efter kön och ålder (urvalsundersökning). Valår 2004, 2009, 2014) (last accessed 15/04/2021).

Statistiska centralbyrån, SCB (Statistics Sweden). Statistical database, ULF/SILC. Membership in political parties (Medlemskap i politiska partier efter ålder och kön), 2008/2009–2018/2018 (last accessed 15/04/2021).

Swedish National Agency for Education (Skolverket ), 2018. Compulsory School - Grades and Tests - National Level. Table 1 C: Eligibility for upper secondary school's national programmes for pupils who completed grade 9 (Grundskolan – Betyg och Prov – Riksnivå. Tabell 1 C: Behörighet till gymnasieskolans nationella program för elever som avslutat årskurs 9) Stockholm: Skolverket (last accessed 15/04/2021).  

 

Studies, reports and academic publications

Agency for Cultural Policy Analysis (Myndigheten för kulturanalys), 2017. Cultural activities. Socio-economic analyzes and time trends (Kulturvanor. Socioekonomiska analyser och tidstrender). Stockholm: Myndigheten för kulturanalys (last accessed 15/04/2021).

Agency for Cultural Policy Analysis (Myndigheten för kulturanalys), 2017. Cultural activities among children and youth (Barns och ungas kulturaktiviteter. Kulturfakta 17:05). Stockholm: Myndigheten för kulturanalys (last accessed 15/04/2021).

Agency for Cultural Policy Analysis (Myndigheten för kulturanalys), 2021. Cultural habits in Sweden 2020 (Kulturvanor i Sverige 2020. Kulturfakta 2021:2). Stockholm: Myndigheten för kulturanalys (last accessed 15/04/2021).

Agenda 2030-delegationen, 2017. In the direction of sustainable welfare (I riktning mot en hållbar välfärd). Stockholm, Finansdepartementet (last accessed 15/04/2021).

Bakshi, Ann-Sofie, 2013. A Healthier Sweden 2010-2012. Assessment of the effectiveness of the Government Mission and the Public Health Institute's implementation strategies in a public health science perspective (Ett friskare Sverige 2010–2012 Bedömning av ändamålsenligheten i regeringsuppdraget och Statens folkhälsoinstituts genomförandestrategier i ett folkhälsovetenskapligt perspektiv). Stockholm: Folkhälsomyndigheten.

Code of good practice for civil participation in the decision-making process. (last accessed 15/04/2021).

Directorate General Education and Culture. National report – Sweden 2010. Study on Volunteering in the European Union. Country Report Sweden (last accessed 15/04/2021).

Johannisson, B., Madsén, T., Hjorth, D., 1997. In the Sign of Entrepreneurship: A study about schooling in renewal (I entreprenörskapets tecken: en studie av skolning i förnyelse) Ministry series (Ds) 1997:3. Stockholm: Fritzes.

Ecorys, 2011. Assessing practices for using indicators in fields related to youth. Final Report for the European Commission DG Education and Culture.  Birmingham, United Kingdom: Vincent House (last accessed 15/04/2021).

Eklund, E. J., Karlsson, P and Petterson, L., 2015. Unemployment, vacancies and education – How has the matching on the Swedish labour market developed since the 1990 crisis? (Arbetslöshet, vakanser och utbildning – Hur har matchningen på Svenska arbetsmarknad utvecklats sedan 1990-talskrisen?). Jönköping: Jönköping International Business School (last accessed 15/04/2021).

Von Essen, Johan, Jegermalm, Magnus and Svedberg, Lars, 2014. People and associations - civic engagement 1992-2014 (Folk i rörelse - medborgerligt engagemang 1992-2014). Stockholm: Ersta Sköndal högskola (last accessed 15/04/2021). 

Von Essen, Johan, 2012. On non-profit leaders in children's and youth sport, and the social dimensions of leadership in sports (Om ideella ledare i barn- och ungdomsidrotten och idrottsledarskapets sociala dimensioner). Stockholm: Ersta Sköndal högskola (last accessed 15/04/2021).   

Von Essen, Johan, Svedberg, Lars, eds. 2020. Civic engagament in Sweden (Medborgerligt engagemang i Sverige 1992-2019). Stockholm: Ersta Sköndal Bräcke högskola (last accessed 07/03/2022). 

European Commission/EACEA/Eurydice, 2013. Physical Education and Sport at School in Europe Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union (last accessed 15/04/2021).

European Commission, 2014: European inventory on validation of non-formal and informal learning 2014 Country report: Sweden. European Union (last accessed 15/04/2021).

European Commission, 2015. Quality Youth Work. A common framework for the further development of youth work. European Union (last accessed 15/04/2021).

European Commission, 2016: European inventory on validation of non-formal and informal learning 2016 Country report: Sweden. European Union (last accessed 15/04/2021).

European Commission, 2018. Education and Training Monitor 2018. Sweden. European Union (last accessed 15/04/2021).

European Commission/EACEA/Eurydice, 2017. Citizenship education at school in Europe, 2017. Luxembourg: Publications Office of the European Union (last accessed 15/04/2021).

