Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content
European Commission logo

YouthWiki

EACEA National Policies Platform
Poland

Poland

References

Last update: 28 November 2023
On this page
  1. Legislation and official policy documents
  2. Data and statistics
  3. Studies, reports and academic publications
  4. Official websites

 

Legislation and official policy documents

Accessibility Plus Programme [Program Dostępność Plus] (accessed on 12 November 2021)

Act of 14 March 2003 on Academic Degrees and Titles and Degrees and Titles in the Field of Art [Ustawa z dn. 14 marca 2003 r. o Stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki] (accessed on 12 November 2021)

Act on the Integrated Qualification System of 22 December 2015 [Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji] (accessed on 12 November 2021)

Act on Juvenile Delinquency Proceedings of 26 October 1982 [Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dn. 26 października 1982 r.] (accessed on 12 November 2021)

Act on the Ombudsman for Children  of 6 January 2000 [Ustawa z dn. 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka] (accessed on 12 November 2021)

Act of 25 September 2015 amending the Act on Promotion of Employment and Labour Market Institutions [Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy] (accessed on 12 November 2021)

Act of 29 December 1992 on radio and television broadcasting [Ustawa z dn. 29 grudnia 1992 r. o Radiofonii i telewizji ] (accessed on 12 November 2021)

Active Forms of Combating Social Exclusion - a New 2020 Dimension programme [Program Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020] (accessed on 12 November 2021)

All Children’s Sport programme [Program Sport wszystkich dzieci] (accessed on 12 November 2021)

Associations Act of 7 April 1989 [Ustawa z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach] (accessed on 12 November 2021)

Constitution of the Republic of Poland [Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej] of 2 April 1997 (accessed on 12 November 2021)

Departmental Programme Youth Solidarity in Action 2016-2019 [Program Rządowy Młodzież Solidarna w Działaniu 2016-2019] (accessed on 12 November 2021)

Drug Abuse Prevention Act of 5 April 2017 [Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dn. 5 kwietnia 2017 r.] (accessed on 12 November 2021)

Education for Safety core curriculum [Podstawa programowa Edukacja dla bezpieczeństwa] (accessed on 12 November 2021)

Education Law of 14 December 2016 [Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe] (accessed on 12 November 2021)

Electoral Code of 5 January 2011 [Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks Wyborczy] (accessed on 12 November 2021)

Family and guardianship Code of 25 February 2964 [Ustawa z dn. 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy] (accessed on 12 November 2021)

Improved Access to Dental Care for Children and Young People at Schools in 2018 programme [Program Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 roku] (accessed on 12 November 2021)

Labour Code of 26 June 2974 [Ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy] (accessed on 12 November 2021)

Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 [Ustawa z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce] (accessed on 12 November 2021)

Law on School Education of 14 December 2016 [Ustawa z dn 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe] (accessed on 12 November 2021)

Law on Higher Education of 27 July 2005 [Ustawa z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym] (accessed on 12 November 2021)

Law on Post-graduate Internhips of 7 July 2009 [Ustawa z dn.  7 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich] (accessed on 12 November 2021)

Long Term Development Strategy Poland 2030[ Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności]. Warszawa, Ministry of Administration and Digitalisation, 2013 (accessed on 12 November 2021)

Long-Term Policy for the Development of Volunteering in Poland, Department of Public Benefit, Ministry of Labour and Social Policy (now Ministry of Family, Labour and Social Policy) [Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce, Departament Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)], M. Arczewska et al., Warsaw, 2011 (accessed on 12 November 2021)

National Health Programme [Narodowy Program Zdrowia] (accessed on 12 November 2021)

National Mental Health Protection Programme for 2017-2022 [Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022] (accessed on 12 November 2021)

National Programme for Combating Poverty and Social Exclusion 2020. A New Dimension of Active Inclusion [Krajowy Program przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy Wymiar Integracji], Ministry of Family, Labour and Social Policy, Warsaw, July 2014 (accessed on 12 November 2021)

