Skip to main content

YouthWiki

EACEA National Policies Platform: Youthwiki
Lithuania

Lithuania

References

On this page
  1. Legislation and official policy documents
  2. Studies, reports and academic publications

Legislation and official policy documents

Dėl intensyvios ilgalaikės pagalbos nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui proramos patvirtinimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. balandžio 17 d. įsakymas nr. A1-169; unofficial translation: Order No. A1-169 of the Minister of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania of 17 April 2013 “On the Approval of the Programme for Intensive Long-Term Assistance for Young People Who Are Not in Education, Employment or Training” [date accessed 2015-12-30] 

Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano patvirtinimo, Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymas nr. A1-692; unofficial translation: Order No. A1-692 of the Minister of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania of 16 December 2013 On the Approval of the Plan Implementing the Youth Guarantee (last accessed 2015-12-30). 

Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo; Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymas nr. A1-661; unofficial translation: order No A1-660 of the Minister of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania of 4 December 2013 ‘On the Approval of the Action Plan 2014-2016 for the Implementation of the National Youth Policy Development Programme 2011-2019 (last accessed 2015-12-30).

Dėl Regioninės jaunimo politikos stiprinimo 2015-2017 metų veiksmų plano patvirtinimo; Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymas nr. A1-11; unnoficial translation: The Action Plan of Strengthening Regional Youth Policy for 2015-2017 approved by the Order of Minister of Social Security and Labour on 9 January 2015 No A1-11 (last accessed 2015-12-30).

Europos Komisija. (2016). Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa. [Rural Development Programme for Lithuania 2014-2020] Europos Komisijos 2016.02.10 sprendimas Nr. C(2016)923.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas . (1991). Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas. [Law on Social Integration of People with Disabilities] Vilnius: Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas, Lietuvos aidas, 1991-12-13, Nr. 249-0.

Lietuvos Respublikos Jaunimo politikos pagrindų įstatymas. 2003 m. gruodžio 4 d. Nr.IX-1817) Vilnius, įstatymas skelbtas: žin., 2003, nr. 119-5406; official translation: Republic of Lithuania. Law on Youth Policy Framework. 4 December 2003  No IX-1871 (last amended on 22 november 2005 – No X-413), (last accessed 2015-12-30).

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas, 2011 m. birželio 22 d. Nr. XI-1500, Vilnius, Valstybės žinios, 2011-07-13, Nr. 86-4142; Republic of Lithuania Law on Volunteering [official translations in English and Russian], (last accessed 2015-12-30).

Lietuvos Respublikos Seimas. (1997). Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas [Law on Vocational Education and Training]. Vilnius: Valstybės žinios, 1997-10-30, Nr. 98-2478.

Lietuvos Respublikos Seimas. (1998[2014]). Republic of Lithuania Law on Equal Opportunities for Women and Men. Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimas, 1 December 1998 No VIII-947, last amended on 15 July 2014 No XII-1023.

Lietuvos Respublikos Seimas. (2006). Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas. [Law on Support for Employment] Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimas, Valstybės Žinios, 2006, Nr. 73-2762.

Lietuvos Respublikos Seimas. (2009). Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas. [Law on Higher Education and Research] Vilnius: Valstybės žinios, 2009-05-12, Nr. 54-2140.

Lietuvos Respublikos Seimas. (2012). Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos. [The Program of the Government of the Republic of Lithuania 2012-2016]. Vilnius: Valstybės žinios, 2012-12-20, Nr. 149-7630.

Lietuvos Respublikos Seimas. (2015). Dėl Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos patvirtinimo. [Public Security Development Programme 2015-2025]. Vilnius: TAR, 2015-05-13, Nr. 7293.

Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas, 1994 m. liepos 7 d. Nr. I-533, Vilnius;official translation: Republic of Lithuania Law on Local Self-Government; 7 July 1994 No I-533 Vilnius Last amended on 15 May 2014   XII-883  (last accessed 2015-12-30). 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė. (2014). Dėl Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo. [Interinstitutional Action Plan for the Programme of Raising the Employment 2014-2020] Vilnius: Lietuvos Respublikos Vyriausybė, TAR, 2014-03-06, Nr. 2763.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė. (2015). Dėl Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo. [The Action Plan of the Public Security Development Programme 2015-2025 Implementing Measures]. Vilnius: TAR, 2016-04-18, Nr. 9844.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2007-2009 metų programos patvirtinimo, 2007 m. rugsėjo 7d. nr. 95-3825; unofficial translation:  Order of the Lithuanian Government on the Municipalities Youth Policy Development Program 2007-2009;(last accessed 2015-12-30).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros programos patvirtinimo, 2010 m. gruodžio 1 d. nr. 1715; unnoficial translation: Order of the Lithuanian Government on National Youth Policy Development Program 2011-2019 (last accessed 2015-12-30).