Forte, 2018: The living conditions of young people and young adults in Sweden. A knowledge overview focusing on inequality (Ungdomars och unga vuxnas levnadsvillkor i Sverige. En kunskapsöversikt med fokus på ojämlikhet). Stockholm: Forte (last accessed 15/04/2021).

Fritidsledarskolorna, 2010. Common curriculum for youth work training in Sweden (Gemensam utbildningsplan för fritidsledautbildning i Sverige). www.fritidsledare.se (last accessed 15/04/2021).

Grosse, Julia, 2006. Volunteer programs aimed at young people - inventory and analysis (Volontärprogram riktade till ungdomar – kartläggning och analys). Stockholm: Ersta Sköndal högskola (last accessed 15/04/2021).

Herz, Marcus, 2016. Social work, education and work against so-called violent extremism (Socialt arbete, pedagogik och arbetet mot så kallad våldsbejakande extremism). Göteborg: Segerstedtinstitutet (last accessed 15/04/2021).

Lindqvist, K. & Blomgren, R., 2016. In-depth evaluation of state subsidy to Creative Schools (Fördjupad utvärdering av statsbidraget Skapande skola). Helsingborg: Lunds Universitet (last accessed 15/04/2021).

Ministry of Culture (Kulturdepartementet), 2018. The government's long-term strategy to reduce and counteract segregation (Regerings långsiktiga strategi för att minska och motverka segregationen). Stockholm: Government Offices (last accessed 07/03/2022).

Ministry of Integration and Gender Equality (Integrations- och jämställdhetsdepartementet), 2007. The national report of Sweden concerning the implementation of the common objectives for voluntary activities of young people. Stockholm: Government Offices (last accessed 15/04/2021).

Ministry of Labour Market (Arbetsmarknadsdepartementet), 2021. Action plan for equal rights and opportunities for LGBTQI people (Handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter). Stockholm: Government Offices (last accessed 07/03/2022).

Ministry Publications Series 2003:23 (Ds 2003:23). Validation, etc. - continued development of adult learning (Validering m.m. – fortsatt utveckling av vuxnas lärande). Stockholm: Government Offices (last accessed 15/04/2021)

Ministry Publications Series 2016:24 (Ds 2016:24). Validation with added value (Validering med mervärde). Stockholm: Government Offices (last accessed 15/04/2021)

National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen), 2013. Collaboration for the best interest of children - A guide to children's needs for action by several actors (Samverka för barns bästa – en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer). Stockholm: Socialstyrelsen (last accessed 15/04/2021).

National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen) & Swedish National Agency for Education (Skolverket ), 2016. Guidance for school health services (Vägledning för elevhälsan). Stockholm: Socialstyrelsen (last accessed 15/04/2021).

National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen), 2021. Final report from the Knowledge Center for unaccompanied children (Slutrapport från Kunskapscentrum för ensamkommande barn). Stockholm: Socialstyrelsen (last accessed 07/03/2022).

National Board for Youth Affairs (Ungdomsstyrelsen), 1998. Review of National Youth Policy. Swedish National Report (Svensk ungdomspolitik. Underlag inför en bedömning inom Europarådet). Växjö: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

National Board for Youth Affairs (Ungdomsstyrelsen), 2008. Fokus 08 - The living conditions of young people in socially deprived neighbourhoods in Sweden (Fokus 08- En analys av ungas utanförskap ). Växjö: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (last accessed 15/04/2021). 

National Board for Youth Affairs (Ungdomsstyrelsen), 2010. Fokus 10 -Youth participation (Fokus 10- En analys av ungas inflytande ). Växjö: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (last accessed 15/04/2021). 

National Board for Youth Affairs (Ungdomsstyrelsen), 2011. When, where, how - on youth culture (När var hur - om ungas kultur). Växjö: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (last accessed 15/04/2021). 

National Board for Youth Affairs (Ungdomsstyrelsen), 2013. Broader engagement with commitment guides 2013 (Breddat engagemang Verksamheter med engagemangsguider 2013). Växjö: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (last accessed 015/04/2021). 

National Board for Youth Affairs (Ungdomsstyrelsen), 2013. Young people with attitude 2013 (Unga med attityd 2013). Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (last accessed 15/04/2021). 

National Board for Youth Affairs (Ungdomsstyrelsen), 2013. Young people and violence (Unga och våld). Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (last accessed 15/04/2021). 

National Coordinator in the Field of Mental Health (Nationell samordnare inom området psykisk hälsa), 2016. Government strategy in the field of mental health 2016-2020 (Regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016–2020. Fem fokusområden fem år framåt). Stockholm: Folkhälsomyndigheten (last accessed 15/04/2021).

National Coordinator for Protecting Democracy against Violent Extremism (Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism), 2016. A national strategy to counter violent extremism (Nationell strategi mot våldsbejakande extremism). Stockholm: Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism (last accessed 15/04/2021).

