Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content
European Commission logo

YouthWiki

EACEA National Policies Platform
Slovakia

Slovakia

References

Last update: 28 November 2023

On this page

  1. Legislation and official policy documents

  2. Data and statistics

  3. Studies, reports and academic publications

  4. Official websites

  5. Website of a project/programme

Legislation and official policy documents

Manifesto of the Government of the Slovak Republic (Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024

Contract between the Ministry of Education, Science, Research and Sport and organization IUVENTA to address the tasks of state youth policy for the year 2021 (Kontrakt uzatvorený medzi MŠVVaŠ SR a IUVENTOU na rok 2021)

Strategy of Slovak Republic for Youth for the years 2014-2020 (Stratégia SR pre mládež na roky 2014-2020)

National Reform Programmes 2015-2019 (Národný program reforiem) (last accessed 30/03/2021).

Concept of work development with youth for the years 2016-2020 (Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016-2020) 

Concept of youth work development of the town Hlohovec (Koncepcia rozvoja práce s mládežou mesta Hlohovec) (last accessed 30/03/2021).

The Concept of youth work in the town Žiar nad Hronom (Koncepcia práce s mládežou v meste Žiar nad Hronom) (last accessed 30/03/2021).

The Strategic plan of working with youth in Zvolen (Strategický plán práce s deťmi a mladými ľuďmi v meste Zvolen na roky 2020 – 2030) (last accessed 30/03/2021).

Key Areas and Action Plans of the State Policy in Relation to Children and Youth in the Slovak Republic for 2008 – 2014 (Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013) (last accessed 30/03/2021).

Financial programmes ADAM (Programy finančnej podpory aktivít deti a mládeže na roky 2008 – 2013) (last accessed 30/03/2021).

The Committee for Children and Youth (Výbor pre deti a mládež), National Action Plan for Children 2013 – 2017 (Národný akčný plan pre deti 2013 -2017) (last accessed 02/06/2019). 

Contract concluded between the Ministry of Education, Science, Research and Sport and organization IUVENTA to address the tasks of state youth policy for the year 2019 (Kontrakt uzatvorený medzi MŠVVaŠ SR a IUVENTOU na rok 2019 ) (last accessed 02/06/2019).

FRAMEWORK ACTION PLAN of Cooperation between Visegrad Group and Eastern Partnership Countries in the Youth Field 2015 – 2017, 2015 Prague (last accessed 20/03/2021).

The Government of the Slovak Republic (Vláda Slovenskej republiky), 2017, Action Plan of the Strategy of Civil Society Development for period 2017 -2018 (Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na  Slovensku na roky 2017 - 2018) (last accessed 20/03/2021 ).

The Government of the Slovak Republic (Vláda Slovenskej republiky), 2016, Conception of Youth Work Development 2016 – 2020, (Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020) (last accessed 20/03/2021).

The Government of the Slovak Republic  (Vláda Slovenskej republiky), 2014,Information on Youth Guarantee in Slovak Republic, 2014 (Informácia o príprave a prijatí Záruky pre mladých ľudí v Slovenskej republike, 2014) (last accessed 20/03/2021).

The Government of the Slovak Republic  (Vláda Slovenskej republiky), 2008, Key Areas and Action Plans of the State Policy in Relation to Children and Youth in the Slovak Republic for 2008 – 2014 (Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky voči deťom a mládeži na roky 2008 – 2013) (last accessed 20/03/2021).

The Government of the Slovak Republic (Vláda Slovenskej republiky) Manifesto of the Government 2020-2024, renewed in 2018 (Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky 2020-2024) (last accessed 30/03/2021)

The Government of the Slovak Republic (Vláda Slovenskej republiky), Medium-Term Strategy of the Slovak Republic for Official Development Assistance (2014-2018) (Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2014 -2018) (last accessed 29/09/2019).

The Government of the Slovak Republic (Vláda Slovenskej republiky), Medium-Term Strategy of the Slovak Republic for Official Development Assistance (2014-2018) (Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2019 -2023) (last accessed 29/09/2019).

The Government of the Slovak Republic (Vláda Slovenskej republiky), National Reform Programme of the Slovak Republic 2015 (Národný program reforiem 2015) (last accessed 29/09/2019).

The Government of the Slovak Republic (Vláda Slovenskej republiky), National Reform Programme of the Slovak Republic 2016 (Národný program reforiem 2016) (last accessed 29/09/2019).

The Government of the Slovak Republic (Vláda Slovenskej republiky), National Reform Programme of the Slovak Republic 2017 (Národný program reforiem 2017 (last accessed 29/09/2019).

The Government of the Slovak Republic (Vláda Slovenskej republiky) National Reform Programme of the Slovak Republic 2018 (Národný program reforiem Slovenskej republiky 2018) (last accessed 29/09/2019)

The Government of the Slovak Republic (Vláda Slovenskej republiky) National Reform Programme of the Slovak Republic 2019 (Národný program reforiem Slovenskej republiky 2019) (last accessed 29/09/2019)

The Government of the Slovak Republic (Vláda Slovenskej republiky), 2011, National Strategy for Global Education 2012 - 2016 (Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 - 2016) (last accessed 29/10/2019).

The Government of the Slovak Republic (Vláda Slovenskej republiky), 2001, National Strategy for Sustainable Development (Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja) (last accessed 20/03/2021).

The Government of the Slovak Republic (Vláda Slovenskej republiky), 2001, National Youth Policy Conception till 2007 (Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži do roku 2007)(last accessed 20/03/2021).

The Government of the Slovak Republic (Vláda Slovenskej republiky), Regulation No.189/2017 on Granting Aid for the Supply and Distribution of Milk, Fruit and Vegetables and Their Products to Children and Pupils in Educational Establishments (Nariadenie č. 189/2017 o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach) (last accessed 20/03/2021) 

Government Council for Vocational Education and Training (Rada vlády pre VET), Statute of the Employers’ Council for the Dual Education System (Štatút Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania na koordináciu aktivít v duálnom vzdelávaní) (last accessed 15/09/2019).

The Government of the Slovak Republic (Vláda Slovenskej republiky), 2010, Statute of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic (Štatút Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) (last accessed 20/03/2021).

The Government of the Slovak Republic (Vláda Slovenskej republiky), 2014, Strategy of the Slovak Republic for Youth for the Years 2014 – 2020 (Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020) (last accessed 15/09/2019).

The Government of the Slovak Republic (Vláda Slovenskej republiky) 2012, Strategy of Civil Society Development in Slovakia till 2020 (Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku)  (last accessed 15/09/2019).

The Government of the Slovak Republic (Vláda Slovenskej republiky) Strategy of the Slovak Republic for Integration of Roma up to 2020 (Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Romov do roku 2020) (last accessed 15/09/2019).

The Government of the Slovak Republic (Vláda Slovenskej republiky), Updated Action Plans of the Slovak Republic's Strategy for Roma Integration for period 2016 -2018 (Aktualizované akčné plány stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov na roky 2016 – 2018)(last accessed 15/09/2019). 

Košice Self-Governing Region (Košický samosprávnym kraj), Action Plan on Youth Work Development for 2015-2016 (Akčný plán rozvoja práce s mládežou Košického samosprávneho kraja na roky 2015-2016) (last accessed 15/09/2019). 

Košice Self- Governing Region (Košický samosprávny kraj), Conception of the Youth Work Development in the Košice Self- Governing Region for years 2015 – 2020 (Koncepcia rozvoja práce s mládežou na území Košického samosprávneho kraja na roky 2015 – 2020) (last accessed 15/09/2019).

Košice Self-Governing Region (Košický samosprávnym kraj), Strategy of the Development of Culture in Košice Self-Governing Region (Stratégia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji) (last accessed 15/09/2019). 

Martin - Local Authority Office (Samospráva mesta Martin), Conception of Sport Development in town Martin for period 2016 -2021 (Koncepcia rozvoja šprotu v meste Martin na roky 2016 -2022) (last  accessed 20/03/2021)

The Ministry of Culture of the Slovak Republic ( Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky), Action Plan for the 2018 – 2020, part of the Strategy of the Development of Culture of Slovak Republic for 2014-2020  (Akčný plán na roky 2018 – 2020 k Stratégii rozvoja kultúry SR na roky 2014 – 2020) (last accessed 27/09/2020).

The Ministry of Culture of the Slovak Republic (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky), 2015. Action plan for the implementation of the Creative Industry Development Strategy in Slovak Republic (Akčný plán realizácie Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike) (last accessed 12/03/2021).

The Ministry of Culture of the Slovak Republic (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky), 2009, Conception of Media Literacy Education in Context of Lifelong Learning (Koncepcia mediálnej výchovy v kontexte celoživotného vzdelávania) (last accessed 20/03/2021).

The Ministry of Culture of the Slovak Republic (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky), 2014, Strategy of Creative Industry Development in Slovak Republic (Stratégia rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike) (last accessed 12/03/2021).

The Ministry of Culture of the Slovak Republic (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky), The Strategy of the Development of Culture of Slovak Republic for 2014-2020 (Stratégia rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014-2020) (last accessed 12/03/2021).

The Ministry of Economy SR (Ministerstvo hospodárstva SR), Strategy of Ministry of Economy of the Slovak Republic based on the Manifesto of the Slovak Republic for 2012 -2016  (Stratégia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na obdobie 2012 až 2016 vychádzajúca z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky) (last accessed 29/09/2019).

The Ministry of Education, Science, Research and Sport (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) Action Plan of Lifelong Learning 2011 (Akčný plán celoživotného vzdelávania 2011) (last accessed 20/03/2021).

The Ministry of Education, Science, Research and Sport (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) Action plan for Conception of Youth Work Development in the Slovak Republic 2016 -2020 in years 2017 – 2018 (Akčný plán pre napĺňanie Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020 v rokoch 2017 – 2018) (last accessed 20/03/2021).

The Ministry of Education, Science, Research and Sport (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) Conception of State Policy in the Field of Sports - Slovak Sport 2020 (Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020) (last accessed 20/03/2021).

The Ministry of Education, Science, Research and Sport (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)   Conception of Work with Sport-talented Youth for the period 2015-2020 (Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020) (last accessed 20/03/2021).

The Ministry of Education, Science, Research and Sport (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) Criteria of Accreditation of University Programmes (Kritériá akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania) (last accessed 20/03/2021).

The Ministry of Education, Science, Research and Sport (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) Curriculum for Subject Education for Marriage and Parenting, 2010 (Učebné osnovy pre predmet Výchova k manželstvu a rodičovstvu, 2010) (last accessed 20/03/2021).

The Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic  (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky), 2016. Drafting the objectives of the National Program for Development of Education and Training LEARNING SLOVAKIA  (Návrh cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania UČIACE SA SLOVENSKO) (last accessed 20/03/2021).

The Ministry of Education, Science, Research and Sport (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), 2016. Final results of SUPPORT of Youth Organisations Programme 2016 (Zoznam registrovaných OZ – žiadateľov o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií v roku 2016) (last accessed 20/03/2021).

The Ministry of Education, Science, Research and Sport (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), 2016. Final results of COMMUNITY for youth Programme (Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2016 v rámci Programov pre mládež v rokoch 2014-2020 – program KOMUNITA mladých) (last accessed 20/03/2021).

The Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), List of the competitions under the auspice of the MESRS SR in 2017 (Prehľad celoštátnych kôl súťaží financovaných MŠVVŠ SR v roku 2017) (last accessed 12/03/2021). 

The Ministry of Education, Science, Research and Sport (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR),  2015, List of study programmes over the scope of the labour market (Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce) (last accessed 29/09/2019).

The Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), National Program of Development of Education - Learning Slovakia (Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania- Učiace sa Slovensko) (last accessed 29/09/2019).

The Ministry of Education, Science, Research and Sport (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR),  The National Standard of Financial Literacy (Národný štandard finančnej gramotnosti ) (last accessed 19/30/03/2021)

The Ministry of Education, Science, Research and Sport (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), Programmes for Youth 2014 – 2020 (Programy pre mládež na roky 2014 – 2020. Príloha k príkazu ministra č. 54/2013 pre poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu v oblasti práce s mládežou)  (last accessed 29/30/03/2021).

The Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky), 2016.The State educational program for preschool education in kindergartens (Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách) (last accessed 27/30/03/2021).

The Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky), 2015. The State educational program for first grade of primary schools (ISCED 1) (Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základných škôl -ISCED 1) (last accessed 30/03/2021).

The Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic  (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky),2015. The State educational program for second grade of primary schools (ISCED 2) (Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základných škôl - ISCED 2) (last accessed 12/02/2021).

The Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky), 2009. State educational programs for grammar schools for four and five years study ISCED 3A) (Inovovaný štátny vzdelávací program pre gymnázia so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom) (last accessed 27/30/03/2021).

The Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic  (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky), 2013. State educational programs for vocational education and training (Štátne vzdelávacie programy pre odborné vzdelávanie a prípravu) (last accessed 04/12/2018).

The Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic  (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky), 2008. State educational program for basic schools of arts (ISCED 1B, 2B) (Štátny vzdelávací program pre základné umelecké školy ISCED 1B, 2B) (last accessed 04/12/2018).

The Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky), 2008. State educational program for conservatories (ISCED 5B) (Štátny vzdelávací program pre konzervatóriá ISCED 5B) (last accessed 04/12/2018).

The Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky), State educational program for children and pupils with health disabilities (Štátny vzdelávací program pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením) (last accessed 04/12/2018).

The Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic  (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky), State educational program for children and pupils with general intellectual talent (Štátny vzdelávací program a pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním) (last accessed 04/10/2018).

The Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky), Strategy for Lifelong Learning 2011 (Stratégia celoživotného vzdelávania 2011) (last accessed 04/12/2018).  

The Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky), Strategy of Children and Youth Volunteering Education, 2018 (Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu ) (last accessed 04/12/2018).

The Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky), 2018. Youth Report 2018 – Situational Analyses of young people´ s quality of lives (Správa o mládeži 2018 - Situačná analýza kvality života mladých ľudí).  (last accessed 24/30/03/2021) 

The Ministry of Education, Science, Research and Sport (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR),  Traineeship Contract – Template (Učebná zmluva - vzor) (last accessed 3/02/2021).

The Ministry of Finance of the Slovak Republic (Ministerstvo financií Slovenskej republiky), Conception for support and development of start-up ecosystem in the Slovak Republic, 2015 (Koncepcia pre podporu  a rozvoj  start-upového ekosystému v Slovenskej republike) (last accessed 01/02/2021).

The Ministry of Health of the Slovak Republic, Implementation strategy - integrated health care system: Modernising health care infrastructure and improving access to quality services in primary and acute bed health care, 2014. (last accessed 11/12/2018).

The Ministry of Health of the Slovak Republic (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky), National Action Plan on the Prevention of Obesity for period 2015-2025 (Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015 – 2025) (last accessed 11/12/2018).

The Ministry of Heath of the Slovak Republic  (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) 2013, National Anti-drug Strategy of the Slovak Republic for the period 2013 -2020 (Národná protidrogová stratégia na obdobie rokov 2013 – 2020) (last accessed 11/12/2018).

The Ministry of Heath of the Slovak Republic (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky),National Action Plan for Problems with Alcohol for period 2013-2020 (Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020) (last accessed 11/12/2018).

The Ministry of Health of the Slovak Republic (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky), National Health Promotion Program in Slovak Republic, 2005 (Národný program podpory zdravia v Slovenskej republike, 2005) (last accessed 30/10/2020).

The Ministry of Heath of the Slovak Republic (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky), National Mental Health Program. 2004 (Národný program duševného zdravia, 2004) (last accessed 12/02/2021).

The Ministry of Heath of the Slovak Republic (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky), Plans of Implemetation of National Mental Health Programme, 2004, 2005, 2008, 2012) (Plány realizácie úloh Národného programu duševného zdravia, 2004, 2005, 2008, 2012) (last accessed 11/12/2018).

The Ministry of Heath of the Slovak Republic (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky), Strategic Framework for Health for period 2014 -2030)  (Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030) (last accessed 11/12/2018).

The Ministry of Heath of the Slovak Republic (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky), Updated National Health Promotion Program in Slovak Republic, 2014 (Aktualizácia Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike, 2005) (last accessed 11/12/2018).

The National Culture Centre (Národné osvetové centrum), Conception for support of research in the field of culture for the years 2016 – 2020 (Koncepcia zamerania a podpory výskumu v rezorte kultúry na roky 2016 – 2020) (last accessed 21/05/2019).

The National Institute for Education (Štátny pedagogický ústav) State educational program for first grade of primary school in the Slovak Republic – ISCED 1 (Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike ISCED 1) (last accessed  12/03/2021).

The National Institute for Education (Štátny pedagogický ústav) State educational program for second grade of primary school in the Slovak Republic ISCED 2 (Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike ISCED 2) (last accessed  12/03/2021).

The National Institute for Education (Štátny pedagogický ústav) State educational program for higher secondary education ISCED 3A (Štátny vzdelávací program pre gymnázia v Slovenskej republike ISCED 3A – Vyššie sekundárne vzdelávanie) (last accessed 12/03/2021).

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky), Act No. 147/2001 Coll. on Advertising (Zákon o reklame 147/2001 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov) (last accessed 11/12/2018).

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky), Act No. 85/2005 Coll. on Associations in Political Parties and Political Movements (Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach) (last accessed 11/12/2018).

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky), Act No. 83/1990 Coll. on Associations of Citizens (Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov) (last accessed 11/12/2018).

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky), Act No. 483/2001 Coll. On Banks (Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách) (last accessed 11/12/2018).

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky), Act No.176/2015 Coll. on Commissioner for Children (Zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti ) (last accessed 11/12/2018). 

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky), Act No.180/2014 Coll. on Conditions of the Exercise of Voting (Zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva) (last accessed 23/06/2019). 

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky),  Act No. 300/2005 Coll. Criminal Code (Trestný zákon č. 300/2005) (last accessed 23/06/2019).

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky), Act No. 5/2004 Coll. On Employment Services (Zákon č. 5/2004 o službách v zamestnanosti) (last accessed 23/06/2019).

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky), Act No.  587/2004 Coll. On Environmental Fund (Zákon 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde) (last accessed 23/06/2019).

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky), Act No. 245/2008 Coll. on Education, "Educational Act" (Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní) (last accessed 23/06/2019) 

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky), Act No. 317/2009 Coll. on Educational and Professional Staff (Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch) (last accessed 23/06/2019). 

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky), Act No. 577/2004 Coll. on the Extent of Healthcare Reimbursed on the Basis of Public Health Insurance and on Reimbursements for Healthcare Services (Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) (last accessed 11/12/2018).

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky), Act No. 597/2003 Coll. on  Financing of Primary, Secondary schools and Schools Facilities (Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení) (last accessed 11/12/2020).

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky), Act No. 211/2000 Coll. on Free Access to Information (Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám) (last accessed 11/12/2020).

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky), Act No. 131/2002 Coll. on Higher Education (Zákon č. 131/2002 Zb. o vysokých školách) (last accessed 30/03/2021).

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky), Act No311/2001 Coll. Labour Code Slovak Republic (Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce) (last accessed 30/03/2021).

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky), Act No. 183/2000 Coll. on Libraries (Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach) (last accessed 30/03/2021).

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky), Act No. 369/1990 Coll. on Municipal Establishement (Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) (last accessed 30/03/2021).

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky), Act No 206/2009 Coll. on Museums and Galleries and the Protection of Objects of Cultural Significance, (Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty) (last accessed 30/03/2021).

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky),  Act No. 617/2007 Coll. on Official Development Assistance (Zákon č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci) (last accessed 30/03/2021).

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky), Act No. 355/2007 Coll. on the Protection, Promotion and Development of Public Health (Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia) (last accessed 30/03/2021).

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky), Act No. 302/2001 on Regional Self-Government (Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov) (last accessed 30/03/2021).

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky), Act No. 575/2001 Coll.  on the Organisation of the Government Activities and on the Organisation of Central State Administration (Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy) (last accessed 30/03/2021).

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky), Act No 284/2014 Coll. on Slovak Arts Council (Zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia) (last accessed 30/03/2021).

The National Council of the Slovak Republic  (Národná rada Slovenskej republiky), Act No 305/2005 Coll. on Social and Legal Protection of Children and on Social Curatorship (Zákon č, 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele) (last accessed 30/03/2021).

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky), Act No. 455/2008 Coll. on Social Services. (Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) (last accessed 30/03/2021).

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky), Act No.440/2015 Coll. on Sport (Zákon o športe č. 440/2015 Z.z.) (last accessed 21/02/2021)

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky), Act No. 596/2003 Coll. On State Administration in Education and School Self-government (Zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve) (last accessed 30/03/2021).

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky),  Act No. 411/2015 Coll. on State Budget for 2016 (Zákon č. 411/2015 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2016) (last accessed 30/03/2021)..

