Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content
European Commission logo

YouthWiki

EACEA National Policies Platform
Lithuania

Lithuania

References

Last update: 31 May 2024
On this page
 1. Legislation and official policy documents
 2. Studies, reports and academic publications
 3. Data and statistics
 4. Institutions info portals

Legislation and official policy documents

Lietuvos Respublikos Jaunimo politikos pagrindų įstatymas. 2003 m. gruodžio 4 d. Nr.IX-1817) Vilnius, įstatymas skelbtas: žin., 2003, nr. 119-5406; official translation: Republic of Lithuania. Law on Youth Policy Framework. 4 December 2003  No IX-1871 (last amended on 22 november 2005 – No X-413), (last accessed 2015-12-30).

2022 National Youth Policy Action Plan, Ministry of Social Security and Labor of the Republic of Lithuania, TAR, 2022-01-27, no. 1303

JRA. Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prie SADM 2018 m. gruodžio 21 d. Nr. 2V-219 (1.4) Įsakymas "Dėl Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Suvestinė redakcija nuo 2020-12-17). [Order "On approval of the description of the accreditation procedure of organizations organizing youth voluntary activities" (Summary version from 12/17/2020). ] TAR, 2018-12-27, Nr. 21495.

JRA. Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prie SADM 2018 m. gruodžio 21 d. Nr. 2V-219 (1.4) Įsakymas "Dėl Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" . [Order "On approval of the description of the accreditation procedure of organizations organizing youth voluntary activities" ] TAR, 2018-12-27, Nr. 21495.

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m rugsėjo 4 d. Nr. 2V-164 (1.4) Įsakymas "Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo kokybės ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo". [Order "On the approval of the description of the quality and supervision procedure for the implementation of the Youth Voluntary Service"] TAR, 2020-09-04, Nr. 18798.

Dėl intensyvios ilgalaikės pagalbos nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui proramos patvirtinimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. balandžio 17 d. įsakymas nr. A1-169; unofficial translation: Order No. A1-169 of the Minister of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania of 17 April 2013 “On the Approval of the Programme for Intensive Long-Term Assistance for Young People Who Are Not in Education, Employment or Training” [date accessed 2015-12-30] 

Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano patvirtinimo, Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymas nr. A1-692; unofficial translation: Order No. A1-692 of the Minister of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania of 16 December 2013 On the Approval of the Plan Implementing the Youth Guarantee (last accessed 2015-12-30). 

Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo; Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymas nr. A1-661; unofficial translation: order No A1-660 of the Minister of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania of 4 December 2013 ‘On the Approval of the Action Plan 2014-2016 for the Implementation of the National Youth Policy Development Programme 2011-2019 (last accessed 2015-12-30).

Dėl Regioninės jaunimo politikos stiprinimo 2015-2017 metų veiksmų plano patvirtinimo; Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymas nr. A1-11; unnoficial translation: The Action Plan of Strengthening Regional Youth Policy for 2015-2017 approved by the Order of Minister of Social Security and Labour on 9 January 2015 No A1-11 (last accessed 2015-12-30).

Europos Komisija. (2016). Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa. [Rural Development Programme for Lithuania 2014-2020] Europos Komisijos 2016.02.10 sprendimas Nr. C(2016)923.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas . (1991). Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas. [Law on Social Integration of People with Disabilities] Vilnius: Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas, Lietuvos aidas, 1991-12-13, Nr. 249-0.

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas, 2011 m. birželio 22 d. Nr. XI-1500, Vilnius, Valstybės žinios, 2011-07-13, Nr. 86-4142; Republic of Lithuania Law on Volunteering [official translations in English and Russian], (last accessed 2015-12-30).

Lietuvos Respublikos Seimas. (1997). Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas [Law on Vocational Education and Training]. Vilnius: Valstybės žinios, 1997-10-30, Nr. 98-2478.