Nordic Council of Ministers, 2016. A strategy for children and youth (Strategi for børn og unge i Norden). København: Nordisk Ministerråd (last accessed 15/04/2021).

Mattsson, C., Lebedinski Arfvidson, C., Johansson, T., 2016. Between the urgent and the elusive. A study of ongoing development work to prevent young people recruited into environments that use violence in the name of Islam (Mellan det angelägna och det svårfångade. En studie av pågående utvecklingsarbete för att förhindra att unga människor rekryteras till miljöer som utövar våld i islams namn). Göteborg: Segerstedtinstitutet (last accessed 15/04/2021).

National Library of Sweden, Swedish Film Institute (Kungliga biblioteket och Svenska filminstitutet) 2018. Digitalisation of audiovisual collections (Digitalisering av audiovisuella samlingar). Stockholm: Kungliga biblioteket och Svenska filminstitutet (last accessed 04/03/2022).

Olofsson, Jonas (Ed.), 2014. The long way to the labour market: About Excluded Youth (Den långa vägen till arbetsmarknaden: Om unga utanför). Lund: Studentlitteratur.  

Olofsson, Jonas, Wadensjö, Eskil, 2012. Youth, Education and Labour Market in the Nordic countries: Similar But Not the Same. Berlin: Fredrich Eibert Stiftung (last accessed 15/04/2021).    

Olofsson Jonas, Wadensjö, Eskil, 2015. Right and Wrongs About Youth Unemployment (Rätt och fel om ungdomsarbetslöshet). Stockholm: Dialogos förlag.

Oxford Research, 2020. Evaluation of the Delegation for young people and new arrivals to work (Utvärdering av Delegationen för unga och nyanlända till arbete). Stockholm: Oxford Research AB (last accessed 07/03/2022).

PA Consulting Group 2013. A healthier Sweden 2010-2012 – An Evaluation of the Effectiveness of Healthier Sweden (Ett friskare Sverige 2010-2012 – Utvärdering av ändamålsenligheten med regeringsuppdraget Ett friskare Sverige ur ett uppmärksamhetsperspektiv). Stockholm: PA Regional Office.

Petersen S. et al., 2010. Children’s and adolescents’ mental health in Sweden. A systematic literature review with emphasis on changes over time (Barns och ungdomars psykiska hälsa i Sverige. En systematisk litteraturöversikt med tonvikt på förändringar över tid). Stockholm: Kungliga Vetenskapsakademin (last accessed 15/04/2021).

Public Employment Service (Arbetsförmedlingen), 2016. Annual report 2015. Stockholm: Arbetsförmedlingen (last accessed 15/04/2021).

Public Employment Service (Arbetsförmedlingen), 2017. Youth Unemployment and Youth Guarantee. An Overview (Ungdomsarbetslöshet och ungdomsgarantin. En översikt). Stockholm: Arbetsförmedlingen (last accessed 15/04/2021).

Public Employment Service (Arbetsförmedlingen), 2021. Labour market policy programmes (Arbetsmarknadspolitiska program). Stockholm: Arbetsförmedlingen (last accessed 07/034/2022).

Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten), 2011.  Social health inequalities in Swedish children and adolescents – a systematic review, second edition. Stockholm: Folkhälsomyndigheten.

Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten), 2016. A national action programme for suicide prevention (Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention). Stockholm: Folkhälsomyndigheten (last accessed 15/04/2021).

Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten), 2016. Suicide Prevention 2016. A progress report on national work on suicide prevention (Suicidprevention 2016. En lägesrapport om det nationella arbetet med att förebygga självmord). Stockholm: Folkhälsomyndigheten (last accessed 15/04/2021).

Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten), 2017. Public Health Development. Annual Report 2017 (Folkhälsans utveckling. Årsrapport 2017). Stockholm: Folkhälsomyndigheten (last accessed 15/04/2021).

Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten) & Swedish National Food Agency (Livsmedelsverket) 2017.  Measures for long-term work for health promotion, related to eating habits and physical activity (Förslag till åtgärder för ett stärkt, långsiktigt arbete för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet). Stockholm: Folkhälsomyndigheten (last accessed 15/04/2021).

Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten), 2020. Mental health and suicide prevention. Progress report 2019 (Psykisk hälsa och suicidprevention. Lägesrapport 2019). Stockholm: Folkhälsomyndigheten (last accessed 04/03/2022).

Ramböll Management Consulting, 2014. An evaluation of Theme group Youth in working life (Utvärdering av Temagruppen Unga i arbetslivet). Stockholm: Svenska EFS-rådet.  

Statistics Sweden (Statistiska centralbyrån), 2014. Trends and Forecasts 2014 Population, Education and Labour Market in Sweden – outlook to year 2035 (Trender och prognoser 2014: Befolkningen, utbildningen och arbetsmarknaden med sikte på år 2035). Stockholm: SCB, prognosinstitutet (last accessed 15/04/2021). 

Statistics Sweden (Statistiska centralbyrån), 2014. The development on the Swedish labour market since the economical crisis (Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden sedan finanskrisen). Stockholm: Statistiska centralbyrån (last accessed 15/04/2021). 