National Reform Programme. Europe 2020 [Krajowy Program Reform. Europa 2020]. 2017/2018 Update, adopted by the Council of Ministers on 25 April 2017 (accessed on 12 November 2021)

Programme Active Youth(accessed on 12 November 2021)

Programme of Preventing Depression in Poland for 2016-2020 [Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016-2020] (accessed on 12 November 2021)

Programme of Preventing Social Pathologies among Youth [Program Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej] (accessed on 12 November 2021)

Public Benefit and Volunteer Work Act of 24 April 2003 [Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie] (accessed on 12 November 2021)

Public Health Act of 11 September 2015 [Ustawa o Zdrowiu Publicznym z dn. 11 września 2015 r.] (accessed on 12 November 2021)

Regulation of the Minister of Family, Labour and Social Policy of 17 August 2016 on model proposals and framework contracts for the implementation of public tasks and model reports on the performance of such tasks [Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań] (accessed on 12 November 2021)

Sports Act of 25 June 2010 [Ustawa o sporcie z dn. 25 czerwca 2010] (accessed on 12 November 2021)

Strategy for Human Capital Development 2030 [Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030] (accessed on 12 November 2021)

Strategy for a Responsible Development [Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju]. Warszawa, Ministry of Development, 2017 (accessed on 12 November 2021)

Teachers’ Charter of 1982 [Karta nauczyciela] (accessed on 12 November 2021)

Updated Implementation Plan for the Youth Guarantee Initiative in Poland [Zaktualizowany Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce], October 2015 (accessed on 12 November 2021)

Updated Plan of Youth Guarantees in Poland [Zaktualizowany Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce]. Warszawa, Ministry of Labour and Social Policy, Ministry of Infrastructure and Development, 2005 (accessed on 12 November 2021)

Youth Participation Governmental Programme 2015-2016 [Rządowy Program Aktywności Społecznej Młodzieży na lata 2015-2016] (accessed on 12 November 2021)

Youth Solidarity in Action Programme 2016 [Program Młodzież Solidarna w Działaniu na 2016 rok]. Warszawa, Ministry of Family, Labour and Social Policy, 2016 (accessed on 12 November 2021)

 

Data and statistics

Children Count report [Raport „Dzieci się liczą”], Warsaw, 2017 (accessed on 12 November 2021)

Eating patterns of Poles report [Zachowania żywieniowe Polaków ], Warsaw, 2014 (accessed on 12 November 2021)

Employment Forecasts for Poland until 2020. Synthetic Results and Conclusions [Prognozy zatrudnienia w Polsce do 2020 roku. Syntetyczne wyniki i wnioski], E. Kwiatkowski, B. Suchecki (ed.), IPiPS, Warsaw 2014 (accessed on 12 November 2021)

Handbook of informal and non-formal learning ‘For a Better Tomorrow [Przewodnik po edukacji nieformalnej i pozaformalnej ‘Lepsze jutro’] (accessed on 12 November 2021)

Health and Health Care in 2016 - Report of the Central Statistical Office [Raport GUS, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 roku], Warsaw, 2016 (accessed on 12 November 2021)

Information on the Size and Directions of Emigration from Poland in 2004-2015 [Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2015], Central Statistical Office of Poland (GUS), 2016 (accessed on 12 November 2021)

Ministry of the Environment Studies, Education for sustainable development as seen by teachers [Badania Ministerstwa Środowiska, Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w opiniach nauczycieli] (accessed on 12 November 2021)

Participation in Culture in 2014 - Report of the Central Statistical Office [Uczestnictwo ludności w kulturze w 2014 roku ], Warsaw, 2014 (accessed on 12 November 2021)

Physical activity of school children aged 9-17 [Aktywność fizyczna młodzieży szkolnej w wieku 9-17 lat], Warsaw, 2013 (accessed on 12 November 2021)

Poles’ diets report [Diety Polaków ], Warszawa, 2014 (accessed on 12 November 2021)