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky),  Act No. 357/2016 Coll. on State Budget for 2017 (Zákon č. 357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017) (last accessed 30/03/2021).

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky),  Act No. 333/2017 Coll. on State Budget for 2018 (Zákon č. 333/2017 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2018) (last accessed 30/03/2021).

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky),  Act No. 370/2018  Coll. on State Budget for 2019 (Zákon č. 370/2018  Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019) (last accessed 30/03/2021).

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky), Act No. 384/1997 Coll. on Theatrical Activities (Zákon č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti) (last accessed 30/03/2021).

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky), Act No. 61/2015 Coll. on Vocational Education and Training – Act on VET (Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave) (last accessed 30/03/2021).

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky), Act No. 324/2015 Coll. amending and supplementing Law no. 184/2009 Coll. on Vocational education and training (Zákon č.324/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave) (last accessed 30/03/2021).

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky), Act No. 406/2011 Coll. On Volunteering (Zákon o dobrovoľníctve 406/2011 Z.z) (last accessed 30/03/2021).

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky),  Act No. 282/2008 Coll. on Youth Work Support (Zákon 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou) (last accessed 30/03/2021).

The National Institute for Education (Štátny pedagogický ústav), State educational programne for ethics ISCED 1 (Štátny vzdelávací program etická výchova, ISCED 1) (last accessed 30/03/2021).

The National Institute for Education (Štátny pedagogický ústav), State educational programme for media literacy education, Annex to ISCED 1. 2011 (Štátny vzdelávavací program mediálna výchova, príloha k ISCED 1, 2011) (last accessed 30/03/2021).

The National Institute for Education (Štátny pedagogický ústav), State educational programme for media literacy education, Annex to ISCED 2. 2008 (Štátny vzdelávavací program mediálna výchova, príloha k ISCED 2, 2008) (last accessed 30/03/2021).

The National Institute for Education (Štátny pedagogický ústav), State educational programme for media literacy education, Annex to ISCED 3. 2008 (Štátny vzdelávavací program mediálna výchova, príloha k ISCED 3, 2008) (last accessed 30/03/2021).

The National Institute for Education (Štátny pedagogický ústav), State educational program for higher secondary education ISCED 3A, integrated theme Project creation and presentation skills (Štátny vzdelávací program pre gymnázia v Slovenskej republike ISCED 3A – Vyššie sekundárne vzdelávanie) (last accessed 30/03/2021).

Nitra Self-Governing Region (Nitriansky samosprávny kraj), 2015. Conception of the Development of Culture (Koncepcia rozvoja kultúry Nitrianskeho samosprávneho kraja) (last accessed 21/05/2019).

Prešov Self-Governing Region (Prešovský samosprávny kraj) 2015,  Strategy of Prešov Self_Governing Region towards Youth for years 2015-2020 with Perspective till 2025 (Stratégia PSK pre mládež na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025) (last accessed 21/05/2019).

The State Institute for Vocational Education (Štátny inštitút odborného vzdelávanie ) State educational programmes for Vocational Education and Trainings (Štátne vzdelávacie programy pre odborné vzdelávanie a prípravu) (last accessed  21/05/2019).

World Health Organisation (Svetová zdravotnícka organizácia), Health 2020: the European policy for health and well-being (Zdravie 2020: Európsky politický rámec na podporu vládnych a spoločenských aktivít pre zdravie a prosperitu) (last accessed 21/05/2019).

Youth Council of Slovakia (Rada mládeže Slovenska). Charter of the Youth Council of Slovakia (Stanovy Rady mládeže Slovenska) (last accessed 21/05/2019).

Data and statistics

European Commission, 2015. Flash Eurobarometer No. 408, 2015. Brussels: European Commission (last accessed 29/10/2017).

European Commission: Education and Training Monitor 2015 Slovakia (last accessed 23/10/2017).

The Ministry of Culture of the Slovak Republic (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky), List of schools that received cultural vouchers in 2020 (Zoznam škôl, ktoré dostali kultúrne poukazy) (last accessed 30/03/2021).

National Culture Centre (Národné osvetové centrum), 2020. The State Statistical Report on Culture – 2019. (Správa o štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry za rok 2019.) ) (last accessed 30/03/2021).  

Petrasová, A. et al. Inclusive Approaches in Programmes and Practice of Free Time Education (Inkluzívne prístupy v programoch a praxi výchovy vo voľnom čase). 2015. Ministry of Education, Science, Research and Sport (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) (last accessed 23/10/2017).

Slovak Centre of Scientific and Technical Information (Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky), Data on Youth Information Centres in the Slovak Republic for year 2015 by number of clients, age, type of information and other services provided, publications, human resources (Výkaz o Informačných centrách mladých (ICM)) (last accessed 20/2/2017).

Slovak Centre of Scientific and Technical Information (Centrum vedecko technických informácií v SR)  Data on Youth NGOs for year 2019 by number of members, age, completed education, educational activities, other activities, number of employees, publications, international activities, economic indicators (Výkaz o občianskych združeniach (OZ)) (last accessed 30/3/2021).

Slovak Centre of Scientific and Technical Information (Centrum vedecko technických informácií v SR), Statistical Yearbook – Basic Schools of Arts 2016/2017 (Štatistická ročenka - základné umelecké školy 2016/2017) (last accessed 21/03/2021).

Slovak Centre of Scientific and Technical Information (Centrum vedecko technických informácií v SR), Statistical Yearbook  – School Facilities for Leisure Time 2016/2017 (Štatistická ročenka - zariadenia na voľný čas 2016/2017 ) (last accessed 21/03/2021).

Statistical Office of the Slovak Republic (Štatistický úrad Slovenskej republiky), 2016. WE in numbers. Young Population in the Slovak Republic (My v číslach. Populácia mladých v Slovenskej republike. Kód publikácie 024916) [[{"fid":"1020","view_mode":"default","fields":{"format":"default"},"type":"media","link_text":"my_v_cislach_populacia_mladych_v_sr_2015.pdf","field_deltas":{"1":{"format":"default"}},"attributes":{"class":"file media-element file-default","data-delta":"1"}}]] 

Statistical Office of the Slovak Republic (Štatistický úrad Slovenskej republiky), Elections to European Parliament 2014. Register of candidates, 2014 (last accessed 19/08/2019). 

Statistical Office of the Slovak Republic (Štatistický úrad Slovenskej republiky), Elections to the bodies of self-governing regions 2013. Age structure of candidates for representatives, 2013 (last accessed 30/03/2021). 

Statistical Office of the Slovak Republic (Štatistický úrad Slovenskej republiky), Elections to the bodies of self-governing regions 2013. Age structure of candidates for president, 2013 (of self-governing regions)  (last accessed 30/03/2021). 

Statistical Office of the Slovak Republic (Štatistický úrad Slovenskej republiky), Elections to the bodies of self-governing regions 2013. Age structure of elected representatives, 2013 (last accessed 30/03/2021). 

TNS Slovakia, s.r.o."Millennials – survey about Slovak teenagers and young people" survey, 2014 (Millennials – prieskum o tínedžeroch a mladých ľuďoch). http://chcemevedietviac.sk/?p=1379 (last accessed 29/10/2017).

Studies, reports and academic publications

Avdičová, M. 2011. Projekt EHES - European Health Examination Survey. Public Health Authority of the Slovak Republic (Úrad verejného zdravotníctva SR) (last accessed 20/10/2017).

Agricultural Paying Agency of the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic (Poľnohospodárska platobná agentúra), Annual Report 2016 (Výročná správa za rok 2016) (last accessed 30/10/2017).  

Bagalová Ľ., Bizíkova Ľ., Fatulová Z.,2015. Methodology Supporting Inclusive Education in Schools. (Metodika podporujú ca inkluzívne vzdelávanie na školách). Bratislava: National Institute for Education (Štátny pedagogický ústav) (last accessed 21/03/2021).

Bošňáková, M., Miháliková, J. 2006. Tretia vlna alebo Profesionálna podpora žiackych školských rád (The third wave – Professional support of the Pupil School Councils). Bratislava: IUVENTA (last accessed 30/03/2021). 

Brozmanová Gregorová, A., Hirt, B., 2006. Tretí sektor v Banskej Bystrici – história a súčasnosť (Public Sector in Banská Bystrica- History and Present) Banská Bystrica:  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (University of Matej Bel in Banská Bystrica)  

Brozmanová Gregorová, A., Lenčo, P., Mihaliková, J. 2018. Youth work and social work in the Slovak Republic: connections and disconnections. In: THE HISTORY OF YOUTH WORK IN EUROPE. Vol. 6: Youth work and social work Connections, disconnections and reconnections – The social dimension of youth work in history and today. Council of Europe and European Commission. ISBN 978-92-871-8749-9 (last accessed 30/03/2021).

Brozmanová Gregorová, A., Marček, E., Mráčková, A., 2009. Analýza dobrovoľníctva na Slovensku (Analyses of Volunteering in Slovakia). Banská Bystrica : PF UMB (University of Matej Bel in Banská Bystrica) OZ Pedagóg, PDCS, PANET (last accessed 30/03/2021).

Brozmanová Gregorová A., Matulayová, T., Mráčková, A., Vavrinčíková, L., Vlašičová, J., Koróny, S., 2012.  Dobrovoľníctvo na Slovensku – výskumné reflexie (Volunteering in Slovakia - Research Reflections).  Bratislava : IUVENTA, (last accessed 30/03/2021).

Brozmanová Gregorová A.,Šolcová, J., Siekelová. 2018. Dobrovoľníctvo mládeže na Slovensku - aktuálny stav a trendy /Youth Volunteering in Slovakia - Current State of Play and Trends). Stupava : Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií (Platform of Voluntary Centres and Organisations).  

Buerkle, K. 2004.: História občianskeho združovania na Slovensku (History of Civic Associations in Slovakia) In: Keď ľahostajnosť nie je odpoveď. Bratislava: IVO (Institute or Public Affairs). 

Central Office of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky), 2016. Annual Report 2015 (Výročná správa 2015). Bratislava : ÚPSVaR (last accessed 30/03/2021).

Central Office of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky), 2016.  Evaluation of active labour market measures in 2015 (Vyhodnotenie aktívnych opatrní trhu práce za rok 2015). Bratislava : ÚPSVaR (last accessed 30/03/2021).

Central Office of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky), 2016.  Klesajúcu nezamestnanosť nezastavil ani príchod maturantov do evidencie úradov práce. (Declining unemployment did not stop the arrival of graduates in the Employment offices. Official web) (last accessed 30/03/2021).