Statistics Sweden (Statistiska centralbyrån), 2017. International mobility for education among young people in Sweden (Internationell rörlighet för utbildning bland unga i Sverige). Stockholm: Statistiska centralbyrån (last accessed 15/04/2021). 

Statistics Sweden (Statistiska centralbyrån), 2017.  Young people who either study or work. The labour market situation for early school leavers born in the 1990’s. (Unga utanför? – Så har det gått på arbetsmarknaden för 90-talister utan fullföljd gymnasieutbildning). Stockholm: Statistiska centralbyrån (last accessed 15/04/2021). 

Statistics Sweden (Statistiska centralbyrån), 2021. Trends and Forecasts 2020, Population, education, labour market, with a view to the year 2035. (Trender och Prognoser 2020, Befolkning, utbildning, arbetsmarknad, med sikte på år 2035). Stockholm: Statistiska centralbyrån (last accessed 07/03/2022). 

Swedish Agency for Cultural Policy Analysis (Myndigheten för kulturanalys), 2016. Creative school. (Skapande skola Mer kultur till skoleleverna och mer jobb till konstnärerna?) Göteborg: Myndighten för kulturanalys (last accessed 15/04/2021).

Swedish Agency for Cultural Policy Analysis (Myndigheten för kulturanalys), 2019. Culture in service of democracy. An evalation of Taking Place (Kultur i demokratins tjänst. En utvärdering av satsningen Äga rum) Göteborg: Myndigheten för kulturanalys (last accessed 15/04/2021).

Swedish Agency for Public Management (Statskontoret), 2010. A more effective monitoring system for the national youth policy (Ett effektivare uppföljningssystem för den nationella ungdomspolitiken). Stockholm: Statskontoret (last accessed 15/04/2021). 

Swedish Agency for Public Management (Statskontoret), 2014. National coordinators. A new form of governence? (Nationella samordnare. Statlig styrning i otraditionella former?) Stockholm: Statskontoret (last accessed 15/04/2021). 

Swedish Agency for Public Management (Statskontoret), 2017. Evaluation of the government strategy for young people who neither work nor study (Utvärdering av regeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar) Stockholm: Statskontoret (last accessed 15/04/2021). 

Swedish Agency for Youth and Civil Society (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF), 2014. School elections 2014. Final report (Skolval 2014. Slutrapportering av uppdraget). Växjö: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (last accessed 15/04/2021).

Swedish Agency for Youth and Civil Society (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF), 2014. No reason to wait – Handbook for violence prevention work with children and young people (Inget att vänta på. Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga). Växjö: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (last accessed 15/04/2021).

Swedish Agency for Youth and Civil Society (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF), 2015. Ways to empower young people and youth organisations in monitoring youth policies. Plan for 2015-2017 (Stärka unga och ungdomsorganisationers perspektiv i uppföljningen av ungdomspolitiken. Plan för 2015-2017). Växjö: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (last accessed 15/04/2021).

Swedish Agency for Youth and Civil Society (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF), 2015. Conditions for non-profit organisations and faith societies (Villkor för ideella föreningar och trossamfund: Civila samhällets villkor) Växjö: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (last accessed 15/04/2021).

Swedish Agency for Youth and Civil Society (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF), 2016. Youth today 2016. A description of young people's living conditions (Ung idag 2016. En beskrivning av ungas levnadsvillkor) Växjö: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (last accessed 15/04/2021).

Swedish Agency for Youth and Civil Society (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF), 2016. Focus 16 Establishment of young newly arrived (Fokus 16Unga nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet) Växjö: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (last accessed 15/04/2021).

Swedish Agency for Youth and Civil Society (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF), 2016. Annual report 2015 (Årsredovisning 2015). Växjö: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (last accessed 15/04/2021).

Swedish Agency for Youth and Civil Society (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF), 2017. Annual report 2016 (Årsredovisning 2016). Växjö: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (last accessed 15/04/2021).

Swedish Agency for Youth and Civil Society (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF), 2018. Annual report 2017 (Årsredovisning 2017). Växjö: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (last accessed 15/04/2021).

Swedish Agency for Youth and Civil Society (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF), 2019. Annual report 2018 (Årsredovisning 2018). Växjö: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (last accessed 15/04/2021).

Swedish Agency for Youth and Civil Society (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF), 2020. Annual report 2019 (Årsredovisning 2019). Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (last accessed 15/04/2021).

Swedish Agency for Youth and Civil Society (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF), 2021. Annual report 2020 (Årsredovisning 2020). Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (last accessed 15/04/2021).

Swedish Agency for Youth and Civil Society (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF), 2019. Find the way! Youth Today 2019 (Hitta vägen! Ung idag 2019). Växjö: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (last accessed 15/04/2021).

Swedish Agency for Youth and Civil Society (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF), 2019. Focus 19 - It would be fun if they asked sometimes.Young people's opportunities for influencing at local level (Fokus 19 - Det vore ju kul om de frågade nån gång. Ungas möjligheter till inflytande på lokal nivå). Växjö: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (last accessed 15/04/2021).