Lietuvos Respublikos Seimas. (1998[2014]). Republic of Lithuania Law on Equal Opportunities for Women and Men. Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimas, 1 December 1998 No VIII-947, last amended on 15 July 2014 No XII-1023.

Lietuvos Respublikos Seimas. (2006). Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas. [Law on Support for Employment] Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimas, Valstybės Žinios, 2006, Nr. 73-2762.

Lietuvos Respublikos Seimas. (2009). Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas. [Law on Higher Education and Research] Vilnius: Valstybės žinios, 2009-05-12, Nr. 54-2140.

Lietuvos Respublikos Seimas. (2012). Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos. [The Program of the Government of the Republic of Lithuania 2012-2016]. Vilnius: Valstybės žinios, 2012-12-20, Nr. 149-7630.

Lietuvos Respublikos Seimas. (2015). Dėl Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos patvirtinimo. [Public Security Development Programme 2015-2025]. Vilnius: TAR, 2015-05-13, Nr. 7293.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2018 m. birželio 22 d. Nr. A1-317 Įsakymas "Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo". [Order "On the approval of the description of the procedure for the organization of the Youth Voluntary Service".] TAR, 2018-06-26, Nr. 10472.

Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas, 1994 m. liepos 7 d. Nr. I-533, Vilnius;official translation: Republic of Lithuania Law on Local Self-Government; 7 July 1994 No I-533 Vilnius Last amended on 15 May 2014   XII-883  (last accessed 2015-12-30). 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė. (2014). Dėl Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo. [Interinstitutional Action Plan for the Programme of Raising the Employment 2014-2020] Vilnius: Lietuvos Respublikos Vyriausybė, TAR, 2014-03-06, Nr. 2763.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė. (2015). Dėl Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo. [The Action Plan of the Public Security Development Programme 2015-2025 Implementing Measures]. Vilnius: TAR, 2016-04-18, Nr. 9844.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2007-2009 metų programos patvirtinimo, 2007 m. rugsėjo 7d. nr. 95-3825; unofficial translation:  Order of the Lithuanian Government on the Municipalities Youth Policy Development Program 2007-2009;(last accessed 2015-12-30).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros programos patvirtinimo, 2010 m. gruodžio 1 d. nr. 1715; unnoficial translation: Order of the Lithuanian Government on National Youth Policy Development Program 2011-2019 (last accessed 2015-12-30).

LR Vyriausybė. (2015). Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos patvirtinimo. [The National Programme on Equal Opportunities for Women and Men for 2015-2016]. Vilnius: TAR, 2015-02-11, Nr. 2062.

Ministry of Economy. (2014). The new National Action Plan on Entrepreneurship Promotion (2014-2020). Vilnius: Ministry of Economy.

Nacionalinė 2011-ųjų Europos savanoriškos veiklos, kuria skatinamas aktyvus pilietiškumas, metų programa ; 2010-09-08 įsakymas,  A1-406,  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija; Valstybės žinios, 2010-09-16, Nr. 109-5618;​ National program on European Year of Volunteering,(last accessed 2015-12-30).

Order No A1-660 of the Minister of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania of 4 December 2013 ‘On the Approval of the Action Plan 2014-2016 for the Implementation of the National Youth Policy Development Programme 2011-2019.

PPMI (2015). The external evaluation of Youth Guarantee implementation in Lithuania. Vilnius: Public Policy and Management Institute.

SADM. (2010). Dėl Reikalavimų profesinio mokymo sutartims ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo. [Order of the Ministry of Education and Science on Procedure for Formal VET] Vilnius: SADM Valstybės žinios, 2010-04-17, Nr. 44-2141.

SADM. (2012). Dėl Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo. [Procedure on Implementation of Career Guidance] Vilnius: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija V-1090/A1-314.

SADM. (2013). Dėl Socialinės įtraukties didinimo 2014−2020 m. veiksmų plano patvirtinimo. [Action Plan for Increasing Social Inclusion for 2014 - 2020]. Vilnius: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. A1-588.