Central Office of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky), 2016.  Národné projekty zamerané na podporu zamestnávania mladých do 29 rokov (National projects to support employment of young people up to 29) (last accessed 30/03/2021).

Dudeková, G., 1998. Dobrovoľné združovanie na Slovensku v minulosti (Voluntary Associations in Slovakia in the Past). Bratislava: SPACE.

Euroguidance, SAIAC, 2014. Lifelong Guidance System in Slovakia. Bratislava: SAIAC  (last accessed 30/03/2021).

European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop), 2016. Spotlight on VET Slovakia. Thessaloniki (Pylea) (last accessed 30/03/2021).

Frič, P., and Pospíšilová, T. 2010.  Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století (Patterns and Values of Volunteering in the Czech Society in the early 21st century) Praha : AGNES.

Gecková, A. et al. 2009. Sociálne determinanty zdravia školákov HBSC – Slovensko – 2005/2006 (Social Determinants of Schoolchildren's Health, HBSC – Slovakia– 2005/2006). Košice: Equilibria, s.r.o.  (last accessed 12/02/2021).  

Gecková, A. et al. 2011. Sociálne determinanty zdravia školákov, HBSC - Slovensko – 2009/2010. (Social Determinants of Schoolchildren's Health, HBSC – Slovakia– 2009/2010). Košice: Equilibria, s.r.o. (last accessed 12/02/2021).  

Gecková, A. et al. 2015. Národná správa o zdraví a so zdravím súvisiacom správaním 11-, 13- a 15-ročných školákov (National Report on Health and Helath Detemining Behaviour of 11,13 and 15 years old pupils) 2015. Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku (last accessed 12/02/2021).  

Goliaš, P. 2011. Sledovanie potrieb trhu práce (Monitoring Labour Market Needs). INEKO (last accessed 30/03/2021).

Governmental Council for Non-governmental Non-profit Organisations (Rada vlády pre neziskové organizácie) 2012, Program podpory dobrovoľníctva a dobrovoľníckych centier (Program on support of Volunteering and Volunteers Centres) (last accessed 30/03/2021).

Guťan, D. Úloha samospráv pri rozvoji regionálnej zamestnanosti [The role of self-governing regions in the development of regionalemployment] IN Zborník z konferencie Združenia SK8 a Stálej konferencie organizácií tretieho sektora SR (2011) (last accessed 30/03/2021).

Gyárfášová, O, Slosiarik, M. 2016. Voľby do NR SR 2016: Čo charakterizovalo voličov. [The Parliamentary Election 2016: What were characteristics of the voters] IN Working Papers in Sociology 1 / 2016 ISSN 2453-6970 (last accessed 8/10/2017).

Hallon, M., Reiterova, M. 20104. Metodická príručka pre implementáciu finančnej gramotnosti do vzdelávania na prvom stupni základných škôl (Methodical handbook for implementation of financial literacy education in elementary schools), Bratislava: Štátny pedagogický ústav.(last accessed 30/03/2021). 

Hulin, M. et al. 2011. Final report from the survey on standardization of competence profile of young leader in youth work (Záverečná správa z prieskumu pre potreby štandardizácie minimálneho kompetenčného profilu mladého vedúceho). IUVENTA (last accessed 30/03/2021).

Hulin, M. et al. 2011. Final report from the survey on standardization of competence profile of youth leader in youth work (Záverečná správa z prieskumu pre potreby štandardizácie minimálneho kompetenčného profilu mládežníckeho vedúceho). IUVENTA (last accessed 30/03/2021).

Hulin, M. et al. 2011. Final report from the survey on standardization of competence profile of youth worker in youth work (Záverečná správa z prieskumu pre potreby štandardizácie minimálneho kompetenčného profilu pracovníka s mládežou). IUVENTA (last accessed 30/03/2021).

IUVENTA – Slovak Youth Institute (IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže), Final Report from National Conference on Youth 2014 (Záverečná správa z Národnej konferencie o mládeži 2014) (last accessed 30/03/2021).

IUVENTA – Slovak Youth Institute, 2014. Youth Report 2014, Bratislava (last accessed 30/03/2021).

IUVENTA – Slovak Youth Institute (IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže), Youth Report 2010 (Správa o mládeži 2010). Bratislava (last accessed 30/03/2021).

IUVENTA – Slovak Youth Institute (IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže), Youth Report 2018 (Správa o mládeži 2018). Bratislava (last accessed 30/03/2021).

IUVENTA – Slovak Youth Institute (IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže), 2018. Youth Report 2018 or ´Two million of the future´ Bratislava : (last accessed 30/03/2021).

IUVENTA – Slovak Youth Institute (IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže), Report from information and consultation meeting on development of youth policy in 2012 (Infokonzult 2012) (last accessed 30/03/2021).

IUVENTA – Slovak Youth Institute (IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže) Infokonzult 2014 - Report from information and consultation meeting on development of youth policy in 2014 (Infokonzult 2014)  (last accessed 30/03/2021).

Kandík, M. and Kolesár S. 2018. Mládež, radikalizmus a polovojenské skupiny (Youth, Radicalisation and Paramilitary Groups). Bratislava : Inštitút strategických politík STRATPOL (last accessed 12/02/2021)

Kešelová, D. 2015  Špecifiká formovania dlhodobej nezamestnanosti v skupine mladých ľudí a možnosti jej prevencie, (Specifics of Long-Term Unemployment among Young People and the Possibility of its Prevention)  Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny (Institute for Labour and Family Research) (last accessed 21/02/2017).

Kremský, P. 2015. Talenty pre Slovensko (Talents for Slovakia). Research report on youth leaving Slovakia for work and study. Podnikateľská aliancia Slovenska (last accessed 12/03/2021).

Kureková, L.M., Salner, A. & Farenzenová, M., 2013. Implementation/of Activation Works in Slovakia. Evaluation and recommendations for policy change. Final report. Bratislava: Slovak Governance Institute (last accessed 30/03/2021).

Kováčiková, D., 2000. Základné otázky dejín sociálnej práce (Elementary Questions of Care Service History). Žilina: EDIS 

Lenčo, P. (2011) Neformálna edukácia v detských a mládežníckych organizáciách. (Dizertačná práca, konzultantka prof. PhDr. Emília Kratochvílová, CSc.) Trnava: Pedagogická fakulta TU. (Non-formal Education in children and youth organizations). In: Benefits and impact of work with children and youth. Children of Slovakia Foundation.

Lubyova, M., Štefánik M. et al. 2015. Trh práce na Slovensku 2016+ (Labour market in Slovakia 2016+). Bratislava: Slovenská akadémia vied (last accessed 12/03/2021). 

Mičicová, A., Pokorný, M. and Škrabský, T. 2012. Sila mladých (Power of Youth). Bratislava: IUVENTA  (last accessed 12/03/2021).

Miháliková, J., Jambrichová, J., Hanečáková. M. 2005. Čítanka pre samosprávy (Reading book for Local Governments). Bratislava: IUVENTA (last accessed 12/03/2021). 

Miháliková, J., Gajdošová, M. 2011. Rok so žiackou školskou radou (A Year with a Pupil School Council) Bratislava: IUVENTA (last accessed 12/03/2021).   

The Ministry of Education, Science, Research and Sport (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR),  Report on Quality Implementation in VET, following the recommendation on the European Quality Assurance Reference Framework for VET (EQAVET), 2015 (Správu o zavádzaní kvality v odbornom vzdelávaní a príprave v nadväznosti na odporúčanie Európskeho referenčného rámca pre zabezpečovanie kvality v oblasti odborného vzdelávania a prípravy EQAVET 2015)  (last accessed 12/03/2021).

The Ministry of Education of the Slovak Republic ( Ministerstvo školstva Slovenskej republiky), National report on youth policy in the Slovak Republic, 2005 (Národná správa o politike mládeže v Slovenske republike pre Radu Európy), (last accessed 12/03/2021).

The Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, The National Qualifications Framework of the Slovak Republic (last accessed 12/03/2021).

The Ministry of Interior of the Slovak Republic (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky), 2014.  Rules for involvement of public into creation of public policies (Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík) (last accessed 12/03/2021)

The Ministry of Labour, Social Affairs and Family in the Slovak Republic (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) 2012. Child and youth participation in the Slovak Republic. A Council of Europe policy review 2012. Bratislava (last accessed 12/03/2021).

The Ministry of Labour, Social Affairs and Family in the Slovak Republic (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky), 2017. Report on Implementation of National Action Plan for Children 2013 -2017 for year 2016 and Proposal for Update (Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2016 a návrh na jeho aktualizáciu) (last accessed 12/03/2021).

The Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky), Regional and multicultural education of pupils belonging to national minorities, 2017(Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacim k národnostným menšinám, 2018) (last accessed 12/03/2021).

The Ministry of Labour, Social Affairs and Family in the Slovak Republic (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) 2015. Report on Implementation YG in Slovak Republic, 2015 (Výsledky implementácia záruky pre mladých v Slovenskej republike, 2015) (Report on Implementation YG in Slovak Republic, 2015) (last accessed 28/08/2019).

The Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic (Ministerstvo práce, sociálných vecí a rodiny Slovenskej republiky), Správa o vykonávaní iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí - štruktúrované data k aprílu 2015 v súlade s vyrovnávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/207 (The report on the implementation of Youth Employment Initiative 2015)  (last accessed 28/10/2017).

The Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky), Report on Living Conditions of Roma Households in Slovakia 2010  (Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku 2010) (last accessed 30/03/2021).

The Ministry of Education, Science, Research and Sport (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky), Youth Report 2018. Situational Analyses of the Young Peoples´s Quality of Life. (Správa o mládeži 2018. Situačná analýza kvality života mladých ľudí) (last accessed 13/07/2020).

Nadácia otvorenej spoločnosti (Open Society Foundation) 2018. Príčiny radikalizácie mládeže vo veku 14 až 17 rokov (The Causes of Youth Radicalisation of 14 – 18 Years old). Bratislava : Nadácia otvorenej spoločnosti. (last accessed 12/02/2021).  

National Institute for Education (Štátny pedagogický ústav), 2009. Creation of Educational Programmes of School Facilitates for Leisure Time (Tvorba výchovných programov v školských zariadeniach) (last accessed 28/10/2017).    