Range of Economic Poverty in Poland in 2016 [Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2016 r.] (on the basis of a study of household budgets), indicative document of the Central Statistical Office of Poland (GUS) of 23 June 2017 (accessed on 12 November 2021)

State of Health of Children and Youth in Poland, survey report [Stan zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce] (accessed on 12 November 2021)

Study of the Professional Activity of Graduates in the Context of Implementation of the First Job Programme. A Report [Badanie aktywności zawodowej absolwentów w kontekście realizacji programu „Pierwsza praca”. Raport], Ministry of Family, Labour and Social Policy, Warsaw 2008

Young People on the Labour Market in 2016, Central Statistical Office of Poland (GUS), Warsaw 2017

Young People and Psychoactive substances report [Młodzież a substancje psychoaktywne ], Warsaw, 2019 (accessed on 12 November 2021)

 

Studies, reports and academic publications

Adamczyk Andrzej, Contemporary youth subcultures. Introduction [Współczesne subkultury młodzieżowe. Wprowadzenie] (accessed on 12 November 2021)

Arczewska Magdalena, Traineeship, Internship, Volunteering. Legal Environment [Praktyka, staż, wolontariat. Uwarunkowania prawne], Kwartalnik Trzeci Sektor Vol. 38, Institute of Public Affairs, Warsaw, January 2016.

Boguszewski Rafał (ed.), Civil Society in Poland A.D. 2016 [Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2016], Opinie i Diagnozy Vol. 35, Centre for Public Opinion Research (CBOS), Warsaw 2016.

Brol Michał: Local youth council as an example of youth participation in socio-political life [Młodzieżowa rada gminy jako przykład uczestnictwa młodzieży w życiu społeczno-politycznym. ] Warszawa, Muzeum Historii Polski, 2013 (accessed on 12 November 2021)

Brosch Anna, Media education in Poland – needs versus reality in Journal of Technology and Information Education 1/2017, Volume 9 Issue 1 pp.308

Chmielnicki Paweł: Local government [Samorząd terytorialny. ]in: Konstytucyjny system władz publicznych, ed. by Chmielnicki Paweł. Warszawa, LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2009

Czapiński Janusz, Panek Tomasz, Diagnoza społeczna 2015, Warunki i jakość życia Polaków (Social Diagnosis 2015 report. The living conditions and the quality of life of Poles), W-wa, 2015

Fatyga Barbara, Uczestnictwo w kulturze (Participation in culture) - author's definition for OŻK-SB, 2013 (accessed on 12 November 2021)

Fatyga Barbara, Bakulińska Alicja, Zastępcza (substytutywna) infrastruktura kultury, author's definition for OŻK-SB (accessed on 12 November 2021)

Filiciak Mirosław et al., Młodzi i media nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS (Youth and Media. New Media and Cultural Participation. Report of the Centre for Popular Culture Studies at University of Social Sciences and Humanities), Warsaw, 2010 (accessed on 12 November 2021)

Gierach Ewelina: The role of local government in youth participation processes [Rola samorządu terytorialnego w tworzeniu warunków uczestnictwa młodych ludzi w życiu społeczności lokalnych.] in: Studia BAS nr 2(18) 2009 (accessed on 12 November 2021)

Gierańczyk Wiesława: Young people in Poland and their European peers [Sytuacja osób młodych w Polsce na tle państw europejskich.] In: Wiadomości Statystyczne nr 10 (665), Główny Urząd Statystyczny, 2016 (accessed on 12 November 2021)

Golka Marian, Socjologia kultury (Sociology of Culture), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 2008

Jawłowska Aldona, Culture in the transition period of the 1990s [Kultura w okresie przełomu lat dziewięćdziesiątych] . In: A. Siciński (ed.), Do i od Socjalizmu (From and to socialism), IFiS PAN, Warsaw 1998

Kłoskowska Antonina, Socjologia kultury (Sociology of Culture), PWN, Warsaw 1983 and Społeczne ramy kultury (Social Framework of Culture), PWN, Warsaw 1972.