Swedish Agency for Youth and Civil Society (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF), 2019. Meaningful leisure time for all young people (En meningsfull fritid för alla unga). Växjö: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (last accessed 04/03/2022).

Swedish Agency for Youth and Civil Society (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF), 2019. Skills and development needs in youth work (Kompetens- och utvecklingsbehov i öppen fritidsverksamhet). Växjö: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (last accessed 15/04/2021).

Swedish Agency for Youth and Civil Society (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF), 2019. Accounting assignment analysis to the government's youth policy (Redovisning uppdrag analys till regeringens ungdomspolitik). Växjö: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (last accessed 15/04/2021).

Swedish Agency for Youth and Civil Society (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF), 2020. "It is important that we are doing well" Young lgbt-persons´voices about open and inclusive leisure environments (”Det är viktigt att se att det går bra för många” Unga hbtq-personers röster om öppna och inkluderande miljöer). Växjö: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (last accessed 15/04/2021).

Swedish Agency for Youth and Civil Society (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF), 2020. Focus 20 - It will only get worse if I tell (Fokus 20 - det blir ju bara värre om jag berättar). Växjö: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (last accessed 15/04/2021).

Swedish Association of Local Authorities and Regions (Sveriges kommuner och landsting) 2011. Municipalities and the labour market policy (Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken). Stockholm: Sveriges kommuner och landsting (last accessed 15/04/2021). 

Swedish Arts Council (Kulturrådet), 2019. An evaluation of Creative Schools. (Översyn av Skapande skola). Stockholm: Kulturrådet (last accessed15/04/2021).    

Swedish Arts Council (Kulturrådet), 2019. Culture School in figures (Kulturskolan i siffror ). Stockholm: Kulturrådet (last accessed 15/04/2021).    

Swedish Arts Council (Kulturrådet), 2021. Results of grants to the cultural school. Follow-up of the cultural school grant 2016–2018 (Resultat av bidrag till kulturskolan. Uppföljning av kulturskolebidraget 2016–2018). Stockholm: Kulturrådet (last accessed 04/03/2022).   

Swedish Arts Council (Kulturrådet), 2021. The Swedish Art Council's annual report 2020 (Kulturrådets årsredovisning 2020). Stockholm: Kulturrådet (last accessed 04/03/2022).   

Swedish Council for Higher Education (Universitets- och högskolerådet) 2015. Eurostudent V. A brief insight on student mobility Eurostudent V. En kort inblick i studenternas mobilitet). Stockholm: Universitets- och högskolerådet (last accessed 15/04/2021). 

Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) 2016. Alcohol and Drug Use Among Students (Skolelevers drogvanor 2016).  Stockholm: CAN (last accessed 15/04/2021). 

Swedish ESF Council (Svenska ESF-rådet), 2021. Annual report 2020 (Årsredovisning 2020). Gävle: Svenska ESF-rådet.

Swedish Food Agency (Livsmedelsverket) 2019. National guidelines for meals at school (Nationella riktlinjer för måltider i skolan). Uppsala: Livsmedelsverket (last accessed 04/03/2022).  

Swedish Government Official Reports Series (SOU) 2009/10:55. A policy for the civil society (En politik för det civila samhället). Stockholm: Fritzes (last accessed 15/04/2021).  

Swedish Government Official Reports Series (SOU) 2015:104. Long-term survey of the Swedish economy 2015 (Långtidsutredningen 2015). Stockholm: Fritzes (last accessed 15/04/2021).  

Swedish Government Official Reports Series (SOU) 2016:5. The 2014 Commission on Democracy – Participation and equal influence (2014 års demokratiutredning, Låt flera forma framtiden). Stockholm: Fritzes (last accessed 15/04/2021).  

Swedish Government Official Reports Series (SOU) 2016:13. A palette for strengthening the civil society (Palett för ett stärkt civilsamhälle). Stockholm: Fritzes (last accessed 15/04/2021).  

Swedish Government Official Reports Series (SOU) 2016:19. The Convention on the Rights of the Child will be part of Swedish law (Barnkonventionen blir svensk lag). Stockholm: Fritzes (last accessed 15/04/2021). 

Swedish Government Official Reports Series (SOU) 2016:35. Swedish School Commission’s proposals aiming to improve learning outcomes and equity in Swedish schools (Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet). Stockholm: Fritzes (last accessed 15/04/2021). 

Swedish Government Official Reports Series (SOU) 2016:69. An inclusive arts school on its own (En inkluderande kulturskola på egen grund). Stockholm: Fritzes (last accessed 15/04/2021). 

Swedish Government Official Reports Series (SOU) 2016:77. Upper secondary education for all – Actions for all young people to begin and pursue secondary education (En gymnasieutbildning för alla- åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning). Stockholm: Fritzes (last accessed 15/04/2021). 