Ondrušová, D. 2015. Podpora pri hľadaní prvého zamestnania mladých ľudí so zdravotným postihnutím (Support in Finding a First Job for Young people with Disabilities). Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny, (Institute for Labour and Family Research) (last accessed 21/02/2017)

Pacherová, S. 2016. Absolventi úrady práce nezaplavili. Pravda on-line newspaper. (last accessed 30/03/2021).

Pétiová, M. – Polčicová, S.: Analyses of Activities of Network of School Facilities for Leisure Time in 2013, unpublished document (Analýza činnosti centier voľného času v roku 2013, interný materiál) 2014. Slovak Centre of Scientific and Technical Information (CVTI SR), Bratislava.

Petrasová, A., Pavlov, I, Miháliková, J., Kiraly Csajka, L. Hanečáková, M., Reveszovám Z, Lehoczkí, S. 2015. Inkluzívne prístupy v programoch a praxi výchovy vo voľnom čase (Inclusive Approaches in Afterschool Programs and Practices) Bratislava:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic) (last accessed 30/03/2021)

Pešek, T., Dudáč, A. Tomanová, A. 2012. Step by Step towards Recognition. Bratislava: IUVENTA – Slovak Youth Institute. (last accessed 30/03/2021)

Pešek, T.,  Miháliková, J., Hulín, M., Martinkovič, M.,  2015. Samospráva a mládež 2015. Research report: Local Authorities and Youth 2015) Bratislava : Ministry of Education, Science, Research and Sport SR. Bratislava (last accessed 30/03/2021)

Polčicová S., Války M., Suchanovský J. 2018. Children and Youh in Numbers  in 2017 (Deti a mládež v číslach za rok 2017 ). Bratislava : CVTI SR  (last accessed 30/03/2021)

Public Health Authority of the Slovak Republic (Úrad verejného zdravotníctva), 2011.  The Physical Development of Children and Youth in the Slovak Republic - VII. nationwide survey in 2011(Telesný vývoj detí  a mládeže v SR – Výsledky VII. celoštátneho prieskumu v roku 2011) (last accessed 30/10/2017).  

Public Health Authority of the Slovak Republic (Úrad verejného zdravotníctva) 2016. Programs and Projects of Public Health Authority of the Slovak Republic in 2016  – performance report (Programy a projekty Úradu verejného zdravotníctva SR za rok 2016 – odpočet plnenia) (last accessed 30/10/2017).  

Slovak Centre of Scientific and Technical Information (CVTI SR),2015. Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014 (Unemplyment of University graduates in 2014) (last accessed 30/03/2021).

Slovak Centre of Scientific and Technical Information (CVTI SR), 2015. Šport v číslach za rok 2014 (Sport in Numbers for Year 2014) (last accessed 30/03/2021)

The State Institute for Vocational Education (Štátny inštitút odborného vzdelávania) Validation of the outcomes of non-formal education and informal learning in the Slovak Republic (Validácia výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v SR). 2016 (last accessed 30/03/2021)

The Inspectorate of Education of the Slovak Republic (Štátna školská inšpekcia) 2015. Report on the status and level of education and training in schools and school facilities in the Slovak Republic in the school year 2014/2015 (Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2014/2015) (last accessed 30/03/2021)

Slovak Scientific Academy (Slovenská akadémia vied) 2011, National Prevention Program Healthy Heart for Slovakia (Národný program prevencie ochorení srdca a ciev - Zdravé srdce pre Slovensko - časť pre deti a dorast) (last accessed 30/03/2021).

Student Council for Higher Education of the Slovak Republic (Študentská rada vysokých škôl SR), Annual Report 2015 (Výročná správa 2015) (last accessed 30/03/2021)

Štefančík, R. 2010. Politické mládežnícke organizácie na Slovensku (Youth Political Organisations in Slovakia) Bratislava: IUVENTA (last accessed 12/02/2021) 

Tošner, J., Sozanská, O., 2002: Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích (Volunteers and the Methods of Work in Associations) Praha: Portál.  

Velšic, M 2017. Mladí ľudia a riziká extrémizmu (Young People and Risk of Extremism). Bratislava: Inštitút pre verejné otázky (Institute for Public Affairs). (last accessed 12/02/2021).  

Vrabec, N. – Petranová, D.: Media and Information Literacy Policies in Slovakia. In: Public Policies in Media and Information Literacy in Europe: Training and Capacity-Building in the Digital Age. [online].Paris : Université de la Sorbonne Nouvelle, 2014. 24 s. [cit. 2014-04-10].(last accessed 12/02/2021).

THE WORLD BANK - FOUNDATION S.P.A.C.E. - INEKO - THE OPEN SOCIETY INSTITUTE, 2002.  Poverty and Welfare of Roma in the Slovak Republic, Bratislava (p. 11) (last accessed 12/02/2021).

Youth Council of Slovakia (Rada mládeže Slovenska), 2016. Structured Dialogue Consultation Report (Správa z konzultácií Štruktúrovaného dialógu), Bratislava. (last accessed 12/02/2021)

Official websites

Academy of Arts in Banská Bystrica (Akadémia umení Banská Bystrica) (last accessed 30/03/2021).

Accreditation Committee for Youth Work Educational Programmes (Akreditačná komisia pre  špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou), Ministry of  Education, Science, Research ad Sport of the Slovak Republic (last accessed 30/03/2021)

Agricultural Paying Agency of the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic (Poľnohospodárska platobná agentúra) (last accessed 30/03/2021)

AISEC Slovensko - International Students´Organisation (AISEC Slovensko- medzinárodná študentská organizácia) (last accessed 30/03/2021)). 

Association for Help to People with Mental Disabilities in the Slovak Republic (Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike) (last accessed 30/03/2021)

Association of Youth Centres SR  (Asociácia CVČ SR) (last accessed 30/03/2021)

Ambrelo non-profit organization (Ambrelo, o.z.) (last accessed 30/03/2021)

http://www.ambrelo.sk/ukazka-strany/

ANTENA Network for Independent Culture (ANTENA – sieť pre nezávislú kultúru) (last accessed 30/03/2021)

Association of Adult Education Institutions in the Slovak Republic (Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR) (last accessed 30/03/2021)

Association of Education Counsellors (Asociácia výchovných poradcov) (last accessed 30/03/2021)

Association of Historical Towns and Municipalities of Slovakia (Združenie historických miest a obcí Slovenska) (last accessed 30/03/2021) 

Association of the Information and Counselling Youth Centres in the Slovak Republic (Združenie informačných a poradenských centier Slovenskej republiky) (last accessed 30/03/2021)

Association of Lecturers and Career Counsellors (Asociácia lektorov a kariérových poradcov) (last accessed 30/03/2021)

Association of Regional Youth Councils (Asociácia krajských rád mládeže) (last accessed 30/03/2021)

http://akram.sk/en/introduction/

Association of Towns and Communities of Slovakia (Združenie miest a obcí Slovenska) (last accessed 30/03/2021)

Association of University Counsellors of Slovakia (Asociácia vysokoškolských poradcov Slovenska)(last accessed 30/03/2021)

http://kongresruzomberok.wixsite.com/avps

ATELIER, Academy of Arts Banská Bystrica (Akadémia Umení Banská Bystrica) (last accessed 30/03/2021)

Atrakt Art - association for contemporary arts and culture (Atrakt Art, združenie pre aktuálnu kultúru a umenie) (last accessed 30/03/2021)

Barlička non-profit organization (OZ Barlička) (last accessed 30/03/2021)

http://www.barlicka.com/cssr.html

Bratislava City Gallery (Galéria mesta Bratislavy) (last accessed 30/03/2021)

Centre of Better Regulation (Centrum lepšej regulácie) (last accessed 30/03/2021)

http://www.npc.sk/sk/podpora-pri-podnikani/centrum-lepsej-regulacie

Central Office of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic (Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny v SR) (last accessed 30/03/2021)

http://www.upsvar.sk/ustredie-psvr.html?page_id=211

Children's Faculty Hospital with Polyclinic Bratislava, Department of Psychiatry (Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Klinika detskej psychiatrie) (last accessed 30/03/2021)

Centre for Food Knowledge Development – non profit organization (Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o.) (last accessed 30/03/2021)

Children of Slovakia Foundation (Nadácia pre deti Slovenska) (last accessed 30/03/2021)

College of Musical Arts in Bratislava (Vysoká škola múzických umení v Bratislave) (last accessed 30/03/2021)

The Committee for Children and Youth (Výbor pre deti a mládež) (last accessed 30/03/2021)

Commissioner for Children (Komisár pre deti) (last accessed 30/03/2021).

https://www.komisarpredeti.sk/

Confederation of the Trade Unions of the Slovak Republic (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) (last accessed 30/03/2021)

Council for Mental Health (Rada duševného zdravia) (last accessed 30/03/2021)

Development Aid of the Slovak Republic (Rozvojová spolupráca Slovenskej republiky) (last accessed 30/03/2021)

Department of Drug Strategy Coordination and Monitoring of Drugs, the Ministry of Health of the Slovak Republic , (Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog, Ministerstvo zdravotníctva SR) (last accessed 30/03/2021)

Divé maky non-profit organization  (Divé maky, o.z.) (last accessed 30/03/2021)

http://divemaky.sk/

ECHO non-profit organization (OZ Echo) (last accessed 30/03/2021)

http://www.echo-zdruzenie.sk/index.html

Economic Policy Institute  (Inštitút hospodárskej politiky) (last accessed 30/03/2021)

http://www.ihp.sk/index-en.htm

EDUMA non-profit organization (EDUMA, n.o.) (last accessed 30/03/2021)

http://eduma.sk/

Effeta non-profit organization (Effeta, o.z.) (last accessed 30/03/2021)

http://www.effeta.sk/eng.htm

European Herritage Days (Dni Európskeho kultúrneho dedičstva) (last accessed 30/03/2021)

European Knowledge Centre on Youth Policy (Council of Europe) (last accessed 30/03/2021)

http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/knowledge-/-ekcyp

EPIC non-profit organization (last accessed (last accessed 30/03/2021)

http://www.epic-org.eu/epic-non-profit-organization/

eRko – Christian Children Communities´ Movement, NGO (eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, MVO) (last accessed 30/03/2021)

eSlovensko – non-profit organisation (last accessed 30/03/2021)

Equity non-profit organisation (OZ Equity) (last accessed 30/03/2021)

http://www.equityoz.sk/o-nas

Faculty of Education of the Comenius University in Bratislava (Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) (last accessed 30/03/2021)

Faculty of Education at Constantine the Philosopher University in Nitra (Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre )(last accessed 30/03/2021)

Faculty of Education at University of Presov (Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity) (last accessed 30/03/2021)

Faculty of Mass Media Communication at the University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava (Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave) (last access 25/10/2017).