Krajewski Marek, Co to jest uczestnictwo w kulturze? (What does the participation in culture mean) (accessed on 12 November 2021)

Maciaszek Piotr Young people’s public participation as exemplified by municipal youth councils [Partycypacja społeczna młodzieży na przykładzie młodzieżowych rad gmin], Rocznik Samorządowy 2016

Owczarek Michał, Pietrasik Joanna, Radzewicz Jakub: Youth participation: an example of local youth councils [Partycypacja Obywatelska Młodzieży. Przykład młodzieżowych rad gmin.] Warszawa, Fundacja Civis Polonus, 2013

Peret-Drążewska Paulina: A society of ‘Global change’ in young people’s awareness [Społeczeństwo „Globalnej zmiany” w świadomości młodzieży], Poznań, 2014 (accessed on 12 November 2021)

Przybyszewska, Uu. Przemiany uczestnictwa kulturalnego społeczeństwa polskiego w świetle badań socjologicznych, Instytut Kultury, PWN, Warsaw 1982.

Raczek Melanie: Youth policy in Poland [Polityka na rzecz młodzieży w Polsce.] In: Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej, ed.by: Boryń Maciej, Duraj Bartosz, Mrozowska Sylwia. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014

Raszeja-Ossowska Iwona: Handicapped youth: a social and professional portrait [Młodzi - niepełnosprawni. Sytuacja społeczna i zawodowa.] Warszawa, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, 2013 (accessed on 12 November 2021)

Rodziewicz Marta: Youth policy at the central level in Poland [Proces kształtowania polityki młodzieżowej w Polsce na poziomie centralnym.] In: Zbliżenia Cywilizacyjne nr 1(1)/2016, Włocławek, 2016 (accessed on 12 November 2021)

Skocz Marcin, Postawa Katarzyna, Prokopowicz Marek: What is youth policy? [Czym jest polityka młodzieżowa?] Wrocław, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 2009 (accessed on 12 November 2021)

Sławiński Stanisław, Small Encyclopaedia of the Integrated Qualification System [Mała encyklopedia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji], Institute of Educational Research, Warsaw 2017.

Smolski Roman et al., Civic Education Encyclopaedic Dictionary [Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska], Wydawnictwo Europa 1999

Szafraniec Krystyna: Youth 2011 [Raport Młodzi 2011.] Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2011

Szymoniuk Barbara. Promoting sustainable consumption in selected European countries [Promocja zrównoważonej konsumpcji w wybranych państwach europejskich], Lublin, 2015 (accessed on 12 November 2021)

Tyszka Andrzej, Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia, (Participation in Culture. About the diversity of life styles) PWN, Warsaw 1971.

Warzywoda-Kruszyńska Wielisława, The Phenomenon of Child Poverty and the Risk of Social Exclusion in the Future [Zjawisko biedy dzieci a zagrożenie wykluczeniem społecznym w przyszłości]

Warzywoda-Kruszyńska Wielisława, Kruszyński Krzysztof, Inheriting Poverty and Social Exclusion – in the Context of Local Welfare Policy [Dziedziczenie biedy i wykluczenia społecznego – w perspektywie lokalnej polityki społecznej], [in:] Polish Social Watch Report 2010. Poverty and Social Exclusion in Poland [Polski Raport Social Watch 2010. Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce], Warszawa 2011.

Waszak Marcin, Zbieranek Jarosław: Lowering of voting age to 16 years old - concept paper [Propozycja obniżenia wieku czynnego prawa wyborczego do lat 16 Wybrane zagadnienia], Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010 (accessed on 12 November 2021)

Zielińska Gabryjela, Role of the State in the Implementation of Youth Policy [Rola państwa w realizacji polityki dla młodzieży], [in:] Gabryjela Zielińska (ed.), Youth Policy [Polityka młodzieżowa], Studies of the Office of Parliamentary Analyzes [Studia BAS] 2009, No. 2(18)

 