Swedish Government Official Reports Series (SOU) 2016:94. Give attention to absenteeism in school (Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera). Stockholm: Fritzes (last accessed 15/04/2021). 

Swedish Government Official Reports Series (SOU) 2017:18. A national strategy for validation (En nationell strategi för validering). Stockholm: Fritzes (last accessed 15/04/2021). 

Swedish Government Official Reports Series (SOU) 2017:35. Final report of the Swedish School Commission (Samling för skolan -  Nationell strategi för kunskap och likvärdighet. Slutbetänkande av 2015 års skolkommission). Stockholm: Fritzes (last accessed 15/04/2021).  

Swedish Government Official Reports Series (SOU) 2017:47. Next step towards a more equitable health - Proposals for long-term work for a good and equitable health (Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa). Stockholm: Fritzes (last accessed 15/04/2021). 

Swedish Government Official Reports Series (SOU) 2018:11. Our shared responsibility - for young people who neither work nor study (Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar). Stockholm: Fritzes (last accessed 15/04/2021). 

Swedish Government Official Reports Series (SOU) 2018:12. Mission: Collaboration 2018. Many challenges remain (Uppdrag: Samverkan 2018 Många utmaningar återstår). Stockholm: Fritzes (last accessed 15/04/2021). 

Swedish Government Official Reports Series (SOU) 2019:13. Agenda 2030 and Sweden: The world's challenge - the world's opportunity (Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet). Stockholm: Fritzes (last accessed 04/03/2022). 

Swedish Government Official Reports Series (SOU) 2019:65. The long-term investigation 2019 (Långtidsutredningen 2019). Stockholm: Fritzes (last accessed 07/03/2022). 

Swedish Government Official Reports Series (SOU) 2019:69. Validation - for skills supply and lifelong learning (Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande). Stockholm: Fritzes (last accessed 04/03/2022). 

Swedish Government Official Reports Series (SOU) 2021:11. Better opportunities for students to reach the knowledge requirements (Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven). Stockholm: Fritzes (last accessed 04/03/2022). 

Swedish Government Official Reports Series (SOU) 2021:34. Start with the kids! Cohesive good and close care for children and young people (Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga). Stockholm: Fritzes (last accessed 04/03/2022). 

Swedish Government Official Reports Series (SOU) 2021:78. Start with the kids! Follow up health and share information for good and close care (Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård). Stockholm: Fritzes (last accessed 04/03/2022). 

Swedish Higher Education Authority (Universitetskanslersämbetet), 2018. A report to the Government. Collaboration on dimensioning of education. (Samverkan om dimensionering av utbildning. En kartläggning – rapportering av ett regeringsuppdrag). Stockholm: Universitetskanslersämbetet (last accessed 15/04/2021). 

Swedish Inheritance Fund (Arvsfonden), 2020. The Heritage Fund Delegation's annual report 2019 (Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse 2019). Stockholm: Arvsfonden (last accessed 04/03/2022). 

Swedish Media Council (Statens medieråd), 2020. Final report of government assignment No Hate Speech Movement (Slutredovisning av regeringsuppdrag No Hate Speech Movement). Stockholm: Statens Medieråd (last accessed 04/03/2022). 

Swedish National Agency for Education (Skolverket ), 2004. Foreign-born students. Report to the Government 1 October 2004 (Elever med utländsk bakgrund. Rapport till regeringen 1 oktober 2004) Dnr 75 – 2004:545. Stockholm: Skolverket.

Swedish National Agency for Education (Skolverket ), 2011. Upper secondary school 2011. Stockholm: Skolverket (last accessed 15/04/2021).  

Swedish National Agency for Education (Skolverket ), 2013. Curriculum for the upper secondary school. Stockholm: Skolverket (last accessed 15/04/2021).  

Swedish National Agency for Education (Skolverket ), 2013. Work with Study and Counseling Guidance (Arbete med studie och yrkesvägledning).  Stockholm: Skolverket (last accessed 15/04/2021).  

Swedish National Agency for Education (Skolverket ), 2015. Create and Venture (Skapa och våga). Stockholm: Skolverket (last accessed 15/04/2021).  

Swedish National Agency for Education (Skolverket ), 2015. Systematic Quality Assurance for the Education Sector (Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet). Stockholm: Skolverket (last accessed 15/04/2021).  

Swedish National Agency for Education (Skolverket ), 2016. Participation for Learning. Stockholm: Skolverket (last accessed 15/04/2021).  

Swedish National Agency for Education (Skolverket ), 2016. How to prevent drop outs in upper secondary education (Redovisning av genomförandeplan av uppdraget att genomföra verksamhetsnära insatser för huvudmän och gymnasieskolor för att förebygga avhopp från gymnasieskolan). Stockholm: Skolverket (last accessed 15/04/2021).  

Swedish National Agency for Education (Skolverket ), 2018. Analysis of the importance of family backgrounds for school results and differences between schools (Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor. En kvantitativ studie av utvecklingen över tid i slutet av grundskolan). Stockholm: Skolverket (last accessed 15/04/2021).  