SADM. (2013). Dėl Socialinės įtraukties didinimo 2014−2020 m. veiksmų plano patvirtinimo. [Program for intensive long-term support for unemployed and school drop-outs]. Vilnius: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. A1-588.

SADM. (2015). Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo. [The Action Plan of Measures for National Programme for Social Integration of People with Disabilities for 2013–2019]. Vilnius: TAR, 2015-06-29, Nr. 10323.

ŠMM. (2009). Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas. [External Audit procedures for schools implementing secondary education programmes]. Vilnius: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-587.

SMM. (2013). The National Programme for the Development of Studies, Scientific Research and Experimental (Social and Cultural) Development for 2013–2020. Vilnius: Ministry of Education and Science.

SMM. (2014). Action plan for the development of vocational training for 2014–2016. Vilnius: Ministry for Education and Science of the Republic of Lithuania.

ŠMM. (2014). Dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo. [Action Plan for Development of Non-formal Adult Education and Further Training 2014-2016] Vilnius: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija TAR, 2014-10-13, Nr. 14016.

The Action Plan of Strengthening Regional Youth Policy for 2015-2017 approved by the Order of Minister of Social Security and Labour on 9 January 2015 No A1-11 Dėl Regioninės jaunimo politikos stiprinimo 2015-2017 metų veiksmų plano patvirtinimo (Due to the Approval of the Action Plan of Strengthening Regional Youth Policy for 2015-2017).

The Supreme Council of the Republic of Lithuania. (1992). The Constitution of the Republic of Lithuania. Vilnius: The Supreme Council of the Republic of Lithuania.

LRV resolution Regarding the minimum wage applicable in 2024 (2023-06-28 Nr. 516, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13390)

LR SADM order Regarding the approval of the action plan for increasing social coverage for 2020-2023: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1cd5e3b25eaf11ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=-5zd9cu060

Resolution on the Approval of the 2022-2030 regional development program https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89286de0fbc511ec8fa7d02a65c371ad.

Resolution on the approval of the State Progress Strategy "Lithuania's Future Vision "Lithuania 2050". https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a8b03ef0a55511ee8172b53a675305ab?jfwid=1z7qrkybq

Studies, reports and academic publications

Research implemented by state and other institutions:

2023 researches

Labour Market in Lithuania (edition 2023) Unemployment. https://osp.stat.gov.lt/darbo-rinka-lietuvoje-2023/uzimtumas-nedarbas-ir-laisvos-darbo-vietos/nedarbas[data extracted on 20/05/2024]

2022 researches

1. Research on the emotional well-being of young people in the municipality of Kaišiadorių district 

2. Evaluation of the influence of the recommendations of the Youth Affairs Agency to municipalities on the implementation of regional youth policy

3. Research "Evaluation of a Youth Voluntary Service Program: A Volunteer's Perspective" 

4. Study of the situation of work with youth

5. Publication "Psychoactive substances: trends and changes 2022"

6. FOLK HIGH SCHOOL – THE FUTURE OF EDUCATION ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE ALTERNATIVE STUDY MODEL IN LITHUANIA AND ESTONIA

7. Hate, Euroscepticism, Citizenship: The Youth Connection

8. Governance of the Service Delivery Chain for Youth Mental Health in Lithuania

9. JUDAM efficacy study

10. Social outcomes contract for care leavers in Lithuania (attachment)

11. Survey of the Lithuanian Students' Union on the quality of career education provided to students

12. FES Youth Study on Lithuania, Latvia and Estonia.

13. OECD 2022. Impact Evaluation of Vocational Training and Employment Subsidies for the Unemployed in Lithuania. Recent trends in the Lithuanian labour market and active labour market policies https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1f369811-en/index.html?itemId=/content/component/1f369811-en