Civic Education in Europe Edukacja Obywatelska w Europie, Report EACEA-P9, EURYDICE, Bruksela 2011 (accessed on 12 November 2021)

National Youth Strategy [Strategia Państwa dla Młodzieży na lata 2003-2012], Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa, 2003 (accessed on 12 November 2021)

Political parties in Poland, Central Statistical Office, Warszawa 2016 (accessed on 12 November 2021)

Performance of Selected Educational Tasks by Local Government Units [Wykonywanie wybranych zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego], Supreme Audit Office (NIK), Warsaw 2014 (accessed on 12 November 2021)

Student Career Centres in Poland. Current Activity and Development Opportunities [Akademickie Biura Karier w Polsce bieżąca działalność i możliwości rozwój], Ombudsman for Graduates (accessed on 12 November 2021)

 

Official websites

AISEC Poland (accessed on 12 November 2021)

Association for the Promotion of Volunteering (accessed on 12 November 2021)

CEEPUS Programme (accessed on 12 November 2021)

Centre for Citizenship Education (accessed on 12 November 2021)

Centre for Education Development (accessed on 12 November 2021)

Centre for Public Opinion Research (accessed on 12 November 2021)

Dialogue Foundation (accessed on 12 November 2021)

Education information system (accessed on 12 November 2021)

European Commission (accessed on 12 November 2021)

Eurydice Poland (accessed on 12 November 2021)

Foundation for the Development of the Education System (accessed on 12 November 2021)

Foundation for the Development of the Education System - Research Unit (accessed on 12 November 2021)

Fulbright Programme (accessed on 12 November 2021)

International Visegrad Fund (accessed on 12 November 2021)

Laboratory of Social Research and Innovations “Stocznia” (accessed on 12 November 2021)

Lane Kirkland Scholarship Programme (accessed on 12 November 2021)

Leaders of Change Foundation (accessed on 12 November 2021)

Ministry of Administration and Digitalisation (accessed on 12 November 2021)

Ministry of Culture and National Heritage (accessed on 12 November 2021)

Ministry of Development and Technology (accessed on 12 November 2021)

Ministry of Family, Labour and Social Policy (accessed on 12 November 2021)

Ministry of National Education and Science (accessed on 12 November 2021)

Ministry of Sport and Tourism (accessed on 12 November 2021)

NASK Research and Academic Computer Network (accessed on 12 November 2021)

National Audiovisual Institute (accessed on 12 November 2021)

National Centre for Research and Development (accessed on 12 November 2021)

National Disabled Student Forum (accessed on 12 November 2021)

NGO.PL (accessed on 12 November 2021)

Empowering Children Foundation (accessed on 12 November 2021)

Ombudsman for Children (accessed on 12 November 2021)

One World Association (accessed on 12 November 2021)

Parliament of the Republic of Poland (accessed on 12 November 2021)

Plenimpotary for Youth Policy (accessed on 12 November 2021)

Polish-American Freedom Foundation (accessed on 12 November 2021)

Polish Council of Youth Organisations (accessed on 12 November 2021)

Polish Centre for International Aid (accessed on 12 November 2021)

Polish-German Youth Cooperation (accessed on 12 November 2021)

Polish-Lithuanian Youth Exchange Fund (accessed on 12 November 2021)

Polish National Agency for Academic Exchange (accessed on 12 November 2021)

Polish National Agency of Erasmus+ Programme (accessed on 12 November 2021)

Polish Qualifications Framework (accessed on 12 November 2021)

Polish-Ukrainian Youth Exchange Council (accessed on 12 November 2021)

Programme Knowledge Education Development (accessed on 12 November 2021)

Salesian Mission (accessed on 12 November 2021)

Statistics Poland (accessed on 12 November 2021)

Stefan Batory Foundation (accessed on 12 November 2021)

Student Parliament of the Republic of Poland (accessed on 12 November 2021)

Supreme Audit Office (accessed on 12 November 2021)

Voluntary Labour Corps (accessed on 12 November 2021)

Young Scientists’ Council (accessed on 12 November 2021)