Swedish National Agency for Higher Education (Högskoleverket), 2009. Mapping of Entrepreneurship and Innovation (Kartläggning av entreprenörskap och innovation). Stockholm: Högskoleverket (last accessed 15/04/2021).

Swedish National Agency for Higher Vocational Education (Myndigheten för yrkeshögskolan), 2010. Entrepreneurship in Higher Vocational Education (Entreprenörskap i yrkeshögskoleutbildningarna och i de kvalificerade yrkesutbildningarna). Västerås: Myndigheten för yrkeshögskolan (last accessed 15/04/2021).

Swedish National Food Agency (Livsmedelsverket) 2018. Good School Meals (Bra måltider i skolan). Stockholm: Livsmedelsverket. (last accessed 15/04/2021).

Swedish National Heritage Board (Riksantikvarieämbetet) 2020. School and cultural heritage: government assignment to map and promote collaboration between the school system and cultural heritage institutions (Skolan och kulturarvet: regeringsuppdrag att kartlägga och främja samverkan mellan skolväsendet och kulturarvsinstitutionerna). Stockholm: Riksantikvarieämbetet (last accessed 04/03/2022). 

Swedish National Mediation Office (Medlingsinstitutet), 2018. Trade union agreements and  wage formation in 2018 (Avtalsrörelsen och lönebildningen år 2018. Medlingsinstitutets årsrapport). Medlingsinstitutet: Stockholm (last accessed 15/04/2021).

Swedish Parliament (Riksdagen).  Finsam – a follow-up of the financial coordination of rehabilitation Measures  (Finsam - en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Rapport från riksdagen 2014/15:RFR13). Stockholm: Riksdagen (last accessed 15/04/2021). 

Swedish Public Employment Service, Swedish Social Insurance Office (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan), 2016. Measures to strengthen support for long-term sick and for young people with activity compensation through coordination of collaboration agencies (Åtgärder för att förstärka stödet till långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning i samverkan genom samordningsförbund). Stockholm: Försäkringskassan (last accessed 15/04/2021).

Swedish Research Council for Health, Working life and Welfare (Forte), 2014. Children’s and adolescents’ mental health (Barns och ungdomars psykiska hälsa). Stockholm: Forte (last accessed 15/04/2021).

Swedish Research Council for sport science (Centrum för idrottsforskning), 2016. Government support to sports movement (Statens stöd till idrotten – uppföljning 2016). Stockholm: Centrum för idrottsforskning. (last accessed 15/04/2021).

Swedish School Inspectorate (Skolinspektionen), 2013. Quality assurance of the Career and Counseling Services offered in Primary School (Kvalitetsgransgranskning Studie- och yrkesvägledning i grundskolan). Stockholm: Skolinspektionen (last accessed 15/04/2021).   

Swedish School Inspectorate (Skolinspektionen), 2015. Health Services in Schools - Pupils' needs and school efforts. (Elevhälsa - Elevers behov och skolans insatser. Stockholm: Skolinspektionen (last accessed 15/04/2021).   

Swedish School Inspectorate (Skolinspektionen), 2016. Local activities within the municipal responsibility for young people not in education (Kommuners arbete med det kommunala aktivitetsansvaret). Stockholm: Skolinspektionen (last accessed 15/04/2021).      

Swedish School Inspectorate (Skolinspektionen), 2021. Upper secondary school's promotion of student health (Gymnasieskolors arbete för att främja elevers hälsa). Stockholm: Skolinspektionen (last accessed 04/03/2022).   

Swedish Social Insurance Inspectorate (Inspektionen för socialförsäkringen), 2019. The organisation and activities of the coordination agencies (Samordningsförbundens organisering och verksamhet). Göteborg: Inspektionen för socialförsäkringen (last accessed 04/03/2022).

Swedish Social Insurance Inspectorate (Inspektionen för socialförsäkringen), 2019. Do the coordination agencies make a difference? (Gör samordningsförbund någon skillnad?). Göteborg: Inspektionen för socialförsäkringen (last accessed 04/03/2022).

Swedish Social Insurance Office Försäkringskassan, 2016. Follow-up of financial coordination (Uppföljning av finansiell samordning. Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2015). Stockholm: Försäkringskassan (last accessed 15/04/2021).

Swedish Social Insurance Office Försäkringskassan, 2020. Reporting of target groups and results of the initiatives financed by coordination associations 2020 (Redovisning av målgrupper och resultat av de insatser som finansieras av samordningsförbund 2020). Stockholm: Försäkringskassan (last accessed 04/03/2022).

Wennberg, Karl and Elert, Niklas, 2012. Effects of Education in Entrepreneurship – A long-term studie of UF alumni Labour Marker Potential and Enterprise (Effekter av utbildning i entreprenörskap – en långtidsstudie av UF alumners arbetsmarknadspotential och företagande). Stockholm: Ratio (last accessed 15/04/2021).   