2021 research on youth carried out by state and international institutions

 1. Research on innovation in youth work (in English)

 2. Eurofound study on the impact of COVID on young people in the European Union

 3. Analysis of competencies provided in Lithuania(presentation slides)

 4. Study report on the impact of youth voluntary service on the studies of former volunteers

 5. AJC_AJE research report final_2021 07 02.pdf              (appendix_quantitative research data)

 6. Assessment of the benefits of mobile work with youth in the rural areas of Skuodas district for the community and the need for possible new places for mobile work with youth

 7. Sociological Survey of Youth Opinions on Civic Participation and Factors Affecting Participation in Lithuania

2020 research on youth carried out by state and international institutions

 1. Psychoactive substances: trends and developments in 2020

 2. 2020 A study of the lifestyle of school-age children

 3. Research of Lithuanian youth issues

 4. Additional conclusions and recommendations of the Lithuanian youth research

 5. Research of Rokiškis district municipality youth problems

 6. Main results and recommendations of the LMTLT (agreement no. S-COV-20-11) funded by the Vilnius University research project “Distance education of children during the pandemic due to COVID-19: threats and opportunities from an ecosystem perspective”recommendation no. 1,recommendation no. 2)

 7. Activities of youth organizations and their representation at the municipal level in Lithuania

 8. Strengthening the mental health of young people in Lithuania

 9. Development of youth volunteering in Lithuania

 10. Analysis of Youth Attraction Opportunities in Lithuania

 11. Recommendations of the research “Need for services for socially vulnerable people who do not work anywhere and do not study or are at risk of becoming such”.

 12. The National Network of Poverty Reduction Organizations disseminated the  review"Poverty and Social Exclusion in Lithuania 2020"

 13. Start of studies during the COVID19 pandemic.

 14. European Center for Drugs and Drug Addiction study on drug use in COVID-19 in Europe.

 15. Research project on the impact of the corona pandemic on youth work in europe (ray-cor) (initial survey findings

 16. UNICEF Report No. 16 - Assessment of Lithuania (Report no. 16. The main highlights are Lithuania,full report,Lithuanian indicators are summarized

2019 research on youth carried out by state and international institutions

 1. 2019 Study on the evaluation of youth voluntary service. Word variant of the study

 2. 2019 civic power index

 3. Research of the Council of Lithuanian Youth Organizations “European Union Youth Dialogue Process in Lithuania -“ Youth Opportunities ”: 7th Process Cycle”

 4. Feasibility study of Vilkaviškis open work development

 5. Research on the image of business and entrepreneurship among young people and preparation for the labor market

2018 research on youth carried out by state and international institutions

 1. Citizenship Study

 2. OECD PISO Global Student Competences

 3. HBSC Adolescent Lifestyle and Health Monitoring 2017-2018. international study report

 4. 2014-2020 Mid - term evaluation of the European Union Funds Investment Operational Program

 5. Situation of implementation of non-formal children's education in municipalities

 6. Children's health in 2017

2017 research on youth carried out by state and international institutions

 1. A study on media literacy

2016 research on youth carried out by state and international institutions

 1. Survey of school-age children lifestyle (2016 Indicators Summary Report) indicators

2015 research on youth carried out by state and international institutions

 1. Trafficking in human beings and a systemic approach as a solution

 2. Motivation to serve in the Lithuanian army

 3. Statistics for 2015 Analysis of registered criminal offenses of which minors are suspected (charged), of minors who are suspected (charged) of having committed a criminal offense and children who have been victims of criminal offenses

 4. Integration of NEETs into the labor market and society through a variety of NEET youth policy interventions. Final evaluation report (delivery)

2015 Research related to youth conducted by Lithuanian higher education institutions

Avelytė, J. (2019). Atviruosiuose jaunimo centruose ir erdvėse besilankančių jaunų žmonių gyvensena. In Visuomenės sveikata (No. 4 (87), pp. 68-74).