Foundation Socia  (Nadácia Socia) (last accessed 30/03/2021).

http://www.socia.sk/social-reform-foundation/

Foundation Pontis / Nadácia Pontis (last accessed 30/03/2021).

http://www.nadaciapontis.sk/ 

Gallery of Košice (Východoslovenská galéria Košice) (last accessed 21/03/2021).

GLEN - non-profit organisation (last accessed 29/10/2017).

Government Council for Anti-drug Policy (Rada vlády pre protidrogovú politiku) (last accessed 30/10/2017)

Government Council for Human Rights, National Minorities and Gender Equality (Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť) (last accessed 29/10/2017).

Governmental Council for Non-governmental Non-profit Organisations (Rada vlády pre neziskové organizácie)

http://www.minv.sk/?ros_rvmno

Government Council for Vocational Education and Training (Rada vlády pre VET) (last accessed 30/03/2021).

http://www.vlada.gov.sk/rada-vlady-slovenskej-republiky-pre-odborne-vzdelavanie-a-pripravu/

Grab a ball, not drugs – non profil organisation (Zober loptu nie drogy) (last accessed 30/10/2017).

Information Youth Centres (Informačné centrá mladých) (last accessed 24/10/2017). 

International Media Education Centre (Centrum mediálnej gramotnosti) (last accessed 24/10/2017). 

IMPACT HUB   (last accessed 30/03/2021).

http://impacthub.sk/en/

INEKO – Institute for Economic and Social Reforms (INEKO – Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) (last accessed 30/03/2021).

http://www.ineko.sk/about/about-us

The Inspectorate of Education of the Slovak Republic (Štátna školská inšpekcia – ŠŠI) (last accessed 17/10/2017). 

Institute for Labour and Family Research (Inštitút pre výskum práce a rodiny) (last accessed 30/03/2021).

http://www.ceit.sk/IVPR/index.php?lang=en

Institution for Teachers´ Education and Training (Metodicko-pedagogické centrum - MPC) (last accessed 17/10/2017). 

IUVENTA – Slovak Youth Institute (IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže) (last accessed 30/03/2021).

www.iuventa.sk

Junior Achievement Slovakia (JA Slovensko) (last accessed 30/03/2021).

http://www.jaslovensko.sk/showdoc.do?docid=5728

KABA Slovensko regional development agency (last accessed 30/03/2021).

http://www.kabaslovensko.sk/

KEGA - Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVŠ SR (Cultural and Educational Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic) 

www.minedu.sk/kulturna-a-edukacna-grantova-agentura-msvvas-sr-kega/

KERIC - non-governemental youth organisation (last accessed 29/10/2017). 

Kunsthalle Bratislava (Kunsthalle Bratislava) (last accessed 21/03/2021).

Leage for Mental Health SR  (Liga za duševné zdravie) (last accessed 30/10/2017).

LUDUS theatre (Divadlo LUDUS) (last accessed 21/03/2021).

The Ministry of Agriculture and Rural Development' (Ministerstvo poľnohospodárstva Slovenskej republiky) (last accessed 19/02/2017). 

The Ministry of Culture of the Slovak Republic (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) (last accessed 19/02/2017). 

www.culture.gov.sk

The Ministry of Economy of the Slovak Republic' (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) (last accessed 19/02/2017). 

http://www.economy.gov.sk/aboutus-tzz/129946s

The Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic' (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) (last accessed 19/02/2017). 

www.minedu.sk

The Ministry of Environment of the Slovak Republic (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) (last accessed 19/02/2017). 

http://www.minzp.sk/en/

Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic (Ministerstvo zahraničných vecí­ a európskych záležitostí­ Slovenskej republiky) (last accessed 29/10/2017).  

The Ministry of Health of the Slovak Republic' (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) (last accessed 19/02/2017).​

www.health.gov.sk

The Ministry of Interior of the Slovak Republic (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) (last accessed 19/02/2017). 

http://www.minv.sk/?ministry-of-interior

The Ministry of Justice of the Slovak Republic (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) (last accessed 29/10/2017).

The Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) (last accessed 19/02/2017). 

The  Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic' (Ministersvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slvoenskej republiky) (last accessed 19/02/2017). 

http://www.mindop.sk/index/index.php?lang=en

The Ministry of Culture of the Slovak Republic (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky), Informatization in the Field of Culture (Informatizácia v oblasti kultúry) (last accessed 21/03/2021).

Monoskop - a wiki for collaborative studies of the arts, media and humanities (Monoskop - wiki pre spoločné štúdium umenia, médií a humanitných vied) (last accessed 21/03/2021).

National Culture Centre (Národné osvetové centrum) (last accessed 21/03/2021).

National Health Information Centre (National Health Information Centre (NHIC) National Health Information Centre (NHIC)Národné centrum zdravotníckych informácií) (last accessed 30/10/2017). 

National Sport Centre (Národné športové centrum) (last accessed 30/10/2017).

The Ombudsman (Detský ombudsman) (last accessed 30/03/2021).

http://www.detskyombudsman.sk/ombudsman

People in Need non-profit organization (Človek v ohrození, o.z) (last accessed 30/03/2021).

https://clovekvohrozeni.sk/about-us/

Open Society Foundation  (Nadácia otvorenej spoločnosti) (last accessed 30/03/2021).

http://osf.sk/en/o-nadacii/

Margarétka non-profit organization  (OZ Margarétka) (last accessed 30/03/2021).

http://www.margaretka.sk/

Myslím non-profit organization (I think/ Myslím, o.z) (last accessed 30/03/2021).

http://www.myslim.sk/

National Bussiness Centre (Národné podnikateľské centrum) (last accessed 30/03/2021).

http://www.npc.sk/en/vseobecne-informacie-o-projekte

National Holding Fund /NHF/ (Národný holdingový fond) (last accessed 30/03/2021).

http://www.nhfond.sk/

National Institute for Lifelong-learning (Národný Inštitút celoživotného vzdelávania) (last accessed 30/03/2021).

http://nuczv.sk/o-nas/profil-organizacie

NEXTERIA non-profit organisation (NEXTERIA) (last accessed 30/03/2021).

http://nexteria.sk/

Nové školstvo non-profit organization (New schooling/Nové školstvo o.z) (last accessed 30/03/2021).

http://www.noveskolstvo.sk

Office of the Government Plenipotentiary for Roma Communities (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity) (last accessed 3/11/2017).

Office of the Plenipotentiary of the Government for the Development of the Civil Society (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) (last accessed 3/11/2017).

Official Development Assistance of the Slovak Republic (Oficiálna rozvojová spolupráca Slovenskej republiky) (last accessed 29/10/2017).  

Platform of Volunteer Centres and Organisations (Platforma dobrovníckych centier a organizácií) (last accessed 23/10/2017).

http://dobrovolnickecentra.sk/clanok-0-140/Platform-of-Volunteer-Centers-and-Organisations.html

Proti prúdu non-profit organization (Upstream/ Proti prúdu) (last accessed 09/11/2017).

Predys non-profit organization   (OZ Predys) (last accessed 09/11/2017)

Public Health Authority of the Slovak Republic (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)  (last accessed 30/10/2017).

SAIA - Slovak Academic Information Agency, non-profit organisation (Slovenská akademická a informačná agentúra n. o.)  (last accessed 24/10/2017).

Science-Technology Park (Vedecko-technologický park) (last accessed 30/03/2021)

http://www.vtpzilina.sk/#_

Slovak Academy of Science (Slovak Paedagogical Society) (last accessed 19/2/2017)

www.spaeds.sk

Slovak Agency for International Development Cooperation - SlovakAid (Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu)(last accessed 25/30/03/2021).    

Slovak Audiovisual Fund (Audiovizuálny fond) (last accessed 23/10/2017).

Slovak Business Agency (last accessed 30/03/2021).

http://www.sbagency.sk/en/slovak-business-agency

Slovak Centre of Scientific and Technical Information (Centrum vedecko technických informácií SR) (last accessed 30/03/2021).

http://www.cvtisr.sk/en.html?page_id=58

Slovak Guarantee and Development Bank (Slovenská záručná a rozvojová banka) last accessed 30/03/2021).

https://www.szrb.sk/sk/bankove-zaruky/

Slovak Guarantee and Development Fund (Slovenský záručný a rozvojový fond) (last accessed 30/03/2021).

http://szrf.sk/en/szrf

Slovak Chamber of Commerce and Industry (Slovenská obchodná a priemyselná komora) (last accessed 30/03/2021).

http://web.sopk.sk/

Slovak Debate Association – civic association (Slovenská debatná asociácia – občianske združenie) (last accessed 24/10/2017).  

Slovak Investment and Trade Development Agency (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu - SARIO) (last accessed 30/03/2021)

http://www.sario.sk/en

Slovak National Gallery (Slovenská národná galéria) (last accessed 21/03/2021).

Slovak Non-Governmental Development Organisations Platform (Platforma mimovládnych rozvojových organizácií) (last accessed 29/10/2017). 

Slovakia’s Secondary School Students Union (Stredoškolská študentská únia Slovenska) (last accessed 30/03/2021)

http://www.studentskaunia.sk/

Slovak Association of Sports in Schools, non-profit organisation (Slovenská asociácia športu na školách, n.o.)  (last accessed 30/10/2017).   

Slovak Union of Physically Disabled People (Slovenský zväz telesne postihnutých) (last accessed 30/03/2021).

http://www.sztp.sk/

Slovak Union of Disabled Persons (Slovenský zväz zdravotne postihnutých) (last accessed 30/03/2021).

http://www.szzp.sk/

Slovak union of Supported Employment (Slovenská únia podporovaného zamestnávania) (last accessed 30/03/2021).

http://www.supz.sk/

SLOVAKIANA - Digital Information System of Culture of the Ministry of Culture of the Slovak Republic (last accessed 21/03/2021). 

SLOVO non-profit organization (SLOVO, o.z.) (last accessed 30/03/2021).

http://www.skn.sk/?about-us

Solidarity and Development Council (Rada solidarity a rozvoja SR) (last accessed 30/03/2021).

http://www.vlada.gov.sk/rada-solidarity-a-rozvoja-sr/

Start-up Slovakia civic association (last accessed 30/03/2021).

http://startupslovakia.com/

State Institute for Vocational Education (Štátny Inštitút odborného vzdelávania) (last accessed 18/10/2017).

Student Council for Higher Education (Študentská rada vysokých škôl) (last accessed 30/03/2021).

http://www.srvs.sk

The Statistical Office of the Slovak Republic (Štatistický úrad Slovenskej republiky) (last accessed 30/10/2017).