LR Vyriausybė. (2015). Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos patvirtinimo. [The National Programme on Equal Opportunities for Women and Men for 2015-2016]. Vilnius: TAR, 2015-02-11, Nr. 2062.

Ministry of Economy. (2014). The new National Action Plan on Entrepreneurship Promotion (2014-2020). Vilnius: Ministry of Economy.

Nacionalinė 2011-ųjų Europos savanoriškos veiklos, kuria skatinamas aktyvus pilietiškumas, metų programa ; 2010-09-08 įsakymas,  A1-406,  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija; Valstybės žinios, 2010-09-16, Nr. 109-5618;​ National program on European Year of Volunteering,(last accessed 2015-12-30).

Order No A1-660 of the Minister of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania of 4 December 2013 ‘On the Approval of the Action Plan 2014-2016 for the Implementation of the National Youth Policy Development Programme 2011-2019.

PPMI (2015). The external evaluation of Youth Guarantee implementation in Lithuania. Vilnius: Public Policy and Management Institute.

SADM. (2010). Dėl Reikalavimų profesinio mokymo sutartims ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo. [Order of the Ministry of Education and Science on Procedure for Formal VET] Vilnius: SADM Valstybės žinios, 2010-04-17, Nr. 44-2141.

SADM. (2012). Dėl Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo. [Procedure on Implementation of Career Guidance] Vilnius: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija V-1090/A1-314.

SADM. (2013). Dėl Socialinės įtraukties didinimo 2014−2020 m. veiksmų plano patvirtinimo. [Action Plan for Increasing Social Inclusion for 2014 - 2020]. Vilnius: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. A1-588.

SADM. (2013). Dėl Socialinės įtraukties didinimo 2014−2020 m. veiksmų plano patvirtinimo. [Program for intensive long-term support for unemployed and school drop-outs]. Vilnius: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. A1-588.

SADM. (2015). Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo. [The Action Plan of Measures for National Programme for Social Integration of People with Disabilities for 2013–2019]. Vilnius: TAR, 2015-06-29, Nr. 10323.

ŠMM. (2009). Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas. [External Audit procedures for schools implementing secondary education programmes]. Vilnius: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-587.

SMM. (2013). The National Programme for the Development of Studies, Scientific Research and Experimental (Social and Cultural) Development for 2013–2020. Vilnius: Ministry of Education and Science.

SMM. (2014). Action plan for the development of vocational training for 2014–2016. Vilnius: Ministry for Education and Science of the Republic of Lithuania.

ŠMM. (2014). Dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo. [Action Plan for Development of Non-formal Adult Education and Further Training 2014-2016] Vilnius: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija TAR, 2014-10-13, Nr. 14016.

The Action Plan of Strengthening Regional Youth Policy for 2015-2017 approved by the Order of Minister of Social Security and Labour on 9 January 2015 No A1-11 Dėl Regioninės jaunimo politikos stiprinimo 2015-2017 metų veiksmų plano patvirtinimo (Due to the Approval of the Action Plan of Strengthening Regional Youth Policy for 2015-2017).

The Supreme Council of the Republic of Lithuania. (1992). The Constitution of the Republic of Lithuania. Vilnius: The Supreme Council of the Republic of Lithuania.

Studies, reports and academic publications

Bagdonienė M., Skruibis P., Milašiūtė A., Miškinytė A., Karinauskienė A., Gaudiešiutė I. Jaunimo linijos“ savanorių parengiamųjų kursų programa[Youth Line volunteers preparatory course program] Vilnius, 2008.

Butkuvienė E. Dalyvavimas savanoriškoje veikloje: situacija ir perspektyvos Lietuvoje po 1990-ųjų [Voluntary Participation: situation and prospects for Lithuania since 1990] Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2005, Nr. 2, p. 86–99.

Civic Empowerment Index (2015). Vilnius: Pilietinės visuomenės institutas; www.civitas.lt

EACEA (2012). Entrepreneurship Education at Schools in Europe. Brussels: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. 

European Commission (2015) The contribution of youth work to address the challenges young people are facing, in particular the transition from education to employment (last accessed 2015-12-30).

Europoje vyraujančių savanorystės modelių analizė. Vilnius: Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, 2011 [The prevailing models of volunteering in Europe].

Gaudiešienė R. Savanorystė Lietuvoje visuomenės akimis // Savanorystė Lietuvoje: iššūkiai ir perspektyvos. Tarptautinės konferencijos pranešimų santraukos[Public Perceptions of Volunteering in Lithuania // Volunteering in Lithuania: Challenges and Prospects. International Conference proceedings] Vilnius, 2008, p. 10–12.