Bagdonienė M., Skruibis P., Milašiūtė A., Miškinytė A., Karinauskienė A., Gaudiešiutė I. Jaunimo linijos“ savanorių parengiamųjų kursų programa[Youth Line volunteers preparatory course program] Vilnius, 2008.

Butkuvienė E. Dalyvavimas savanoriškoje veikloje: situacija ir perspektyvos Lietuvoje po 1990-ųjų [Voluntary Participation: situation and prospects for Lithuania since 1990] Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2005, Nr. 2, p. 86–99.

Civic Empowerment Index (2015). Vilnius: Pilietinės visuomenės institutas; www.civitas.lt

EACEA (2012). Entrepreneurship Education at Schools in Europe. Brussels: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. 

European Commission (2015) The contribution of youth work to address the challenges young people are facing, in particular the transition from education to employment (last accessed 2015-12-30).

Europoje vyraujančių savanorystės modelių analizė. Vilnius: Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, 2011 [The prevailing models of volunteering in Europe].

Gaudiešienė R. Savanorystė Lietuvoje visuomenės akimis // Savanorystė Lietuvoje: iššūkiai ir perspektyvos. Tarptautinės konferencijos pranešimų santraukos[Public Perceptions of Volunteering in Lithuania // Volunteering in Lithuania: Challenges and Prospects. International Conference proceedings] Vilnius, 2008, p. 10–12.

Giedraitienė N. Bendroji savanorystės situacija Lietuvoje // Savanorystė Lietuvoje: iššūkiai ir perspektyvos. Tarptautinės konferencijos pranešimų santraukos [General volunteering situation in Lithuania // Volunteering in Lithuania: Challenges and Prospects. International Conference Proceedings] Vilnius, 2008, p. 12–13.

Gruzevskis, B., & Blaziene, I. (2013). Social and Employment Situation in Lithuania. Brussels: European Union/European Parliament.

Jonutytė I. Jaunųjų savanorių motyvavimas tęstinei socioedukacinei veiklai su vaikais [Volunteers’ motivation for educational activities with children]. Pedagogika, 2006, Nr. 83, p. 96–102.

Jonutytė I., Bitinas B. Savanorių rengimas darbui su socialinės raidos rizikos vaikais: motyvacinis aspektas [Volunteer training for work with children from social risk groups] Socialiniai mokslai, 2000, Nr. 2 (23).

Kašalynienė, J. B., & Dunajevas, E. JAUNIMO PROBLEMATIKOS TYRIMO 2020 M. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS [Conclusions and recommendations of the 2020 study of youth issues]. https://vilkaviskis.lt/wp-content/uploads/2021/10/Jaunimo-problematikos-tyrimo-2020-isvados.pdf

Kadziauskas G. Savanorystės tradicija Lietuvoje [volunteering tradition in Lithuania// Volunteering in Lithuania: Challenges and Prospects. International Conference Proceedings] Savanorystė Lietuvoje: iššūkiai ir perspektyvos. Tarptautinės konferencijos pranešimų santraukos. Vilnius, 2008, p. 9–10.

Karasevičiūtė S. 2013. Suaugusiųjų savanoriškos veiklos profesionalizacijos raiška mokymosi visą gyvenimą kontekste [The expression of the professionalization of adult volunteering in the context of lifelong learning] (Edukologija 07 S). Daktaro disertacija. https://gs.elaba.lt/object/elaba:1898224/1898224.pdf

Klimanskaitė J., Kabelkaitė U., Martinkutė A. Metodinės rekomendacijos organizacijoms, dirbančioms su savanoriais. Darbo su savanoriais gerosios patirties sklaida[Methodical recommendations for organizations working with volunteers]. Vilnius: Visų Šventųjų šeimos paramos centras, 2007.

Kogan, I., Gebel, M., & Noelke, C. (2008). Europe enlarged: A handbook of education, labour and welfare regimes in Central and Eastern Europe. Bristol: Policy Press.