STUDENT – Aliance of Secondary Schools´ Students (STUDENT – Aliancia stredoškolákov) (last accessed 30/03/2021).

https://www.facebook.com/aliancia.stredoskolakov/?hc_ref

Tandem non-profit organisation (Tandem, n.o) (last accessed 30/03/2021).

https://www.tandemno.sk/sk  

TeCeMko – non-profit organisation (TeCeMko - TRENČIANSKE CENTRUM MLÁDEŽE o.z.) (last accessed 30/03/2021).

http://www.tecemko.sk/

The Tree of Life – youth NGO  (Strom života) (last accessed 29/10/2017).  

Trust Fund Telekom at Pontis Foundation (Nadačný fond TELECOM) (last accessed 30/03/2021).

http://www.nadaciapontis.sk/nadacny-fond-slovak-telekom-1 

University of Technogy in Košice (Technická univerzita v Košiciach) (last accessed 21/03/2021).

University of Technogy in Zvolen (Technická univerzita vo Zvolene) (last accessed 21/03/2021). 

University Technology Incubator of STU (last accessed 30/03/2021).

http://www.inqb.sk/en/o-nas/

Union of Blind and Visually Impaired Persons of Slovakia (Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska), (last accessed 30/03/2021).

http://unss.sk/ 

Union of Slovak Towns (Únia miest Slovenska) (last accessed 20/10/2017).

www.unia-miest.eu

VEGA - Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied ( Scientific Grant Agency of Ministry of Education SR and Slovak Academy of Sciences)

www.minedu.sk/vedecka-grantova-agentura-msvvas-sr-a-sav-vega/

V.I.A.C. non-profit organisation (OZ V.I.A.C.) (last accessed 20/10/2017).

ZIPCeM - Association of Information and Counselling Youth Centres in the Slovak Republic (Združenie informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike) (last accessed 29/10/2017). 

ŽIVICA - Centre for environmental and ethics education (Centrum pre environmentálnu a etickú výchovu Živica) (last accessed 29/10/2017).  

Young Entrepreneurs Association of Slovakia (Združenie mladých podnikateľov Slovenska) (last accessed 29/10/2017).  

Youth Council of Žilina Region (Rada mládeže Žilinského kraja) (last accessed 15/09/2019).

http://www.rmzk.sk/?page_id=425

Youth Council of Bratislava Region (Rada mládeže Bratislavského kraja) (last accessed 15/09/2019).

http://rmbrk.sk/

Youth Council of Trnava Region (Rada mládeže Trnavského kraja) (last accessed 30/03/2021).

http://rmtk.sk/index.php/en/2-uncategorised/48-youth-council-of-trnava-region#

Youth Council of Košice Region (Rada mládeže Košického kraja) (last accessed 15/09/2019).

www.rmkk.sk

Youth Council of Trenčín Region (Rada mládeže Trenčianskeho kraja) (last accessed 15/09/2019).

https://www.facebook.com/rmtnk/

Youth Council of Prešov Region (Rada mládeže Prešovského kraja) (last accessed 15/09/2019).

 www.rmpk.sk

Youth Council of Slovakia (Rada mládeže Slovenska) (last accessed 15/09/2019).

www.mladez.sk

#Website of a project/programme

Action Austria – Slovakia , exchange programme for university students and co-operation in science and research (Akcia Rakúsko-Slovensko) (last accessed 15/09/2019). 

A Call for Humanity’ (Výzva k ľudskosti), initiative for the integrated approach towards refugees, 2016 (last accessed 24/10/2017). 

The Acceleration Programme (Akceleračný program), educational programme for public with interest in future entrepreneurial activities, 2016 (last accessed 19/11/2017).

TO ACT YOU HAVE TO KNOW  -project (2008 – 2011), The Slovak Non-Governmental Development Organisations Platform (Platforma mimovládnych rozvojových organizácií) (last accessed 29/10/2017).

Advisory Center for Health Protection and Support of Public Health Authority of the Slovak Republic  (Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky) (last accessed 30/10/2017).

Associated Helpline (Združená linka pomoci) ) (last accessed 23/10/2017). 

Business Partner Search Profile, Database partners´ matching system for entrepreneurs (last accessed 19/11/2017).

‘BUT can not hide the hate’ (ALE hejt neskryje), campaign against extremism, 2016 (last accessed 19/11/2017).

‘By one rope or the Young can change the policy‘ (Za jedno lano alebo Mladí môžu meniť politiku), national-wide project accompanying Structural Dialogue activities to support local youth participation (ZIPCEM SR), 2016 (last accessed 19/11/2017).

Capacities of youth workers on the field of youth employment services‘ (Služby zamestnanosti poskytované mládežníckymi pracovníkmi) (last accessed 19/11/2017).

Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS - Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá ) (last accessed 23/10/2017).

‘Central Information Portal in Education’ (Centrálny informačný počtál v rezorte školstva) (last accessed 19/11/2017).

‘Club of Business Angels’ (Klub podnikateľských anjelov), mentoring and support programme for young entrepreneurs, 2015-2018 (last accessed 26/30/03/2021). 

 ‘Community Centres’ (Komunitné centrá), ESF National Project on Community Centres, 2014 -2015 (last accessed 29/30/03/2021).

‘Compass project‘ (projekt Kompas), local project for young unemployed with career guidance, 2015 (last accessed 29/30/03/2021).

Counselling Centres for Adults, Life Long Learning  (Poradenské centrá pre dospelých, Celoživotné vzdelávanie) (last accessed 23/10/2017).

Culture of Ethnic Minorities 2017 – support system of the Government Office of the Slovak Republic (Kultúra národnostných menšín 2017, Úrad vlády SR) (last accessed 21/03/2021).

Creation of National Qualifications Framework - ESF project  (ESF projekt: Tvorba národnej sústavy kvalifikácií), 2013 -2015, State Institute for Vocational Education (Štátny Inštitút odborného vzdelávania) (last accessed 23/10/2017).  

‘Cross-border cooperation programmes’ (Programy cezhraničnej spolupráce), Partnership agreement, Government Office of the Slovak Republic (last accessed 19/11/2017).

‘Dataarchive of Youth Researches‘(Dataarchív výskumov o mládeži) (last accessed 19/11/2017).

Days of European Cultural Heritage in Slovakia (Dni Európskeho kultúrneho dedičstva 2017 na Slovensku)  (last accessed 21/03/2021).

Days of Forget-me-not - Information campaigns on mental health (Dni nezábudiek), Leage for Mental Health SR (Liga za duševné zdravie) (last accessed 30/10/2017).

Development Day in Slovakia (Rozvojový deň na Slovensku), The Slovak Non-Governmental Development Organisations Platform (Platforma mimovládnych rozvojových organizácií) (last accessed 29/10/2017).

´Developing Memory and Funding Institutions and Restoring Their National Infrastructure´ (Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry) (last accessed 21/03/2021).

‘Development of Secondary Vocational Education’ (Rozvoj stredného odborného vzdelávania), ESF National Project to support development of VET, 2015 (last accessed 19/11/2017).

Digischool – project for digitatization of content and better access to internet for schools (Projekt Digiškola 2013-2015), The Institution for Teachers´ Education and Training (Metodicko-pedagogické centrum), Bratislava (last accessed 21/03/2021).   

Digital Library and Digital Archive of the Slovak National Library (Digitálna knižnica a digitálny archív, Slovenská národná knižnica) (last accessed 28/10/2017).   

Documentation and Information Center of Roma Culture, State Scientific Library, Prešov (Rómske dokumentačné a informačné centrum, Štátna vedecká knižnica, Prešov) (last accessed 28/10/2017).  

‘Domestic Voluntary Service“ (Domáca dobrovoľnícka služba), non formal education project for young unemployed to develop competences for labour market, 2015 (last accessed 30/10/2017) .

Do not disqualify YOURSELF! – call for projects for higher employablity of long term unemployed, OP Human Resources (NedisKVALIFIKUJ SA! – výzva na projekty pre zvýšenie zamestanteľnosti dlhodobo nezamestnaných, OP Ľudské zdroje) (last accessed 23/10/2017) .

The European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET) (last accessed 19/10/2017).

Elementary School, Vranov nad Topľou (Základná škola, Vranov nad Topľou), School Education Programme 2017,(Školský vzdelávací program 2017) (last accessed 31/10/2017).

‘Entrepreneurship Idea of the Year’ (Podnikateľský nápad roka), Award ceremony for successful entrepreneurs  (last accessed 30/10/2017).

‘Entrepreneurship in the tourist industry‘ (Podnikanie v cestovnom ruchu), educational programme for entrepreneurs in tourism, (last accessed 19/08/2019).

Erasmus+ European Union Programme in Slovakia (Program EÚ Erasmus+) (last accessed 23/08/2019). 

Eurodesk - European Youth Information Network (last accessed 19/08/2019).

export.slovensko - portal on state subventions and support in the field of export (last accessed 19/08/2019).

'Family and work' (Rodina a práca), ESF National project on reconciliation of private and working life (last accessed 19/08/2019).

Fine Arts in Research (Výtvarné umenie vo výskume) The ​Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republike) (last accesse 27/08/2019).

‘FINinfo portal’ (Portál finančnej osvety a ochrany finančného spotrebiteľa), web portal to support financial literacy, 2016 (last accessed 19/08/2019).

Field Social Work at Municipalities I.’ (Terénna sociálno práca), ESF National project on social work, 2015 (last accessed 19/08/2019).

Fund for Innovations and Technologies (Fond inovácií a technológií), funding scheme for entrepreneurs, 2016 (last accessed 19/08/2019).

globalnevzdelavanie.sk – educational portal and knowledge centre for Global education. People in Need Slovakia (Človek v ohrození Slovensko) (last accessed 29/08/2019).

Global development education in move (Globálne rozvojové vzdelávanie v pohybe). Centre for environmental and ethics education Živica (Centrum pre environmentálnu a etickú výchovu Živica) (last accessed 29/08/2019).

'Graduate practice starts a career' (Absolventská prax štartuje zamestnanie), ESF National project for unemployed graduates (Youth Guarantee SK) (last accessed 19/08/2019).

Grant system of the Ministry of Culture of the Slovak Republic for 2017, Cultural Vouchers (Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019,Kultúrne poukazy 2017) (last accessed 27/08/2019).