Zaring, Olof, Gifford, Ethan and McKelvey, Maureen, 2016. The state of education in entrepreneurship at Swedish universities: A Progress Report (Tillståndet för utbildningar i entreprenörskap vid Sveriges lärosäten: En lägesrapport). Göteborg: Göteborgs universitet (last accessed 15/04/2021).

 

 

Official websites

Collaboration agencies (Samordningsförbund) (last accessed 16/04/2021).

Committee on Children and Youth (NORDBUK) (last accessed 16/04/2021).

Delegation for the Employment of Young People and Newly Arrived Migrants (Delegationen för unga & nyanlända till arbete, Dua) (last accessed 16/04/2021).

Equality Ombudsman (DO) (last accessed 16/04/2021).

European Centre for the Development of Vocational Training, Cedefop. Mobility Scoreboard IVET Country fiche Sweden 2016 (last accessed 16/04/2021).

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA:  Eurydice. National education systems, Sweden (last accessed 16/04/2021).

Government offices of Sweden (regeringskansliet) (last accessed 16/04/2021).

Junior Achievement Sweden (Ung Företagsamhet) (last accessed 16/04/2021).

Keep Sweden Tidy Foundation (Håll Sverige rent) (last accessed 16/04/2021).

Living History Forum (Forum för levande historia) (last accessed 16/04/2021).

Ministry of Culture (Kulturdepartementet) (last accessed 16/04/2021).

Ministry of Education and Research (Utbildningsdepartementet) (last accessed 16/04/2021).

Ministry of Employment (Arbetsmarknadsdepartementet) (last accessed 16/04/2021).

National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen) (last accessed 16/04/2021).

National Council of Swedish Youth Organisations, LSU (last accessed 16/04/2021).

Swedish Center for Preventing Violent Extremism (Center mot våldsbejakande extremism) (last accessed 16/04/2021).

National Federation of Youth Centres and Settlements (Fritidsforum) (last accessed 16/04/2021).

Ombudsman for Children (Barnombudsmannen) (last accessed 16/04/2021).

PlugInnovation.se A digital platform on ELET (last accessed 16/04/2021).

Public Employment Service (Arbetsförmedlingen) (last accessed 16/04/2021).

Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten). Monitoring system for ANDT (last accessed 16/04/2021).

Quality and expertise in cooperation (Kvalitet och kompetens i samverkan, KEKS) (last accessed 16/04/2021).

Research and development centre, R & D (Kunskapscentrum för Fritidsledarskap) (last accessed 16/04/2021).

RFSU (the Swedish Association for Sexuality Education) (last accessed 16/04/2021).

Statistics Sweden (Statistiska centralbyrån) (last accessed 16/04/2021).

Studera.nu Information about university studies and labour market (last accessed 16/04/2021).

Syv.nu Educational and vocational career guidance (last accessed 16/04/2021).

Swedish Agency for Cultural Policy Analysis (Myndigheten för kulturanalys) (last accessed 16/04/2021).

Swedish Agency for Economic and Regional Growth (Tillväxtverket) (last accessed 16/04/2021).

Swedish Agency for Youth and Civil Society (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF) (last accessed 16/04/2021).

Swedish Arts Council (Kulturrådet) (last accessed 04/03/2022).

Swedish Association of Local Authorities and Regions (Sveriges kommuner och regioner, SKR) (last accessed 04/03/2022).

Swedish Consumer Agency (Konsumentverket) (last accessed 16/04/2021).

Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN) (last accessed 16/04/2021).

Swedish Higher Education Authority (Universitetskanslersämbetet) (last accessed 16/04/2021).

Swedish Inheritance Fund (Arvsfonden) (last accessed 04/03/2022).

Swedish Media Council (Statens medieråd) (last accessed 04/03/2022).

Swedish National Agency for Education (Skolverket) (last accessed 16/04/2021).

Swedish National Agency for Higher Vocational Education (Myndigheten för yrkeshögskolan) (last accessed 16/04/2021).

Swedish National Board of Institutional Care (Statens institutionsstyrelse, SiS) (last accessed 16/04/2021).

Swedish National Heritage Board (Riksantikvarieämbetet) last accessed 04/03/2022).

Swedish Research Council for sport science (Centrum för idrottsforskning) (last accessed 16/04/2021).

Swedish Schools Inspectorate (Skolinspektionen) (last accessed 04/03/2022).

Swedish Parliament (Riksdagen) (last accessed 16/04/2021).

Swedish Research Council for Health, Working life and Welfare (Forte) (last accessed 16/04/2021).

Swedish Sports Confederation (Riksidrottsförbundet) (last accessed 16/04/2021).

Ungidag.se Indicators for young people’s living conditions (last accessed 16/04/2021).

Utbildningsinfo.se Information on higher and vocational education and labour market (last accessed 16/04/2021).

utbyten.se Information about cross-border programmes (last accessed 16/04/2021).

UMO.se Information about sex, health and relationships (last accessed 16/04/2021).

Youmo.se Multilingual information about health, gender equality and sexual and reproductive health and rights (last accessed 16/04/2021).

ungdomar.se Discussion forum for young people (last accessed 16/04/2021).