Kukauskienė J. Ar Lietuva išnaudoja savanorystės teikiamas galimybes? [Does Lithuania take advantage of the opportunities offered by volunteering? // Volunteering in Lithuania: Challenges and Prospects. International Conference Proceedings] Tarptautinės konferencijos pranešimų santraukos. Vilnius, 2008, p. 18.

Kurapkaitienė N., Kėžaitė-Jakniūnienė M. Būk savanoris – keisk pasaulį. Tavo savanorystės kelrodis. Vilnius: Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje[Be a volunteer - change the world], 2011.

Marcinkevičiūtė L. Bendruomenės narių veiklos motyvai savanoriškose organizacijose [Community members’ motivations to involve with voluntary organizations] Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: geroji patirtis. Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2010, p. 30–34.

Misevičienė, I., Špečkauskienė, V., & Rauckienė-Michaelsson, A. (2017). „Sveikata 2020 “politikos raida: jaunimo sveikata. Visuomenės sveikata1(76), 51-60.

National Audit Office (2016). Strategic planning of the youth policy and implementation of measures in the field of social security and labour. Vilnius: National Audit Office.

OECD Entrepreneurship. (2015). Supporting Youth Entrepreneurship in Lithuania. Paris: OECD.

OECD. (2015). Investing in Youth. Lithuania. Paris: OECD.

Okunevičiūtė-Neverauskienė, L., & Pocius, A. (2008). Jaunimo padėties šalies darbo rinkoje raidos tendencijos ir ją įvertinančių rodiklių metodinės skaičiavimo problemos [Development Trends of Youth Situation inthe National Labour Market and the Methodological Calculation Problems of Labour Market Indicators]. Ekonomika, 147-163.

Pranckevičiūtė, L. (2017). Studentų psichikos sveikatos rizikos veiksnių paplitimas Lietuvoje (Doctoral dissertation, Vilniaus universitetas).

Račas, A. (2015). Mapping Digital Media. Country Report Lithuania. Open Society Foundations.

Savanorių darbo pradžiamokslis [Volunteer work handbook]. Vilnius, 1997.

Skruibienė I. Savanorių pritraukimo ir motyvavimo programa [Volunteers motivation and retention program] Vilnius: Jaunimo psichologinės paramos centras, 2010.

Štuopytė E. Savanorių mokymasis vykdant socioedukacinę veiklą nevyriausybinėse organizacijose [Volunteers learning through social educational activities in non-governmental organizations] Socialiniai mokslai, 2010, Nr. 2 (68), p. 123–130.

VU Karjeros centras. (2008). Vieningo Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų karjeros valdymo modelio įdiegimo gairės. [Framework of Quality assurance of career management services for students] Vilnius: VU leidykla.

Žiliukaitė. (2013). The youth electoral behaviour in the post-communist Lithuanian societyECPR General Conference, Bordeaux, 4-7 September 2013 (pp. 1-18). Bordeaux: ECPR.  

 

Data and statistics

Interactive data on youth centers (last accessed 2024-03-31).

Youth Statistics (last accessed 2015-12-30).

Data on youth research (last accessed 2024-03-31).

European Solidarity Corps. List of accredited organizations in Lithuania (last accessed 2024-03-31).

Statistics https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/: Resident population at the beginning of the year; Youth (aged 14–29) by place of residence (urban/rural area) [data extracted on 28/05/2024]

Institutions info portals

 1. Technology center for startups and ICT sector companies in the Baltic and Scandinavian countries: https://techzity.com/lt/vilnius-tech-park/

 2. The National Association of Creative and Cultural Industries https://creativeindustries.lt/.

 3. E-citezen (e-pilietis) - space for dialogue between government and society: https://epilietis.lrv.lt/lt/.

 4. Peticions portals: Peticijos.lt, peticijos.com, openpetitions.org.