Grant system of the Ministry of Culture of the Slovak Republic, Culture of disadvantaged groups (Program 2 – Kultúra znevýhodnených skupín, dotačný systém MK SR) (last accessed 21/03/2021). 

the Green Education Grant Programme (Grantový program Zelené vzdelávanie ) The Volkswagen Slovakia Foundation. (last accessed 29/10/2017).

Healthy Regions – National project Operational Programme Human Resources (Národný projekt Zdravé regióny) (last accessed 30/10/2017).

Healthy Cities - Statute of the Asociation Healthy Towns Slovakia (Stanovy Asociácie Zdravých miest Slovenska) (last accessed 29/10/2017).

How to cope with crises and conflicts – project (Projekt Ako zvládať krízy a konflikty) Leage for Mental Health SR (Liga za duševné zdravie) (last accessed 20/10/2017).

Inter-ministerial working group for state policy in the field of youth  (Medzirezortná pracovná skupina pre politiku voči mládeži), IUVENTA – Slovak Youth Institute (IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže) (last accessed 20/10/2017).

‘I think economically’ (Myslím ekonomicky), educational programme for learning basic economic definitions, notions and principles, (last accessed 19/11/2017).

 ‘Inclusive Education Project’ (PRINED - PRojekt INkluzívnej Edukácie). ESF National Project, 2015 (last accessed 19/11/2017).

‘Inclusive Model of Pre-school Education’(Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy). ESF National Project, 2015 (last accessed 30/03/2021).

‘I am abNORMALly fair’  (Som neNORMALne fér), information campaign against discrimination, 2016 ((last accessed 30/10/2017).

Incubator Programme (Inkubátor), programme for support and developmet of SMEs, 2016 (last accessed 29/11/2017).

Infodrogy.sk - Information portal on drugs (Infodrogy - Drogový informačný portal) (last accessed 30/10/2017).

Information system for Further Education (Informačný systém pre ďalšie vzdelávanie) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (The Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic ) (last accessed 23/10/2017). 

In Good Hands –Learning Non-Formally – project of ZIPCeM (V dobrých rukách – Vzdelávame neformálne) – interactive map of youth organizations working with children and youth in the non-formal learning field (last accessed 26/08/2019). 

Intercultural Education in Elementary School with Pupils from Roma Communities,2017 (Interkultúrne vzdelávanie v základnej škole so žiakmi z rómskych komunít, 2017) National Institute for Education (Štátny pedagogický ústav) (last accessed 24/08/2019).

JA Applied Economy (JA Aplikovaná ekonómia), educational program for young enterpreuners, (last accessed 26/08/2019). 

‘JA Fair of Entrepreneurship Talents’ (JA Veľtrh podnikateľských talentov), exhibition of students´ entrepreunial ideas, services, products., 2016 (last accessed 19/08/2019).

Job Interview Simulator (Simulátor pracovných pohovorov), educational and training programme for young people, 2016 (last accessed 19/08/2019).

'KOMPRAX – Competencies for Practice' (Komprax – Kompetencie pre prax), ESF National project for better employability of young people through non formal education in youth work. 2015 (last accessed 24/08/2019).    

kybersikanovanie.sk – interactive programme for schools on cyberbullying prevention (last accessed 24/08/2019).    

LIVE FAIR campaign (Kampaň ŽI FÉR), The Slovak Non-Governmental Development Organisations Platform (Platforma mimovládnych rozvojových organizácií) (last accessed 29/08/2019).

Learning makes sense´ project (Projekt: To dá rozum) (last accessed 24/08/2019). 

Limerock Fund Manager’, co-investment fund  focused on attractive small and medium enterprises, 2016 (last accessed 19/08/2019).

Make decisions (decide) on Europe (Rozhoduj o Európe) project to make young people (secondary schools´students) aware of policy processes, EU institutions, etc. 2016 (last accessed 19/08/2019).

Microloan Programme (Mikropôžičkový program) 2016 (last accessed 19/08/2019).

‘Mobile Pedagogue’ (Mobilný pedagóg), initiative ‘Specialist to visit - support of families with children with hearing impairment, 2016 (last accessed 19/08/2019).

‘More than money’ (Viac ako peniaze), educational program for financial literacy, (last accessed 19/08/2019).

Neulogy Ventures’, co-funding programme for talented entrepreneurs, 2016 (last accessed 19/08/2019).

‘National Occupation Framework’ (Národná sústava povolaní), Platform with descriptions of occupations prepared in cooperation with employers, 2015 (last accessed 23/08/2019).

National Competitions under the auspice of National Culture Centre (Celoštátne postupové súťaže vyhlasované Národnám osvetovým centrum) (last accessed 27/08/2019).

National Scholarship Programme of the Slovak Republic (Národný štipendijný program Slovenskej  republiky) (last accessed 24/08/2019).  

nehejtuj.sk - website on prevention of hate, xenophobic and racist behavior on the Internet (last accessed 24/08/2019).  

New Education (Nové školstvo) Portal on the reform of the Education (Portál o reforme vzdelávania) (last accessed 24/08/2019). 

Nexteria Leadership Academy’,educational programme for development of entrepreneurial skills, 2016 (last accessed 19/08/2019).

‘No hate speech movement’ (Bez nenávisti), campaing against cyber hate, violence and extremism for young people, 2016 (last accessed 19/08/2019).

 ‘Nota Bene Newsletter/ Luggage porters’ (Časopis Nota Bene/ Nosiči Nota Bene), initiative for support of homeless people, 2016 (last accessed 23/06/2019).

´Online Counseling Centre of League for Mental Health´(Online poradňa Ligy za duševné zdravie) (last accessed 23/06/2019).

‘Online interpreter’ (Online tlmočník), initiative to support people with hearing impairment, 2016 (last accessed 23/06/2019).

‘Online living library – meet your stereotype’ (Online živá knižnica), campaign against discrimination (minorities, refugees etc.) (last accessed 23/06/2019).

‘Open Governement Partnership’ (Iniciatíva pre otvorené vládnutie), web site with information on open government famework (last accessed 23/06/2019).

‘Quality at school, success in life’ (Kvalitní v škole, úspešní v živote), educational programme for enrepreunership education (last accessed 23/06/2019).

www.pomoc.sk – website providing advice for responsible use of the Internet, mobile communications and new technologies (last accessed 23/06/2019).  

‘Profile of Slovak Culture’ (Portál Profil slovenskej kultúry) (last accessed 23/06/2019).

Preparation of Conception of Youth Work Development in the Slovak Republic (Príprava Koncepcie práce s mládežou 2015 – 2021), accompanying page for consultation and information exchange during preparation of policy document. (last accessed 23/06/2019).

'Projections for development of the labour market in the Slovak Republic’ (Prognózy vývoja trhu práce v SR), ESF National Project (last accessed 23/06/2019).

Progressbar hacker space (Progressbar hackerspace) (last accessed 23/06/2019).

Project for promotion of using bikes to go to schools (Projekt na propagáciu bicyklov na cestu do školy pod záštitou národného cyklokoordinátora: Do školy na bicykli) (last accessed 23/06/2019).

´Qualification Improvement of Physical Education and Sports Teachers´- ESF National project, Operational Programme Education (Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy  - národný projekt Operačný program Vzdelávanie) (last accessed 23/06/2019).

School Fruit scheme (Školské ovocie) (last accessed 23/06/2019).

School Milk Scheme (Školské mlieko) (last accessed 23/06/2019).

'Skills and competences assessment – new career guidance and counselling approach'(Hodnotenie schopností a zručností – nový prístup v kariérovom poradenstve), educational project for employees of Labour Offices, 2013 (last accessed 23/06/2019).  

‘Slovak Centre for Training Firms’ (Slovenské centrum cvičných firiem) (last accessed 23/06/2019).

Start-up Slovakia!, individual training course for start-upers, 2016 (last accessed 23/06/2019).

‘Stop to hate’ (Nehejtuj.sk), information campaign against radicalisation, 2016 (last accessed 23/06/2019).

Sport at Schools – portal for administration of national sport competitions at schools (Školský šport) (last accessed 26/06/2019).    

Start-up Sharks -  portal for support of star-upers (last accessed 23/06/2019).

Student Environmental Club project (Študentský environmentálny klub – ŠEK), Tree of Life äStrom života) (last accessed 23/06/2019).

'Successful on the labour market' (Úspešne na trhu práce), ESF National project for self-employment of young unemployed (Youth Guarantee SK) (last accessed 23/06/2019).

‘Support of deinstitutionalization of replacement care ‘(Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti), ESF National Project on support of replacement care, 2015 (last accessed 23/06/2019).

‘Tell it to my eyes’ (Povedz mi to do očí), campaign to stop caber hate, 2016 (last accessed 23/06/2019).

´Practice to Employment´ (NP Praxou k zamestnaniu), ESF National project for unemployed graduates (Youth Guarantee SK) (last accessed 23/06/2019).

‘Together we overcome barriers!‘ (Spolu ideme cez bariéry!), project to support disadvantaged young people and career guidance activities, 2015 (last accessed 23/06/2019).

´Scientific and Technical Services - Modernization of Physical Education and Sport ´, project of National Institute for Education (Vedecko technické služby-most k modernizácii telesnej a športovej výchovy, Štátny pedagogický ústav) (last accessed 23/06/2019).

SHEEPLIVE (Ovce), eSlovensko - the awareness raising internet tool about risks of the internet, mobile phones and new technologies (last accessed 23/06/2019). 

 ‘Graduate practice starts employment´(Absolventská prax štartuje zamestnanie), Youth Guarantee project for young unemployed, 2015 (last accessed 2/06/2019).

Visegrad Scholarship Programme  (last accessed 23/06/2019)

‘Vocational Education Needs’ (Potreby OVP), platform for exchange of information from labour market and VET, 2015 (last accessed 23/06/2019).

‘We want to know MORE’ (Chceme vedieť viac), information campaign on reforms in education,  2017 (last accessed 23/06/2019).

Week LET’S TALK ABOUT FOOD 2018 (Týždeň HOVORME O JEDLE), Centre for Food Knowledge Development – non profit organization (Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o.) (last accessed 23/06/2019).

‘White pastel’ (Biela pastelka), public fundraising initiative to support people with visual impairment, 2019 (last accessed 23/06/2019).

zodpovedne.sk  - Slovak Safer Internet Centre (last accessed 23/06/2019). 

Zippy's Friends (Zippyho kamaráti),  Leage for Mental Health SR (Liga za duševné zdravie) (last accessed 15/9/2019).

Youth Festival Pubertiak, LUDUS theatre (Festival pre mládež Pubertiak, Divadlo Ludus) (last accessed 23/06/2019).