Giedraitienė N. Bendroji savanorystės situacija Lietuvoje // Savanorystė Lietuvoje: iššūkiai ir perspektyvos. Tarptautinės konferencijos pranešimų santraukos [General volunteering situation in Lithuania // Volunteering in Lithuania: Challenges and Prospects. International Conference Proceedings] Vilnius, 2008, p. 12–13.

Gruzevskis, B., & Blaziene, I. (2013). Social and Employment Situation in Lithuania. Brussels: European Union/European Parliament.

Jonutytė I. Jaunųjų savanorių motyvavimas tęstinei socioedukacinei veiklai su vaikais [Volunteers’ motivation for educational activities with children]. Pedagogika, 2006, Nr. 83, p. 96–102.

Jonutytė I., Bitinas B. Savanorių rengimas darbui su socialinės raidos rizikos vaikais: motyvacinis aspektas [Volunteer training for work with children from social risk groups] Socialiniai mokslai, 2000, Nr. 2 (23).

Kadziauskas G. Savanorystės tradicija Lietuvoje [volunteering tradition in Lithuania// Volunteering in Lithuania: Challenges and Prospects. International Conference Proceedings] Savanorystė Lietuvoje: iššūkiai ir perspektyvos. Tarptautinės konferencijos pranešimų santraukos. Vilnius, 2008, p. 9–10.

Klimanskaitė J., Kabelkaitė U., Martinkutė A. Metodinės rekomendacijos organizacijoms, dirbančioms su savanoriais. Darbo su savanoriais gerosios patirties sklaida[Methodical recommendations for organizations working with volunteers]. Vilnius: Visų Šventųjų šeimos paramos centras, 2007.

Kogan, I., Gebel, M., & Noelke, C. (2008). Europe enlarged: A handbook of education, labour and welfare regimes in Central and Eastern Europe. Bristol: Policy Press.

Kukauskienė J. Ar Lietuva išnaudoja savanorystės teikiamas galimybes? [Does Lithuania take advantage of the opportunities offered by volunteering? // Volunteering in Lithuania: Challenges and Prospects. International Conference Proceedings] Tarptautinės konferencijos pranešimų santraukos. Vilnius, 2008, p. 18.

Kurapkaitienė N., Kėžaitė-Jakniūnienė M. Būk savanoris – keisk pasaulį. Tavo savanorystės kelrodis. Vilnius: Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje[Be a volunteer - change the world], 2011.

Marcinkevičiūtė L. Bendruomenės narių veiklos motyvai savanoriškose organizacijose [Community members’ motivations to involve with voluntary organizations] Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: geroji patirtis. Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2010, p. 30–34.

National Audit Office (2016). Strategic planning of the youth policy and implementation of measures in the field of social security and labour. Vilnius: National Audit Office.

OECD Entrepreneurship. (2015). Supporting Youth Entrepreneurship in Lithuania. Paris: OECD.

OECD. (2015). Investing in Youth. Lithuania. Paris: OECD.

Okunevičiūtė-Neverauskienė, L., & Pocius, A. (2008). Jaunimo padėties šalies darbo rinkoje raidos tendencijos ir ją įvertinančių rodiklių metodinės skaičiavimo problemos Development Trends of Youth Situation inthe National Labour Market and the Methodological Calculation Problems of Labour Market Indicators. Ekonomika, 147-163.

Račas, A. (2015). Mapping Digital Media. Country Report Lithuania. Open Society Foundations.

Savanorių darbo pradžiamokslis [Volunteer work handbook]. Vilnius, 1997.

Skruibienė I. Savanorių pritraukimo ir motyvavimo programa [Volunteers motivation and retention program] Vilnius: Jaunimo psichologinės paramos centras, 2010.

Štuopytė E. Savanorių mokymasis vykdant socioedukacinę veiklą nevyriausybinėse organizacijose [Volunteers learning through social educational activities in non-governmental organizations] Socialiniai mokslai, 2010, Nr. 2 (68), p. 123–130.

VU Karjeros centras. (2008). Vieningo Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų karjeros valdymo modelio įdiegimo gairės. [Framework of Quality assurance of career management services for students] Vilnius: VU leidykla.

Žiliukaitė. (2013). The youth electoral behaviour in the post-communist Lithuanian societyECPR General Conference, Bordeaux, 4-7 September 2013 (pp. 1-18). Bordeaux: ECPR.  

 

Data and statistics

Interactive data on youth centers (last accessed 2015-12-30).

Youth Statistics (last accessed 2015-12-30).

Data on youth research (last accessed 2015-12-30).